logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

„Ale to już było…” wspomnienia z zakończenia projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 27 lutego 2009 r. w gościnnych murach Wołowskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” realizowanego przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Wołowie. W zakończeniu oprócz bohaterów tego spotkania udział wzięli również zaproszeni goście: Pani Olga Jabłonko – Zastępca Komendanta DWK OHP we Wrocławiu, Pan Paweł Pirek – Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Brzeg Dolny, Pan Tomasz Lechki – Sekretarz Starostwa Powiatowego, Pani Beata Jaworska – Sekretarz Gminy Wińsko, Pan Jerzy Aniko – Zastępca Dyrektor PUP w Wołowie, Pan Jan Zygoń – Wice Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wołów, Pani Małgorzata Staniszewska – Dyrektor Zespołu Szkól Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz specjaliści: Pani Agnieszka Mydlikowska – psycholog, Pan Krzysztof Śmigórski – psycholog, Pan Marcin Kwiek – prawnik, Pani Joanna Kochmańska – prowadząca zajęcia wyrównawcze z matematyki, Pani Dorota Gajewska – Musur – doradca zawodowy, Pani Agnieszka Mrowiec – Lider Klubu Pracy, Pan Tadeusz Ławicki – prowadzący zajęcia ABC przedsiębiorczości, a także Pani Magdalena Słota – specjalista ds. programów DWK OHP oraz Pan Mateusz Demczuk – specjalista ds. osobowych DWK OHP.
ŚHP w Wołowie realizował projekt dla dwóch grup beneficjentów: grupy A – młodzieży uczącej się i grupy B2 – młodzieży w wieku 18-24 lata nie posiadającej kwalifikacji zawodowych. Młodzież skorzystała z wsparcia takiego jak: grupowe treningi integracyjne i warsztaty psychologiczne, indywidualne poradnictwo psychologiczne, zajęcia   z prawnikiem, zajęcia z lekarzem, grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, kursy językowe, szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości, kursy komputerowe na poziomie podstawowym, warsztaty edukacyjne z zakresu wyrównywania zaległości z przedmiotów szkolnych w grupie A, kursy zawodowe nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego oraz przedstawiciel handlowy z elementami nauki jazdy dla grupy B.
Na uroczystym zakończeniu Komendant ŚHP w Wołowie przedstawiła wszystkim gościom szczegóły projektu realizowanego. W trakcie uroczystości glos zabrali: Zastępca Komendanta DWK OHP Pani Olga Jabłonko, Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wołów Pan Jan Zygoń, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Brzeg Dolny Pan Paweł Pirek, a także specjaliści. psycholog Pani Agnieszka Mydlikowska i prowadzący zajęcia ABC przedsiębiorczości Pan dr Tadeusz Ławicki. Wszyscy podkreślali potrzebę realizacji takich przedsięwzięć dla młodzieży na terenie powiatu wołowskiego. Podkreślali w swoich wypowiedziach rolę i znaczenie Ochotniczych Hufców Pracy, działań na rzecz młodych ludzi, a także zaoferowali swoje poparcie dla prowadzonej przez naszą jednostkę działalności. Przedstawiciele władz samorządowych z gmin Wołów i Brzeg Dolny złożyli podziękowania kadrze ŚHP za dotychczasową pracę. Życzyli dalszych sukcesów, jak również pogratulowali beneficjentom uzyskanych kwalifikacji i zdobytych umiejętności.
Glos zabrał również przedstawiciel beneficjentów z grupy B2 Adrian Baganc, który podzielił się swoimi refleksjami i wspomnieniami z udziału w projekcie.
Podczas trwania zakończenia beneficjentom rozdane zostały stosowne zaświadczenia, które wręczali: zastępca Komendanta DWK OHP i Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Brzeg Dolny.
W trakcie spotkania, dla uświetnienia tych chwil wystąpił zespół wokalno-muzyczny „Kościuszkowcy”, który na zakończenie części oficjalnej odśpiewał wraz z uczestnikami spotkania utwór z repertuaru zespołu Lombard pt: „Przeżyj to sam”.
Po części oficjalnej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez pizzerię „Gradioli”.

