logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

REKRUTACJA


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

POTRZEBUJESZ POMOCY ? BOISZ SIĘ, ŻE SAM SOBIE NIE PORADZISZ ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.

SKOŃCZYŁEŚ 15 LAT ? PRZYJDŹ DO NAS….CZEKAMY NA CIEBIE !

Jednym z najistotniejszych zadań statutowych Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia z jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Do jednostek organizacyjnych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu przyjmowana jest młodzież, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończyła 18 roku życia. W kręgu naszego zainteresowania znajduje się przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizowany jest w formach szkolnych i pozaszkolnych (szkolenie kursowe), natomiast przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się bezpośrednio u pracodawców na podstawie umów o pracę  (status pracownika młodocianego) lub na bazie własnych warsztatów szkoleniowych OHP. Po zakończeniu przygotowania zawodowego (zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) młodzież jest gotowa do podjęcia samodzielnej pracy. Do wyboru szeroka gama atrakcyjnych zawodów tj.: sprzedawca, kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, ślusarz, cukiernik, piekarz, murarz - tynkarz ...i wiele innych.


Cukiernik                    Fryzjer              Kucharz                     Mechanik poj.sam.         Ślusarz

OCHOTNICZE HUFCE PRACY DZIAŁAJĄ Z MYŚLĄ O POTRZEBACH I PROBLEMACH MŁODYCH LUDZI:
- pomogą uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód i znaleźć odpowiednią pracę,
- doradzą, w jakim kierunku zawodowym warto się kształcić,
- oferują możliwość nieodpłatnego zamieszkania w trakcie nauki dla osób najbardziej potrzebujących pomocy,
- organizują zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne rozwijające osobowość i zainteresowania.

 
Tenis stołowy                                 Konkursy edukacyjne


Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do Hufca Pracy lub  Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

 a) kwestionariusz osobowy
 b) podanie (zgłoszenie) do OHP;
 c) zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na  uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz na przetwarzanie danych osobowych;
 d) ostatnie świadectwo szkolne;
 e) 2 fotografie legitymacyjne (w przypadku OSiW 4 fotografie);
 f) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku kandydatów uzupełniających kształcenie ogólne w gimnazjum, szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych)
 g) opinia pedagoga szkoły w przypadkach kandydata młodocianego nie posiadającego ukończonego gimnazjum;
 h) zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
 i) oświadczenie o dochodzie w rodzinie w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie.

 
Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych dokonuje powołana przez Komendanta lub Kierownika jednostki Komisja Rekrutacyjna.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP – Zespół ds. kształcenia i wychowania tel. 71- 798 59 38
 
OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP Z ZAKWATEROWANIEM

HUFCE PRACY BEZ ZAKWATEROWANIA

 

Pliki do pobrania:

1. Podanie 

2. Kwestionariusz osobowy

3. Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym

4.Zgoda na: uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego, udział w imprezach OHP

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie wizerunku

 


OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ul. Cukrownicza  8

57-200 Ząbkowice Śląskie

Warunki przyjęcia  młodzieży:

1. Wiek - ukończone 15 lat.
2. Uzyskanie przez uczennicę (ucznia) opinii pedagoga macierzystej szkoły (nie dotyczy kandydatów do szkoły zawodowej),
3. Trudna sytuacja domowa i materialna rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych co do możliwości  wykonywania określonego zawodu. 
5. Złożenie  kompletu dokumentów

