• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebujesz pomocy ? Boisz się, że sam sobie nie poradzisz ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu, kierunku kształcenia, ofert pracy, programów europejskich.

Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.
     

PROJEKT "OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIE-YEI"


[{"id":115,"title":"GIE\u0141DA PRACY W CEIPM OHP W LEGNICY","pretty_url":"gielda-pracy-w-ceipm-ohp-w-legnicy","body":"<p>W dniu 18.10.2019 roku w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy M\u0142odzie\u017cy OHP w Legnicy odby\u0142a si\u0119 kolejna gie\u0142da pracy. Spotkanie tego typu jest doskona\u0142\u0105 mo\u017cliwo\u015bci\u0105 na znalezienie zatrudnienia dla lokalnej m\u0142odzie\u017cy, absolwentów OHP i osób poszukuj\u0105cych pracy zarówno sta\u0142ej jak i krótkoterminowej. W trakcie dzisiejszej gie\u0142dy pracy uczestnicy spotkania mieli mo\u017cliwo\u015b\u0107 wsi\u0105\u015b\u0107 udzia\u0142 w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Agencji Pracy Tymczasowej Adecco, którzy prowadz\u0105 obecnie rekrutacje dla firmy Amazon FC- najwi\u0119kszego centrum logistycznego w Polsce, na stanowisko: pracownik magazynu. Du\u017cym atutem jest fakt, \u017ce firma ta poszukuje wielu pracowników oferuj\u0105c potencjalnym kandydatom atrakcyjne programy socjalne i bezp\u0142atny transport do miejsca pracy. Spotkanie rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 od zaprezentowania zgromadzonym prezentacji multimedialnej dotycz\u0105cej firmy i oferowanego stanowiska pracy. Po zapoznaniu si\u0119 z warunkami, wymaganiami, obowi\u0105zkami i prawami pracownika zdecydowane osoby wype\u0142ni\u0142y dokumenty aplikacyjne oraz przesz\u0142y rozmowy rekrutacyjne umo\u017cliwiaj\u0105ce im w najbli\u017cszym czasie podj\u0119cie zatrudnienia a co za tym idzie zdobycie nowego lub uzupe\u0142nienie dotychczasowego do\u015bwiadczenia zawodowego. Organizowane cyklicznie gie\u0142dy pracy w naszej jednostce umo\u017cliwiaj\u0105 zarówno naszym uczestnikom, absolwentom jak i osob\u0105 pozostaj\u0105cym bez zatrudnienia na rynku pracy zaprezentowanie swojej kandydatury bezpo\u015brednio przed potencjalnym pracodawcom. Jest to te\u017c doskona\u0142a szansa na prze\u0107wiczenie swoich umiej\u0119tno\u015bci autoprezentacji i rozmowy z przysz\u0142ym pracodawc\u0105, co wp\u0142ywa pozytywnie na nawi\u0105zanie przydatnych kontaktów niezb\u0119dnych do aktywnego poszukiwania pracy. Osoby uczestnicz\u0105ce w takich spotkaniach, nawet, gdy nie s\u0105 zainteresowane danym stanowiskiem podszkalaj\u0105 swój warsztat dotycz\u0105cy werbalnej i niewerbalnej komunikacji.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/115\/upload\/20191018_l1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_l1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/115\/upload\/20191018_l2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_l2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia: Joanna Wit- doradca zawodowy<br \/>Zj\u0119cie1: Prezentacja oferty pracy <br \/>Zdj\u0119cie 2: Uczestnicy Gie\u0142dy Pracy<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2019-10-18 13:05:21","updated_at":"2019-10-18 13:06:32","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":234,"title":"20191018_l2.jpg","caption":null,"alt":null,"size":2782061,"dimensions":"4032x2268","url":"upload\/20191018_l2.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2019-10-18 13:03:46","updated_at":"2019-10-18 13:03:46","url_s":"upload\/s\/20191018_l2.jpg","url_m":"upload\/m\/20191018_l2.jpg","url_l":"upload\/l\/20191018_l2.