Przygotowała: Aldona Augustyńska-Mikołajczyk Koordynator terenowy projektu


„JUŻ NA FINISZU PIĄTEJ EDYCJI EFS-U”

10 lutego 2009 r. odbyło się oficjalne podsumowanie projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Środowiskowym Hufcu Pracy 1-6 w Jeleniej Górze.
W podsumowaniu udział wzięli zaproszeni goście w tym z-ca komendanta wojewódzkiego   dr  Olga Jabłonko, wykładowcy prowadzący zajęcia w trakcie trwania projektu, przedstawiciel firmy CARGO realizującej kursy zawodowe przedstawiciela handlowego z prawem jazdy oraz nowoczesnego magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz najważniejsi - beneficjenci projektu  grup A z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych Nr 2 w Jeleniej Górze oraz grup B2 realizującej szkolenia zawodowe.
Na oficjalne zaproszenie kadry ŚHP na zamknięcie projektu przybyli przedstawiciele lokalnej prasy, mianowicie gazety Jelonka oraz Gazety Wrocławskiej. Zaproszonym mediom wywiadów udzielali dr Olga Jabłonko, koordynator terenowy projektu w Jeleniej Górze Włodzimierz Cikorski oraz uczestnicy: Dawid Kowalczyk gr  B2 – realizująca kurs zawodowy  oraz Izabella Kosior gr A z wsparciem edukacyjnym.
Uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w projekcie. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie zajęcia jak: podstawowy kurs komputerowy, ABC Przedsiębiorczości, zajęcia z psychologiem oraz szkolenia zawodowe.
W oficjalnej części głos zabrał koordynator terenowy dziękując wszystkim za konstruktywnie i miło spędzony wspólnie czas, za uczestnictwo w projekcie. Poprosił również o zabranie głosu zastępcę komendanta wojewódzkiego oraz p. Małgorzatę Pokosz, jako przedstawiciela firmy CARGO.
Młodzież otrzymała upominki przekazane przez Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu oraz co najważniejsze uścisk dłoni koordynatora oraz opiekuna grupy.
Następnie  wszyscy zostali zaproszeni na obiad przygotowany przez restauratora Artura Czarneckiego, u którego młodzież podczas trwania projektu spożywała posiłki. Słodki poczęstunek w postaci pysznego ciasta przygotowany został przez uczestników grupy A, którzy wykonali go na warsztatach szkolnych.
Na zakończenie spotkania koordynator podziękował opiekunom grup za włożony trud, pracę a przede wszystkim zaangażowanie w projekt, a młodzieży za determinację i motywację do działania.

Sporządziła:
Magdalena Leksycka wychowawca ŚHP Jelenia Góra

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ W ŚHP W DZIERŻONIOWIE

9 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie odbyło się ostatnie spotkanie beneficjentów grupy A i uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia projektu „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Dyrektor szkoły Pan Andrzej Myślicki i opiekun grupy z ŚHP Dzierżoniów, Pani Magdalena Kisiel, pogratulowali uczestnikom udziału w projekcie i wręczyli zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego na poziomie podstawowym  (podczas zajęć została  przygotowała prezentacja multimedialna) oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu  z języka angielskiego - poziom podstawowy.
Młodzież usłyszała wiele ciepłych słów od Dyrektora i opiekuna grupy, które potwierdzały zaangażowanie beneficjentów, wysoką frekwencję, odpowiedzialne podejście do postawionego 15 września 2008 r. zadania. „Każde zdarzenia czegoś uczy
i doświadcza nas, często owocuje po latach, wystarczy sobie tylko przypomnieć”, mówił Dyrektor do beneficjentów.
Uczestnicy projektu przez pół roku trwania szkoleń bardzo się ze sobą zżyli, uczyli się, ale przecież także poznawali siebie wzajemnie. Podczas zajęć w ŚHP Dzierżoniów mogli liczyć na wsparcie nie tylko w sprawach edukacyjnych, ale i w swoich osobistych dylematach wyboru ścieżki zawodowej, problemach osobistych. Bez wątpienia została rozbudzona chęć angażowania się, poznawania, rozwoju, doskonalenia umiejętności  interpersonalnych. Młodzież już zapowiada, że jest gotowa podnosić swoje kwalifikacje w następnych projektach organizowanych przez OHP.

