• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.
     

PROJEKT "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIE-YEI"


Strona wyświetla się poprawnie w przeglądarkach Firefox i Chrome.


[{"id":485,"title":"PRZYGOTOWANIA DO DNIA BABCI I DZIADKA W O\u015aRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W Z\u0104BKOWICACH \u015aL.","pretty_url":"przygotowania-do-dnia-babci-i-dziadka-w-osrodku-szkolenia-i-wychowania-ohp-w-zabkowicach-sl","body":"<p>Jak co roku w styczniu obchodzimy \u015bwi\u0119to dnia Babci i Dziadka. S\u0105 to szczególne dni, kiedy to wnuki okazuj\u0105 swoj\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107, wdzi\u0119czno\u015b\u0107 i przywi\u0105zanie. Ka\u017cdy wnuczek, wnuczka w tych dniach jest dumne ze swoich dziadków i chce im to jak najcudowniej wyrazi\u0107. Babcia i dziadek – jedne z najbardziej kochanych osób. Oni kochaj\u0105 bezwarunkowo, maj\u0105 zawsze czas na zabaw\u0119, opowiadaj\u0105 ciekawe historie, ale potrafi\u0105 te\u017c s\u0142ucha\u0107. Pociesz\u0105 po k\u0142ótni z kole\u017cank\u0105, zabior\u0105 do kina i na lody, znajd\u0105 rozwi\u0105zanie ka\u017cdego problemu i znaj\u0105 odpowied\u017a na wszystkie pytania. Dlatego powinni\u015bmy obdarza\u0107 ich szacunkiem i pokazywa\u0107, jak bardzo s\u0105 dla nas wa\u017cni. <br \/> Dzie\u0144 Babci i Dziadka wywodzi si\u0119 z Poznania. To tam zapocz\u0105tkowano tradycj\u0119 doceniania osób starszych. Po raz pierwszy pojawi\u0142 si\u0119 on w tygodniku „Kobieta i \u017cycie” ju\u017c w 1964 roku. Niebagateln\u0105 rol\u0119 w popularyzowaniu tego \u015bwi\u0119ta odegrali poznaniacy, a w ustaleniu jego daty – Mieczys\u0142awa \u0106wikli\u0144ska, znana polska aktorka filmowa i teatralna. W 1965 roku w\u0142a\u015bnie tego dnia gwiazda, obchodz\u0105ca swoje 85 urodziny, wyst\u0105pi\u0142a w Poznaniu w sztuce Casony „Drzewa umieraj\u0105 stoj\u0105c”, w której zagra\u0142a rol\u0119 babci. Z tej okazji Redakcja „Expressu Pozna\u0144skiego” przygotowa\u0142a dla niej niespodziank\u0119 – po wyst\u0119pie aktorce wr\u0119czono tort i kwiaty. Rok pó\u017aniej „Express Wieczorny” og\u0142osi\u0142 styczniowe \u015bwi\u0119to. Cz\u0142onkowie ko\u0142a animatorów inicjatyw „Pomocna D\u0142o\u0144” wraz z M\u0142odzie\u017cow\u0105 Rad\u0105 Uczestników z O\u015brodka Szkolenia i Wychowania OHP w Z\u0105bkowicach \u015al. nie zapomnieli o tak wa\u017cnym dniu. W tym roku odwiedzimy Dzienny Dom „Seniora+” oraz Dom Pomocy Spo\u0142ecznej w Z\u0105bkowicach \u015al. Aby jednak mo\u017cna by\u0142o odwiedzi\u0107 pensjonariuszy rozpocz\u0119li\u015bmy przygotowania do tak wa\u017cnego dnia. Codziennie m\u0142odzie\u017c pod okiem wychowawcy \u0107wicz\u0105 program artystyczny. Recytuj\u0105 wiersze, \u015bpiewaj\u0105 piosenki oraz ucz\u0105 si\u0119 ta\u0144ca, aby wyst\u0119p si\u0119 uda\u0142. Oprócz programu artystycznego przygotowuj\u0105 drobny upominek w postaci kruchego serduszka, które dekoruj\u0105 czerwonym lukrem, a nast\u0119pnie pakuj\u0105 w celofan. Mamy nadzieje, \u017ce nasze upominki sprawi\u0105 seniorom mnóstwo rado\u015bci. <br \/>Styczniowe uroczysto\u015bci z okazji Dnia Babci i Dziadka motywuj\u0105 nas wszystkich do podejmowania dzia\u0142a\u0144, których celem jest sprawienie rado\u015bci, oraz budowanie postawy szacunku wobec osób starszych.