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2019-10-18 15:08:07","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":114,"title":"SZKOLNICTWO BRAN\u017bOWE A WYMAGANIA RYNKU PRACY","pretty_url":"szkolnictwo-branzowe-a-wymagania-rynku-pracy","body":"<p>W dniu 17 pa\u017adziernika 2019 roku na terenie Wa\u0142brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej \"INVEST-PARK\" odby\u0142o si\u0119 seminarium zorganizowane przez Dolno\u015bl\u0105ski Wojewódzki Urz\u0105d Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wa\u0142brzycha, w którym udzia\u0142 wzi\u0119li przedstawiciele wa\u0142brzyskiego Centrum Edukacji i Pracy M\u0142odzie\u017cy OHP. Tematem przewodnim spotkania by\u0142y zmiany zachodz\u0105ce na wspó\u0142czesnym rynku pracy, oczekiwania pracodawców a stopie\u0144 przygotowania absolwentów szkó\u0142 bran\u017cowych. Prelegenci zaproszeni na seminarium przedstawili min wyniki bada\u0144 i analiz na temat zawodów deficytowych, mo\u017cliwo\u015bci kszta\u0142cenia zawodowego po szkole podstawowej, zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz potrzeb\u0119 edukacji ustawicznej osób doros\u0142ych. Du\u017c\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 seminarium po\u015bwi\u0119cono wspó\u0142pracy pracodawców ze szko\u0142ami zawodowymi, zaprezentowano dobre i sprawdzone praktyki, zach\u0119caj\u0105c tym samym do dialogu na poziomie szko\u0142a – pracodawca. Swoj\u0105 wiedz\u0105 i praktyk\u0105 podzielili si\u0119 Tadeusz Zieli\u0144ski z DWUP z Wroc\u0142awia, Anna Kaczmarczyk przedstawicielka WSSE z Wa\u0142brzycha, Katarzyna Kiek wiceprezes Dolno\u015bl\u0105skich Pracodawców, Ma\u0142gorzata Reichel z DODN z Wa\u0142brzycha, Iwona Hnatiuk dyrektor ZS Nr 5 z Wa\u0142brzycha oraz przedstawiciele Wa\u0142brzyskich Zak\u0142adów Koksowniczych „Victoria” S.A. z Wa\u0142brzycha Anna Pancerz i Dariusz Ko\u0142dun.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/114\/upload\/20191018_w\u01421.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_w\u01421.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/114\/upload\/20191018_w\u01422.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_w\u01422.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p><\/p>\r\n<p><br \/>Tekst i foto: Joanna Kosowska – doradca zawodowy z M\u0142odzie\u017cowego Centrum Kariery OHP w Dzier\u017coniowie<br \/>Na zdj\u0119ciu: Anna Kaczmarczyk z WSSE Wa\u0142brzych i Anna Pancerz z WZK ‘Viktoria” S.A.<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2019-10-18 12:15:40","updated_at":"2019-10-18 12:16:38","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":231,"title":"20191018_w\u01421.jpg","caption":null,"alt":null,"size":1190118,"dimensions":"3264x2448","url":"upload\/20191018_w\u01421.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2019-10-18 12:13:12","updated_at":"2019-10-18 12:13:12","url_s":"upload\/s\/20191018_w\u01421.jpg","url_m":"upload\/m\/20191018_w\u01421.jpg","url_l":"upload\/l\/20191018_w\u01421.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2019-10-18 14:16:55","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}},{"id":113,"title":"POKOLENIE FACEBOOKA \u2013 WARSZTATY W WA\u0141BRZYCHU","pretty_url":"pokolenie-facebooka--warsztaty-w-walbrzychu","body":"<p>Uczestnicy wa\u0142brzyskiego hufca, ucz\u0105cy si\u0119 w pierwszej klasie szko\u0142y zawodowej, wzi\u0119li udzia\u0142 w warsztatach z cyklu „Pokolenie facebooka”. W tym roku tematem zaj\u0119\u0107 by\u0142o has\u0142o „Autoprezentacja – czy ja to naprawd\u0119 ja”. Zaj\u0119cia zorganizowane zosta\u0142y przy wspó\u0142pracy Miejskiego O\u015brodka Pomocy Spo\u0142ecznej w Wa\u0142brzychu oraz funkcjonariuszy Wydzia\u0142u Prewencji wa\u0142brzyskiej komendy. W czasie warsztatów omawiano zagadnienia autoprezentacji, a tak\u017ce