M. Kisiel, D. Kowalska

CERTYFIKATY ROZDANE

W dniu 05.02.2009 r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dzierżoniowie odbyło się ostatnie spotkanie z beneficjentami, którzy brali udział w projekcie „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po wielogodzinnych zajęciach, wykładach i ćwiczeniach, popołudniach wypełnionych nauką i przyswajaniem nowej wiedzy z różnych dziedzin, beneficjenci nie mogli się doczekać, aż do rąk własnych otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich wysiłek i pracę. Każdy  z beneficjentów grupy B1 otrzymał: zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego; zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego; zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego „Przedstawiciel handlowy z nauką prawa jazdy kat. B, obsługą kasy fiskalnej, minimum sanitarnego HACCP” oraz certyfikat ukończenia projektu. Są to 4 ważne dokumenty, które znacznie podniosły kwalifikacje każdego z uczestników, oprócz CV i listu motywacyjnego, beneficjent  może „pochwalić” się ukończonym szkoleniem, a w zasadzie  zdobytą w trakcie jego trwania wiedzą. Przy herbatce i słodkim poczęstunku po raz ostatni rozmawialiśmy o przyszłych planach beneficjentów, zwłaszcza zawodowych. Teraz znacznie łatwiej i pewniej można będzie wkroczyć na rynek pracy z tak podwyższonymi kwalifikacjami.
Koordynator terenowy Małgorzata Bieżanowska rozpoczynając spotkanie przypomniała beneficjentom, jak spotkali się w tym miejscu po raz pierwszy razem, jeszcze wtedy skrępowani swoim towarzystwem, patrzący na siebie „spod byka” i podkreśliła, jak teraz po tych pięciu miesiącach wspólnych zajęć  potrafią ze sobą rozmawiać i ile mają wspólnych tematów, aż miło popatrzeć. A by nie zapomnieć swoich twarzy i zawsze towarzyszącego pozytywnego nastawienia, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe zdjęcie z mottem, które ma prowadzić ich do odnalezienia SIEBIE:
„Jest wiele rzeczy do zrobienia,
Ale pierwsza to zadać sobie pytanie,
I odpowiedzieć na nie:
Kim chcesz Być?
Co robić?
I do czego dojść?”
Każdy otrzymał także gazetę lokalną, w której ukazały się artykuły o projekcie, gdzie  beneficjenci mogą zobaczyć swoje zdjęcia.

Dorota Sikorska opiekun grup B1
ŚHP Dzierżoniów

 
OD UCZESTNIKA PROJEKTU

„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”
U nas działo się tak

Środowiskowy Hufiec Pracy 1-6 w Jeleniej Górze realizował projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” skierowany był do osób takich jak ja - nieaktywnych zawodowo, z mniejszymi szansami na lokalnym rynku pracy. Zadaniem projektu w którym brałem udział była aktywizacja społeczno – zawodowa, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostałem zakwalifikowany do kategorii B2. Kategoria B2 obejmowała osoby, które wymagały nabycia umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia. W mojej grupie znalazły się osoby, które dowiedziały się o projekcie dzięki akcji promocyjnej, jaka została zorganizowana przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Jeleniej Górze. Wielu moich rówieśników dowiedziało się o projekcie na zasadzie „poczty pantoflowej”, od swoich znajomych, kolegów (którzy uczestniczyli w projektach w latach wcześniejszych).
 Zajęcia w mojej grupie rozpoczęły się w drugiej połowie października 2008r. Pierwsze zajęcia, jakie realizowaliśmy odbyły się z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Jeleniej Górze, zarówno grupowe jak i indywidualne, następnie ABC przedsiębiorczości, zajęcia z prawnikiem, indywidualne konsultacje z psychologiem. Od początku cieszyłem się na zajęcia z języka obcego, kursu komputerowego oraz zawodowego. Pierwszy raz w życiu miałem okazję skorzystać z indywidualnej porady psychologicznej, a doradca zawodowy profesjonalnie doradził mi w jaki sposób efektywnie poszukiwać pracy, jak się dobrze zaprezentować przed pracodawcą oraz w jaki sposób poruszać się po dzisiejszym rynku pracy.
 Fajną sprawą było to, iż każdego dnia zajęć zawsze mieliśmy możliwość „wszamać” ciepły i smaczny posiłek!
 Poniżej wywiad który przeprowadziła ze mną moja wychowawczyni – pani Magda Leksycka na zakończenie projektu.