Informujemy, że:
1. Zapewniamy naszym wychowankom:
- bezpłatne wyżywienie  i zakwaterowanie w prowadzonym przez nas internacie,
- bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku i rozwijania indywidualnych uzdolnień,
- absolwentom naszego gimnazjum - możliwość kontynuowania nauki w szkole
   zawodowej,
- opiekę psychologiczno-pedagogiczną  i medyczną,  
- wynagrodzenie za realizowane przez młodzież przygotowanie zawodowe,
- pomoc socjalną.
2. Posiadamy własną w pełni wyposażoną bazę warsztatowo-szkoleniową,
3. Przebywający w ośrodku uczestnicy mają zapewnione miejsce realizacji przygotowania zawodowego na kierunkach:
a)  kucharz, krawiec, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -  w gimnazjum,
b)  kucharz -  w zasadniczej szkole zawodowej,
4. Realizujemy  wiele  projektów finansowanych przez UE w ramach których nasza młodzież  zdobywa dodatkowe umiejętności i przygotowanie zawodowe,
5. Włączając się w ruch wolontariacki,  młodzież uczestniczy w praktykach na terenie UE.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka na rok szkolny 2018/2019:
a) podanie o przyjęcie do Ośrodka z określeniem kierunku przygotowania zawodowego,
b) zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na pobyt dziecka w Ośrodku,
c) opinia pedagoga macierzystej szkoły (nie dotyczy naboru do szkoły zawodowej),
d) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie dotyczy naboru do szkoły zawodowej),
e) odpis skrócony aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
f) karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,
g) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych z podaniem dochodu brutto na jednego członka rodziny,
h) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ostatnie świadectwo szkolne,
i) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez dziecko w trakcie pobytu w Ośrodku,
j) zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka opieką medyczną  przez NZOZ w Ząbkowicach Śl. na czas  pobytu w Ośrodku,
k) 2 zdjęcia.

Szczegółowych  informacji udzielamy telefonicznie: tel/fax. 74 641 01 39, tel. 74 641 01 38
lub e-mail: osiwzabkowice@ohp.pl
 
Ważne telefony:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śl. – tel. /fax 74 815 23 29
 


 

OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA OHP w Mysłakowicach
ul. Jeleniogórska 20
58-533 Mysłakowice
tel./fax. 75- 713 15 33 ; 75 713 17 13 
e-mail: osiwmyslakowice@ohp.pl 
                                                                                                                                            

ulotka POBIERZ ULOTKĘ

Jesteśmy placówką dającą szansę  młodzieży, która ma trudności w nauce oraz trudną sytuację życiową. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach  stwarza młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

O PRZYJĘCIE DO NASZEJ PLACÓWKI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ :
Młodzież (dziewczęta i chłopcy),  która najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia,  ma opóźnienia w cyklu kształcenia oraz  trudną sytuację życiową.

W czasie pobytu w naszym Ośrodku można ukończyć:
- Gimnazjum dla dorosłych z jednoczesnym przyuczeniem do zawodu: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, krawiec, ogrodnik;
- Zasadniczą Szkołę Zawodową i uzyskać kwalifikacje w zawodzie kucharz.

 Zapewniamy:
- bezpłatne zakwaterowanie w internacie,
- bezpłatne całodzienne wyżywienie,
- przygotowanie zawodowe w warsztatach na terenie Ośrodka
- opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka w celu kontynuacji nauki :

- w Gimnazjum:
1.   odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
2.   decyzja rady pedagogicznej lub zgoda Dyrektora szkoły na kontynuowanie nauki w OSiW w Mysłakowicach,
3.   opinia pedagoga szkolnego macierzystej szkoły,
4.   opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej,
5.   ostatnie świadectwo szkolne,
6.   4 fotografie legitymacyjne,
7.  książeczka zdrowia dla celów  sanitarno – epidemiologicznych w zawodzie kucharz,
8. oświadczenie rodziców z podaniem dochodu brutto na jednego członka rodziny.

- w Zasadniczej  Szkole Zawodowej:
1.  odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
2.  4 fotografie legitymacyjne,
3.  świadectwo ukończenia gimnazjum,
4.   wynik egzaminu gimnazjalnego,
5.   książeczka zdrowia dla celów  sanitarno - epidemiologicznych w zawodzie kucharz,
6.   oświadczenie rodziców z podaniem dochodu brutto na jednego członka rodziny.

POZOSTAŁE DOKUMENTY WYPEŁNIANE SĄ NA MIEJSCU W OSiW OHP W MYSŁAKOWICACH
 
Szczegółowych  informacji udzielamy telefonicznie: tel/fax. 75 713 15 33, tel. 75 713 17 13
lub e-mail: osiwmyslakowice@ohp.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007