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/485\/upload\/17012020_z2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/17012020_z2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/485\/upload\/17012020_z1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/17012020_z1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Wszystkie osoby na zdj\u0119ciach wyrazi\u0142y zgod\u0119 na fotografowanie i publikacj\u0119 wizerunku.<br \/>Tekst i zdj\u0119cia: Magdalena K\u0142ysz- wychowawca OSiW OHP<br \/>1. Serca dla pensjonariuszy<br \/>2. Pakowanie serduszek przez m\u0142odzie\u017c<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-01-17 11:26:38","updated_at":"2020-01-17 11:27:31","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1154,"title":"17012020_z1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":4628763,"dimensions":"4032x3024","url":"upload\/17012020_z1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-01-17 11:25:43","updated_at":"2020-01-17 11:25:43","url_s":"upload\/s\/17012020_z1.jpg","url_m":"upload\/m\/17012020_z1.jpg","url_l":"upload\/l\/17012020_z1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-01-17 12:26:31","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":484,"title":"\u201ePUCUSIE\u201d W OSiW OHP MYS\u0141AKOWICE","pretty_url":"pucusie-w-osiw-ohp-myslakowice","body":"<p>W dniu 16.01.2020r zosta\u0142 rozstrzygni\u0119ty pó\u0142roczny konkurs czysto\u015bci „Pucu\u015b”.<br \/>Og\u0142oszony konkurs ma na celu utrzymanie dobrego stanu sanitarnego internatu, wyrabianie w uczestnikach zami\u0142owania do porz\u0105dku, czysto\u015bci i estetyki oraz wdra\u017canie mieszka\u0144ców internatu do pracowito\u015bci i obowi\u0105zkowo\u015bci. W konkursie bior\u0105 udzia\u0142 wszyscy uczestnicy internatu wed\u0142ug zajmowanych pokoi. Za porz\u0105dek w pokojach odpowiadaj\u0105 wspólnie wszyscy mieszka\u0144cy pokoju. Do wszystkich mieszka\u0144ców danego pokoju, nale\u017cy zadbanie czysto\u015b\u0107 sto\u0142u i pod\u0142ogi, szaf odzie\u017cowych, szafek nocnych, po\u015bcieli. <br \/>W ka\u017cd\u0105 \u015brod\u0119 ca\u0142a spo\u0142eczno\u015b\u0107 internatu zobowi\u0105zana jest do przeprowadzenia gruntownych porz\u0105dków w pokojach. Wszyscy uczestnicy odpowiadaj\u0105 za czysto\u015b\u0107 i porz\u0105dek w pomieszczeniach internatu oraz mobilizuj\u0105 si\u0119 wzajemnie do wype\u0142niania obowi\u0105zków zwi\u0105zanych z utrzymaniem czysto\u015bci wynikaj\u0105cych z warunków Konkursu.<br \/>Po\u015bród wszystkich uczestników jest wybrana komisja konkursowa, która przeprowadza niezapowiedziane kontrole i ocenia swoich kolegów poprzez przyznanie punktów. Raz na pó\u0142 roku podliczana jest punktacja i wy\u0142aniani s\u0105 zwyci\u0119zcy, dla których przewidziana jest nagroda.<br \/>W nagrod\u0119 zwyci\u0119skie pokoje w tym pó\u0142roczu otrzyma\u0142y pizz\u0119 familijn\u0105. Rado\u015bci by\u0142o co niemiara. <br \/>Tekst i zdj\u0119cia : Beata Kocela , Teresa Wysocz\u0144ska - wychowawcy OSiW OHP w Mys\u0142akowicach<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-01-17 10:49:06","updated_at":"2020-01-17 10:50:29","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1152,"title":"17012020_my1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":270540,"dimensions":"1200x1600","url":"upload\/17012020_my1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-01-17 