M.L: Jak dowiedziałeś się o projekcie?
D.K: O projekcie dowiedziałem się od pracownika ŚHP w Jeleniej Górze, od pani Magdaleny Leksyckiej, która była opiekunem mojej grupy w czasie trwanie projektu.

M.L: Co Cię skłoniło do wzięcia udziału w projekcie?
X: Na przystąpienie do projektu zdecydowałem się z kilku powodów. Po pierwsze - projekt jest całkowicie bezpłatny. Po drugie - mam możliwość zdobycia kompetencji zawodowych, nie ponosząc żadnych kosztów, jedynie poświęcając swój czas, co naprawdę jest do zrobienia. Jako osoba bezrobotna mam w późniejszym czasie szanse na znalezienie pracy jako przedstawiciel handlowy (właśnie taki kurs zawodowy wybrałem).

M.L: Czy Twoim zdaniem wszystkie zadania realizowane w programie są potrzebne i faktycznie przydadzą Ci się?
D.K: Myślę, że tak. Na zajęciach z doradcą zawodowym nauczyliśmy się pisać CV, listy motywacyjne. Wykładowcy instruowali nas, jak dobrze wypaść przed pracodawcą na rozmowie kwalifikacyjnej. Po zajęciach z ABC przedsiębiorczości wiemy, jak założyć własną firmę. Kurs języka angielskiego też się przyda, gdyż jego znajomość jest bardzo ważna na obecnym rynku pracy. Może mniej ważne były zajęcia z psychologiem, aczkolwiek na zajęciach indywidualnych, mogliśmy otwarcie porozmawiać i próbować rozwiązać nasze problemy. Prawnik wyjaśnił nam jakie mamy prawa, jakie przepisy z zakresu prawa pracy nas młodych obowiązują, to było bardzo ważne, bo jak mówią - nieznajomość prawa szkodzi. No i oczywiście najlepsze zadanie jakie było to kurs komputerowy, może samo w sobie nie jest ono najciekawsze, ale wykładowca z którym mieliśmy zajęcia był fenomenalny. Miał naprawdę fantastyczny kontakt z młodzieżą, a to czego nas uczył było bardzo interesujące i napewno przyda się w przyszłości, np: obróbka filmu czy robienie prezentacji multimedialnej. Szkoda tylko, że zajęć z panem Danielem Pawłowiczem było tylko 30 godzin, gdyż było fenomenalnie. Nie można zapomnieć o kursie zawodowym, po którym uzyskamy kompetencje zawodowe jak i co niektórzy prawo jazdy.

M.L: Czy w projekcie było coś co Ci się nie podobało lub nie było tak jak powinno być?
D.K: Niestety tak. Projekt powoli dobiegał końca, a nadal nie była nam znana sprawa dotycząca praktyk zawodowych. Spływające informacje były tak skąpe, że ciężko było podjąć nam decyzje.

M.L: Powiedziałeś o sprawie, która Ci się nie spodobała, ale jak w całości oceniasz projekt?
D.K: Projekt oceniam bardzo pozytywnie. Cieszę się, że miałem możliwość poznać nowych ludzi, zawrzeć znajomości a przede wszystkim zdobyć certyfikat przedstawiciela handlowego i prawo jazdy.

M.L: Jak rodzice zapatrywali się na Twoje uczestnictwo w takim projekcie?
D.K: Moja mama była bardzo zadowolona z tego, iż podjąłem decyzję o uczestnictwie w projekcie. Dużą rolę odegrała tu kwestia finansowa. Przede wszystkim normalnie nie było by mnie stać, na to aby jednorazowo wydać taką ilość pieniędzy, choćby na sam kurs prawa jazdy. Tak więc ten program był naprawdę ogromnym odciążeniem finansowym. A drugiej strony poznałem mnóstwo ciekawych osób.

