logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

RYNEK PRACY

Działania z zakresu rynku pracy realizowane są przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Na terenie Dolnego Śląska są 4 CEiPM OHP: w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. W skład CEiPM OHP wchodzą :
- Młodzieżowe Biura Pracy OHP (4 MBP) – Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław,
- Punkty Pośrednictwa Pracy OHP (4 PPP) – powstałe w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”– Boguszów Gorce, Lubań, Brzeg Dolny,
- Młodzieżowe Centra Kariery OHP (25 MCK) – Bystrzyca Kłodzka, Dzierżoniów, Oleśnica oraz  11 nowych jednostek, powstałych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”: Bolesławiec, Brzeg Dolny, Góra, Jawor, Jelcz-Laskowice, Lwówek Śląski, Ołdrzychowice Kłodzkie, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Milicz, Lubań
- Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP( 4 MCIZ) – Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław.

Młodzieżowe Biura Pracy i Punkty Pośrednictwa Pracy prowadzą pośrednictwo krajowe i zagraniczne. W ramach pośrednictwa krajowego jednostki te pozyskują i gromadzą oferty pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej oraz prowadzą ewidencję młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy. Udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych lub interpersonalnych. Ponadto cyklicznie organizują Giełdy i Targi Pracy, które w jednym miejscu skupiają wielu pracodawców i umożliwiają nawiązanie bezpośredniego kontaktu osobom poszukującym pracy z przedstawicielami firm. MBP i PPP zajmują się także pośrednictwem zagranicznym w ramach umów bilateralnych. Osoby poszukujące pracy i bezrobotne mogą wyjechać do prac sezonowych i na staże do Niemiec i Hiszpanii.

Głównym celem działań Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej jest przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży zamieszkującej małe miasta i tereny wiejskie, poprzez udostępnianie informacji o aktualnych trendach na rynku edukacyjnym i zawodowy. Doradcy zawodowi MCIZ prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu: orientacji zawodowej, planowania kariery zawodowej, wejścia na rynek pracy, nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Mobilne Centra Informacji Zawodowej oferują nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz młodzieży poszukującej pracy w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności w jakich się znajdują. Udzielają porad zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej, z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej oraz innymi partnerami funkcjonującymi na rynku pracy. MCIZ spełniają również znaczącą rolę w dostarczaniu usług informacji i poradnictwa zawodowego poprzez organizację lub udział w różnego rodzaju targach pracy, edukacji, giełdach zawodów, itp.

Młodzieżowe Centra Kariery  to placówki otwarte dla młodzieży chcącej skorzystać z poradnictwa zawodowego i zasobów informacji zawodowej, uczestników przebywających w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP.
Zadaniem MCK jest wyposażenie młodzieży w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dynamicznych przemian na rynku pracy poprzez świadome planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz uczestniczenie w szkoleniach z zakresu: przedsiębiorczości (nauka zasad ekonomii i funkcjonowania biznesu), metod aktywnego poszukiwania pracy, komunikacji, rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, samokształcenia i kształcenia ustawicznego.
Oferta Młodzieżowych Centrów Kariery skierowana do młodzieży to przede wszystkim:
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
- udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia,   zawodach oraz rynku pracy,
- przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz  z  klientem Indywidualnego Planu Działania,
- nauczenie  technik autoprezentacji,
- przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
- wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod  i  technik psychologicznych.Pobierz mapę.


Adresy:

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY OHP

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ OHP

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY OHP

PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY OHP


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007