rozumienia w\u0142asnej osoby i tego, jak postrzegaj\u0105 nas inni. Uczestnicy, pracuj\u0105c w grupach, przygotowali portrety bliskich sobie osób. Nast\u0119pnie konfrontowali swoje wyobra\u017cenie o danej osobie z rzeczywisto\u015bci\u0105. Tak zwane pokolenie facebooka – m\u0142odzie\u017c \u017cyj\u0105ca na pograniczu rzeczywisto\u015bci i wirtualnego \u015bwiata – cz\u0119sto ma trudno\u015bci z samoakceptacj\u0105 oraz akceptacj\u0105 w \u015brodowisku rówie\u015bniczym. Wy\u015brubowane kanony pi\u0119kna, retuszowane zdj\u0119cia, sztuczny \u015bwiat przedstawiany w internecie – to wszystko znacz\u0105co wp\u0142ywa na samoocen\u0119 m\u0142odego cz\u0142owieka. Uczestnicy warsztatów rozmawiali o tym, jak wiele s\u0105 w stanie zrobi\u0107, aby zaistnie\u0107 w grupie i zdoby\u0107 uznanie kolegów. Wspó\u0142czesny \u015bwiat stawia przed m\u0142odym cz\u0142owiekiem wysokie wymagania, daj\u0105c wra\u017cenie nieograniczonych mo\u017cliwo\u015bci. Kult przyjemno\u015bci i dbania przede wszystkim o siebie przenosi si\u0119 na funkcjonowanie dzisiejszego \u015bwiata. Warsztaty mia\u0142y na celu u\u015bwiadomi\u0107 m\u0142odym, co jest najwa\u017cniejsze w kontaktach mi\u0119dzyludzkich: prawda, szczero\u015b\u0107, tolerancja, <br \/>a przede wszystkim kontakty „twarz\u0105 w twarz”. Dzi\u0119ki warto\u015bciowym relacjom w realnym \u015bwiecie kszta\u0142tuje si\u0119 osobowo\u015b\u0107 cz\u0142owieka otwartego na \u015bwiat, na potrzeby innych ludzi oraz gotowego do niesienia pomocy.<\/p>\r\n<div class=\"gallery\"><a href=\"\/posts\/113\/upload\/20191018_wa1.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_wa1.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/113\/upload\/20191018_wa2.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_wa2.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><a href=\"\/posts\/113\/upload\/20191018_wa3.jpg\"><img style=\"width: 150px;\" src=\"\/upload\/s\/20191018_wa3.jpg\" alt=\"null\" \/><\/a><\/div>\r\n<p>Zdj\u0119cia:<br \/>1, 2, 3. M\u0142odzie\u017c podczas warsztatów<\/p>\r\n<p>Tekst i zdj\u0119cia:<br \/>Krystyna Zdral, wychowawca 1 – 30 HP Wa\u0142brzych<\/p>","type":"post","author":3,"visible":1,"created_at":"2019-10-18 09:04:02","updated_at":"2019-10-18 09:08:45","published":1,"category_id":4,"featured_image":{"id":229,"title":"20191018_wa2.jpg","caption":null,"alt":null,"size":79961,"dimensions":"942x446","url":"upload\/20191018_wa2.jpg","description":null,"mime":"image\/jpeg","author":3,"created_at":"2019-10-18 08:59:05","updated_at":"2019-10-18 08:59:05","url_s":"upload\/s\/20191018_wa2.jpg","url_m":"upload\/m\/20191018_wa2.jpg","url_l":"upload\/l\/20191018_wa2.jpg"},"meta_keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","featured":0,"event_id":null,"added":"2019-10-18 11:02:57","author_data":{"id":3,"name":"Aleksandra ","email":"logistyka.dolnoslaska@ohp.pl","created_at":"2019-08-06 08:50:09","updated_at":"2019-10-17 06:54:12"},"category":{"id":4,"name":"Aktualno\u015bci","slug":"aktualnosci","description":"","created_at":"2019-06-20 07:24:24","updated_at":"2019-06-20 07:24:24"}}]

Aktualności

GIEŁDA PRACY W CEIPM OHP W LEGNICY

Dodano: 2019-10-18

W dniu 18.10.2019 roku w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy odbyła się kolejna giełda pracy. Spotkanie tego typu [...]

SZKOLNICTWO BRANŻOWE A WYMAGANIA RYNKU PRACY

Dodano: 2019-10-18

W dniu 17 października 2019 roku na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" odbyło się seminarium zorganizowane [...]

POKOLENIE FACEBOOKA – WARSZTATY W WAŁBRZYCHU

Dodano: 2019-10-18

Uczestnicy wałbrzyskiego hufca, uczący się w pierwszej klasie szkoły zawodowej, wzięli udział w warsztatach z cyklu „Pokolenie fac [...]

Wszystkie wpisy