M.L: Jak wyglądały zajęcia grupowe i czy Tobie jako jednemu z uczestników podobały się?
D.K: Na początku kontakt w grupie był trudny, gdyż mało kto z nas znał się wcześniej. Z biegiem czasu było łatwiej, każdy z nas z wspólnych rozmów wyniósł coś nowego i coś innego. Mogliśmy wymieniać się swoimi doświadczeniami na różne tematy. Z niektórymi osobami kontakt utrzymuję do dziś, z czego się bardzo cieszę.

M.L: Czy kurs zawodowy przygotował Cię wystarczająco do tego, byś mógł swobodnie podjąć pracę w zawodzie?
D.K: Myślę, że tak. Wszystko było jasno i przejrzyście wyłożone. Materiały, które otrzymaliśmy będą bardzo pomocne i przydatne w pracy przedstawiciela handlowego. Mam nadzieję, że kurs prawa jazdy, który był integracyjną częścią szkolenia zawodowego pozwoli mi zdobyć prawo jazdy za pierwszym podejściem do egzaminu, a egzamin już niebawem .


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I BOWLING

19 stycznia Środowiskowy Hufiec Pracy w Dzierżoniowie zakończył uroczyście projekt  „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie–Rozwój”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2008r.  dla dwóch grup beneficjentów. Za nami więc wiele godzin zajęć ze specjalistami i  kilogramy wypełnionych dokumentów, ale także dużo dobrych chwil i uśmiechów, bo razem: beneficjenci, opiekunowie pani Magdalena Kisiel i pani Dorota Sikorska oraz  koordynator terenowy pani Małgorzata Bieżanowska przebrnęły przez merytoryczne zakamarki pracy projektowej. Ale wszystko co dobre, szybko się kończy - niestety. Opiekunowie wraz z koordynatorką na zakończenie projektu przygotowali dla uczestników wspólne popołudnie. Miejsce, w którym miało odbyć się zakończenie projektu było ściśle trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili. Niespodzianka udała się, ponieważ nikt nie spodziewał się, że wybierzemy się na kręgle do Centrum Rozrywki „Hi’life” w Dzierżoniowie. A tam czekały na nas do dyspozycji po trzy tory dla każdej  z grup. Pracownik kręgielni zapoznał nas z zasadami bowlingu i techniką rzutów. Większość z uczestników jeszcze nie grała w kręgle, więc było trochę śmiechu i zdrowej rywalizacji. Wszyscy tak się „rozgrzali”, że cztery godziny szybciutko minęły. Po słowach uznania za wytrwałość i zaangażowanie dla obu grup uczestnicy młodszej grupy otrzymali pamiątkowe zdjęcie, a starszej miniaturki samochodzików (w końcu niedługo zdadzą  prawo jazdy, więc autko będzie jak znalazł). Fajnie było popatrzeć, jak grupa zintegrowała się podczas trwania projektu, jakie silne więzi zawiązały się, szczególnie w grupie B1, gdzie beneficjenci nie znali się wcześniej, a teraz są najlepszymi przyjaciółmi. Są też „projektowe dzieci”, które posiadają niektórzy beneficjenci, a troska o nie zawładnęła całą grupą. Było to pierwsze nieoficjalne spotkanie młodzieży  w  tym projekcie. Wszyscy czuli się dobrze. Pojawiły się pierwsze, grupowe miłostki. Rozmawiano o planach na przyszłość, każdy miał już je choć troszeczkę skonkretyzowane.
Kilka osób czeka jeszcze wyjazd na praktyki zagraniczne.
Beneficjenci są bardzo zadowoleni z udziału w tym projekcie, z tego, co nauczyli się nowego oraz z paczki nowych przyjaciół.
 Koordynatorka projektu podziękowała opiekunom grup za zaangażowanie i pracę przy projekcie, a sama młodzież dziękowała za trud, wytrwałość  i motywację do działania.

Dorota Sikorska
Małgorzata Bieżanowska

CO Z TEGO ZYSKALIŚMY?

