logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

ZMIANY W PRZEPISACH•    Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

•    Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.  

 

INFORMACJE OGÓLNE:


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stały się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów oraz zawiera umowy o refundację z środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
Młodocianym w rozumieniu Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat (Art. 190 § 1 KP).
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale.
O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zatrudnia młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
•    zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym
w wojewódzkim dzienniku urzędowym – lista zawodów za które może być dokonywana refundacja
•    spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.
Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.
Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.


Druki niezbędne do zawarcia umowy o refundację, o jej późniejszą wypłatę oraz procedura zawierania umów o refundację do pobrania poniżej.

 

Dolnośląska  Wojewódzka Komenda OHP informuje, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.
Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:
a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych
(§ 3 ust. 7 rozporządzenia);
b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:
•    ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
•    reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;  
•    orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki
w danym zawodzie przez młodocianego;
•    zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.
W powyżej wymienionych przypadkach wnioski o zawarcie składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.

 

UWAGA PRACODAWCY

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 07.11.2014 r. poz.1543). W punkcie 7 znajduje się nowy formularz na temat wyżej wymienionych informacji.


INFORMACJE  DLA  PRACODAWCÓW !!!

W związku ze zmianą wykazu zawodu, na które może być dokonywana refundacja na Dolnym Śląsku pracodawcy zobowiązani są do ponownego składania dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, celem ponownej weryfikacji.

(plik nr 11)
 
Informujemy, że  15 grudnia 2010 r. zmienione zostało Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu w załączeniu:  
(plik nr 3 do pobrania)


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ ZOSTAŁA OPISANA W  PLIKU nr 1.

Pliki do pobrania:

1.Procedura zawierania umowy  o refundację 

2. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
  
  - Rozporządzenie MPiPS z dnia 19.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 

 - Rozporządzenie MPiPS z dnia 16.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 25.06.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15.12.2010 r

4. Rozporządzenie w sprawie informacji o otrzymaniu pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy  

- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie informacjij o otrzymaniu pomocy publicznej 16.12.2010 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 24.10.2014 r.

5.Wniosek o dokonanie wypłaty refundacji - dotyczy umów zawartych od 01.07.2014 r.

6. Wniosek o zawarcie umowy o refundację 
 
7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

9.Wzór umowy  

10. Kody gmin

11. Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja    

12. Lista klas PKD obowiązująca od dnia 01.01.2008 r.

13. Podanie o korektę zaświadczenia de minimis.
 


 WNIOSKI O REFUNDACJĘ W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO  PRZYJMUJĄ:

Godziny przyjmowania wniosków:
codziennie od poniedziałku do piątku - od 7.45 do 15.45

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY  - WROCŁAW
Wyb.J.Słowackiego 9, 50-413  Wrocław
tel./fax 071 343 34 01

e-mail: ceipm_refundacja@ohp.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. wrocławski (łącznie z miastem Wrocław)
2. oleśnicki
3. oławski
4. strzeliński
5. średzki
6. trzebnicki
7. wołowski
8. milicki

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY- LEGNICA
ul.A.Mickiewicza 21  59-220 Legnica
tel./fax. (0-76)  852-56-20
e-mail: legnica@rubikon.pl


Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. legnicki(łącznie z miastem)
2.głogowski
3.jaworski
4.lubiński
5.polkowicki
6.złotoryjski
7.górowski

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY – JELENIA GÓRA
ul. Wiejska 29 58-506 Jelenia Góra
tel./. (0-75) 648-97-90 , fax (0-75) 645-77-32
e-mail: refundacja.jeleniagora@ohp.pl 

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1. jeleniogórski(łacznie z miastem)
2.bolesławiecki
3.kamieniogórski
4.lubański
5.lwówecki
6.zgorzelecki

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY- WAŁBRZYCH
Al.Wyzwolenia 38  58- 300 Wałbrzych
Tel.074   666-75-72 ,  fax- 074 665-39-51
e-mail: wałbrzych@rubikon.pl

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
1.wałbrzyski(łącznie z miastem)
2.dzierżoniowski
3.kłodzki
4.świdnicki
5.ząbkowicki
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007