10:48:47","updated_at":"2020-01-17 10:48:47","url_s":"upload\/s\/17012020_my1.jpg","url_m":"upload\/m\/17012020_my1.jpg","url_l":"upload\/l\/17012020_my1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-01-17 11:48:52","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":483,"title":"W OSIW OHP W MYS\u0141AKOWICACH- JESTE\u015aMY FAJNI!!!","pretty_url":"w-osiw-ohp-w-myslakowicach--jestesmy-fajni","body":"<p>W dniu 16 stycznia w naszym internacie obchodzili\u015bmy nietypowe \u015bwi\u0119to - Dzie\u0144 Wszystkich Fajnych! To \u015bwi\u0119to, które powinien obchodzi\u0107 ka\u017cdy mieszkaniec naszej planety. W ko\u0144cu dobre samopoczucie i samoocena to podstawa! Akcja by\u0142a zorganizowana przez M\u0142odzie\u017cow\u0105 Rad\u0119 Uczestników. Zaj\u0119cia odby\u0142y si\u0119 w formie warsztatów, na których mogli\u015bmy ukaza\u0107 swoje zalety i przedstawi\u0107 dlaczego jeste\u015bmy fajni. Ca\u0142a spo\u0142eczno\u015bci internacka by\u0142a zaanga\u017cowana w przedsi\u0119wzi\u0119cie. Wszyscy si\u0119 super bawili i sp\u0119dzili razem czas. Warto wi\u0119c by\u0107 fajnym aby mie\u0107 swój jeden jedyny dzie\u0144 w roku. Dnia wolnego od nauki i pracy mo\u017ce i nie dostaniemy, ale fajnie jest poczu\u0107 si\u0119 fajnym. Nie wa\u017cne kim jeste\u015b starszym czy m\u0142odszym, ch\u0142opakiem czy dziewczyn\u0105. My wszyscy Fajni jeste\u015bmy jedn\u0105 wielk\u0105 Rodzin\u0105.<br \/>Tekst: Anna Amborska Kierownik Internatu OSiW OHP w Mys\u0142akowicach<br \/>Zdj\u0119cia: Beata Kocela wychowawca OSiW OHP w Mys\u0142akowicach<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/483\/upload\/17012020_m1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/17012020_m1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/483\/upload\/17012020_m2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/17012020_m2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/483\/upload\/17012020_m3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/17012020_m3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2020-01-17 10:42:19","updated_at":"2020-01-17 10:43:14","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":1149,"title":"17012020_m1.jpg","caption":null,"alt":null,"size":181584,"dimensions":"1600x1200","url":"upload\/17012020_m1.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2020-01-17 10:42:04","updated_at":"2020-01-17 10:42:04","url_s":"upload\/s\/17012020_m1.jpg","url_m":"upload\/m\/17012020_m1.jpg","url_l":"upload\/l\/17012020_m1.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2020-01-17 11:42:11","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

PRZYGOTOWANIA DO DNIA BABCI I DZIADKA W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚL.

Dodano: 2020-01-17

Jak co roku w styczniu obchodzimy święto dnia Babci i Dziadka. Są to szczególne dni, kiedy to wnuki okazują swoją miłość, wdzi [...]

„PUCUSIE” W OSiW OHP MYSŁAKOWICE

Dodano: 2020-01-17

W dniu 16.01.2020r został rozstrzygnięty półroczny konkurs czystości „Pucuś”.Ogłoszony konkurs ma na celu utrzymanie [...]

W OSIW OHP W MYSŁAKOWICACH- JESTEŚMY FAJNI!!!

Dodano: 2020-01-17

W dniu 16 stycznia w naszym internacie obchodziliśmy nietypowe święto - Dzień Wszystkich Fajnych! To święto, które powinien obcho [...]

Wszystkie wpisy