Nadszedł czas podsumowań, refleksji i zamknięcia projektu „Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie–Rozwój”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupa A należała do kategorii projektu - młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 16-17 lat, nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu, nie realizująca obowiązku nauki lub pochodząca z rodzin wielodzietnych, często ubogich i niepełnych. Uczestnicy projektu choć z nauką byli „na bakier”, podjęli dobrowolną decyzję o przystąpieniu do tego przedsięwzięcia i pozytywnej zmiany w swoim dotychczasowym patrzeniu na obowiązek szkolny. Choć było bardzo trudno, to z pewnością można uznać za ogromny sukces, że cała „15.” beneficjentów rozpoczęła i zakończyła zajęcia ze 100 % frekwencją. Co nie oznacza, że nie było chwil zwątpienia, bo bez tego też się nie obeszło. „Często miałam ochotę już nie przychodzić na zajęcia, bo byłam trochę zmęczona i  mi się nie chciało, chciałam uciec z zajęć, ale przychodziła Pani Magda i jakoś motywowała nas, aby jeszcze trochę wytrzymać i właściwie dochodziłam do wniosku, że bez sensu byłoby właściwie dziś nie pójść. I waśnie tak zawsze udawało mi się być ”- mówi Roksana Wilk. „Najgorzej było,  jak mieliśmy na zajęciach coś czego kompletnie nie umiałem i nie rozumiałem. Myślałem, że tak to już ze mną  będzie. Ale zrozumiałem, że to może się zmienić i faktycznie zmieniło się.”. „W końcu zrozumiałem matematykę!” – mówi Kamil Kiraga. „Zajęcia bardzo mi się przydały, wszystkie były ciekawe, zrozumiałam pierwszy raz w życiu matematykę  i moje oceny poprawiły się”-  mówi Natalka Hendzlik.
Uczestnicy projektu objęci byli zakresem zajęć takich jak: grupowe treningi i warsztaty psychologiczne, indywidualnym poradnictwem psychologicznym, zajęciami z lekarzem, zajęciami grupowymi z doradcą zawodowym oraz indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym, szkoleniem z zakresu ABC przedsiębiorczości, podstawowym kursem komputerowym, kurs języka angielskiego oraz warsztaty edukacyjne - zajęcia wyrównawcze z  przedmiotów szkolnych (matematyka, fizyka, biologia, geografia).
Projekt dał młodzieży z tej grupy nie tylko wiedzę i możliwość zaliczenia materiału w szkole, ale również pomógł nauczyć się pracować w grupie,  rozwiązywać konflikty, rozumieć różnice zdań.  Pozwolił dostrzec, że nie zawsze należy się poddać, a czasem poświęcić trochę więcej wysiłku i wiele rzeczy może się udać. Poznali bliżej samego siebie, jakie mają słabości i zalety, co warto byłoby w sobie zmienić, nad czym popracować.
A najważniejsze, że w sytuacjach bez wyjścia zawsze mogą poprosić o pomoc, wiedząc do kogo mogą się zwrócić. Grupa  była początkowo zamknięta. Podczas projektu otworzyła się nie tylko na siebie samych, ale również na specjalistów, którzy prowadzili zajęcia. Aktywnie włączali się w zajęcia, przedstawiali swoje rozwiązanie, potrafili szukać argumentów, aby bronić swojej opinii - a to chyba najważniejsze. Celem projektu była aktywizacja młodzieży. Bez zwątpienia można stwierdzić, że cel ten został przez nas osiągnięty.  Uczestnicy nadrobili zaległości edukacyjne i zwiększyli motywacje do nauki, otrzymali pomoc psychologiczną oraz podwyższyli umiejętności posługiwania się językiem obcym. Wszyscy cieszą się z uczestnictwa w projekcie i czekają na kolejne.
Uczestnicy bardzo są zadowoleni materiałów promocyjnych, które otrzymali w projekcie oraz paczek od Świętego Mikołaja.
 

