logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

REKRUTACJA


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
 Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.

SKOŃCZYŁEŚ 15 LAT ? PRZYJDŹ DO NAS….CZEKAMY NA CIEBIE !

Jednym z najistotniejszych zadań statutowych Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia z jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Do jednostek organizacyjnych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu przyjmowana jest młodzież, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończyła 18 roku życia. W kręgu naszego zainteresowania znajduje się przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, dopuszczalne jest zawarcie pisemnego porozumienia w sprawie kształcenia uczestników OHP z innym uprawnionym podmiotem. Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Po zakończeniu przygotowania zawodowego (zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) młodzież jest gotowa do podjęcia samodzielnej pracy. Do wyboru szeroka gama atrakcyjnych zawodów tj.: sprzedawca, kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, ślusarz, cukiernik, piekarz, murarz - tynkarz ...i wiele innych.


Cukiernik                    Fryzjer              Kucharz                     Mechanik poj.sam.         Ślusarz

OCHOTNICZE HUFCE PRACY DZIAŁAJĄ Z MYŚLĄ O POTRZEBACH I PROBLEMACH MŁODYCH LUDZI:

- pomogą uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód i znaleźć odpowiednią pracę,
- doradzą, w jakim kierunku zawodowym warto się kształcić,
- oferują możliwość nieodpłatnego zamieszkania w trakcie nauki dla osób najbardziej potrzebujących pomocy,
- organizują zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne rozwijające osobowość i zainteresowania.

 
Tenis stołowy                                 Konkursy edukacyjne


W roku szkolnym 2018/2019 uczestnicy OHP powinni realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:
•VII/VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
•klasa III gimnazjum dla dorosłych lub gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy;
•szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia w zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
•rzemieślniczej nauce zawodu – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki
 i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
•kwalifikacyjnych kursach zawodowych – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych realizowana w formie pozaszkolnej przez uprawniony podmiot.
Ponadto uczestnicy OHP mogą brać udział w innych formach pozaszkolnych, np. doskonalącym szkoleniu kursowym.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do Hufca Pracy lub  Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

a) Podanie do OHP.
b) Kwestionariusz osobowy.
c) Ostatnie świadectwo szkolne.
d) Fotografia legitymacyjna.
e) Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym.
f) Zgoda na: uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, udział w imprezach OHP
g) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku
h) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku kandydatów uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum, szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych. Sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów. Zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży.)
h) Opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych;
i) zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
j) Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek OHP
z zakwaterowaniem w internacie).


Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych dokonuje powołany przez Kierownika jednostki Zespół HP/OSiW realizujący rekrutację młodzieży do OHP.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP – Zespół ds. kształcenia i wychowania tel. 71- 798 59 38


OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP Z ZAKWATEROWANIEM

HUFCE PRACY BEZ ZAKWATEROWANIA
 

 


OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
 ul. Cukrownicza  8
57-200 Ząbkowice Śląskie

Warunki przyjęcia młodzieży:
1. Wiek - ukończone 15 lat.
2. Uzyskanie przez kandydata opinii pedagoga macierzystej szkoły (nie dotyczy
     kandydatów do szkoły branżowej).
3. Trudna sytuacja domowa i materialna rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych co do możliwości  wykonywania określonego zawodu.
5. Złożenie kompletu dokumentów.

Informujemy, że:
 1. Zapewniamy naszym wychowankom:
    - bezpłatne wyżywienie  i zakwaterowanie w prowadzonym przez nas internacie,
    - bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku i rozwijania indywidualnych uzdolnień,
    - absolwentom naszego gimnazjum - możliwość kontynuowania nauki w szkole zawodowej,
    - opiekę psychologiczno-pedagogiczną  i medyczną,  
    - wynagrodzenie za realizowane przez młodzież przygotowanie zawodowe,
    - pomoc socjalną.
2.  Posiadamy własną w pełni wyposażoną bazę warsztatowo-szkoleniową.
3. Przebywający w ośrodku uczestnicy mają zapewnione miejsce realizacji przygotowania zawodowego na kierunkach:
 a)  kucharz, krawiec, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -  
       w szkole podstawowej/ III kl. gimnazjum,
 b) kucharz, fryzjer, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
       wędliniarz, operator obrabiarek skrawających M.19  w Branżowej Szkole I Stopnia.
 4. Realizujemy wiele projektów finansowanych przez UE w ramach których nasza młodzież
     zdobywa dodatkowe umiejętności i przygotowanie zawodowe.
 5. Włączając się w ruch wolontariacki,  młodzież uczestniczy w praktykach na terenie UE.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka na rok szkolny 2018/2019:
 a) Podanie o przyjęcie do Ośrodka z określeniem kierunku przygotowania zawodowego.
 b) Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na pobyt dziecka w Ośrodku.
 c) Opinia pedagoga macierzystej szkoły (nie dotyczy naboru do szkoły branżowej).
 d) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie dotyczy naboru do szkoły branżowej).
 e) Odpis skrócony aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania.
 f) Karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie.
 g) Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.
 h) Ostatnie świadectwo szkolne.
 i) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o odpowiedzialności materialnej za ewentualne
     szkody spowodowane przez dziecko w trakcie pobytu w Ośrodku.
 j) Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka opieką medyczną  przez NZOZ
     w Ząbkowicach Śl. na czas  pobytu w Ośrodku.
 k) 2 zdjęcia.

Szczegółowych  informacji udzielamy telefonicznie: tel/fax. 74 641 01 39, tel. 74 641 01 38
lub e-mail: osiwzabkowice@ohp.pl
 
 Ważne telefony:
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śl. – tel. /fax 74 815 23 29


 

OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA OHP w Mysłakowicach
ul. Jeleniogórska 20
58-533 Mysłakowice
tel./fax. 75- 713 15 33 ; 75 713 17 13 
e-mail: osiwmyslakowice@ohp.pl  
                                            

 Ulotka_MY_str.1 Ulotka_MY_str.2 

Ulotka do pobrania                                                                                          

Nasz Ośrodek stwarza młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

O PRZYJĘCIE DO NASZEJ PLACÓWKI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ:
Młodzież (dziewczęta i chłopcy),  która najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia,  ma opóźnienia w cyklu kształcenia oraz trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.

W czasie pobytu w naszym Ośrodku można ukończyć:
- Szkołę Podstawową dla dorosłych z jednoczesnym przyuczeniem do zawodu: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, krawiec, ogrodnik;
- III klasę Gimnazjum dla dorosłych z jednoczesnym przyuczeniem do zawodu: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, krawiec, ogrodnik;
- Szkołę Branżową I stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu w zawodzie kucharz/sprzedawca.

 Zapewniamy:
- bezpłatne zakwaterowanie w internacie,
- bezpłatne całodzienne wyżywienie,
- przygotowanie zawodowe w warsztatach na terenie Ośrodka,
- opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka w celu kontynuacji nauki:

- w Szkole Podstawowej/Gimnazjum:

1.  Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania.
2. Decyzja rady pedagogicznej lub zgoda Dyrektora szkoły na kontynuowanie nauki w OSiW
     w Mysłakowicach.
3.  Opinia pedagoga szkolnego macierzystej szkoły.
4.  Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
5.  Ostatnie świadectwo szkolne.
6.   4 fotografie legitymacyjne.
7.  Książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych w zawodzie kucharz.
8.  Zaświadczenie o dochodach w rodzinie..

- w Branżowej  Szkole I Stopnia:
1.  Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
2.  4 fotografie legitymacyjne,
3.  Świadectwo ukończenia gimnazjum,
4.  Wynik egzaminu gimnazjalnego,
5.   Książeczka zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych w zawodzie kucharz,
6.   Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.

POZOSTAŁE DOKUMENTY WYPEŁNIANE SĄ NA MIEJSCU W OSiW OHP W MYSŁAKOWICACH
 
Szczegółowych  informacji udzielamy telefonicznie: tel/fax. 75 713 15 33, tel. 75 713 17 13
lub e-mail: osiwmyslakowice@ohp.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007