Magdalena Kisiel - opiekun grupy A ŚHP w Dzierżoniowie

 
PROJEKT SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ W HUFCU W JAWORZE

Ochotniczy Hufiec Pracy w Jaworze od października 2008r. realizuje projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w nim  15-osobowa grupa młodzieży. To osoby, które legitymują się co najmniej rocznym pobytem w OHP, młodzież w wieku 16-25 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym często pochodząca z rodzin patologicznych, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, rodzin o niskim statusie materialnym.
W Jaworze beneficjenci projektu to w większości uczniowie drugich klas zasadniczych szkół zawodowych (12 osób), 3 osoby to absolwentki OHP w Jaworze, które obecnie uczęszczają do liceów dla dorosłych i przygotowują się do matur.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży, która umożliwi jej zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności. Działania te pozwolą młodzieży na usamodzielnienie się, zdobycie zawodu a co za tym idzie pracy.
Pierwsze spotkania miały na celu objęcie uczestników wsparciem umożliwiającym im integrację społeczną. Młodzież uczestniczyła w indywidualnych spotkaniach z psychologiem oraz grupowych integracyjnych treningach i warsztatach psychologicznych. Było spotkanie z panią doktor Iriną Szabłykiną – Sergiel, która przedstawiła młodzieży zagrożenia jakie wynikają z mody na odchudzanie (anoreksja, bulimia), przestrzegała przed zgubnymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny. Pani doktor rozmawiała z uczestnikami projektu o tym jak ustrzec się zagrożeń chorobami przenoszonymi droga płciową (w tym HIV).
Aby przygotować młodzież do skutecznego poruszania się po rynku pracy, doradca zawodowy pani Małgorzata Młotek przeprowadziła indywidualne konsultacje zawodowe z każdym beneficjentem projektu. Dzięki testom każdy mógł się przekonać o swoich mocnych i słabych stronach, o tym w jakim kierunku zawodowym ma uzdolnienia i predyspozycje. Trwają obecnie zajęcia grupowe z doradcą zawodowym prowadzone przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy, kurs komputerowy oraz kurs języka angielskiego.
Pięciu beneficjentów projektu uczestniczy w kursie prawa jazdy kategorii B, młodzież bardzo rzetelnie przykłada się do tego zadania. Często zdobycie prawa jazdy było dla nich jedynie marzeniem.  Przed młodzieżą jeszcze szkolenie z ABC Przedsiębiorczości i zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

Autor:  Komendant Hufca Pracy w Jaworze – Mariola Labryga


RUSZA NOWY PROJEKT  W DZIERŻONIOWIE

22 października w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie z uczestnikami Projektu EFS "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój" z grupy B1.
Młodzież została poinformowana o terminie rozpoczęcia zajęć i przypomniano jej o zasadach uczestnictwa w projekcie. Młodzież miała okazję poznać się w takim składzie, w jakim przez najbliższe miesiące będzie uczestniczyć w zajęciach. Omówiono także kwestie dotyczące dojazdów na zajęcia oraz posiłków. Koordynator i opiekunowie grup odpowiedzieli na pytania młodych ludzi.
Natomiast 23 października opiekun grupy A p. Magdalena Kisiel spotkała się z młodzieżą w szkole do której uczęszczają beneficjenci tej grupy i omówiła ww kwestie.
Zajęcia ruszają już 27 października! Zarówno koordynator, opiekunowie i młodzież nie mogą  doczekać się pierwszych spotkań ze specjalistami i możliwości chłonięcia wiedzy, poznania bliżej kolegów i koleżanek oraz samego siebie, choćby poprzez zajęcia z psychologiem.

Tekst - Komendant ŚHP w Dzierżoniowie Małgorzata Bieżanowska

PIERWSZY PROJEKT SYSTEMOWY DOLNOŚLĄSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007- 2013

Rozpoczynamy przygotowania do pierwszego projektu systemowego Dolnośląskiej  Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w nowym okresie programowania 2007- 2013. Wyzwania jakie stawia przed nami Europejski Fundusz Społeczny to szansa dla młodych ludzi – nie tylko z terenu Dolnego Śląska- na lepszy zawód, lepszy start i lepszą przyszłość.

Projekt „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój” to przedsięwzięcie skierowane do 165 młodych ludzi z terenu Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytet I, działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3. Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez pomoc w znalezieniu pracy lub powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Projekt rozpoczął się 1 maja 2008, a jego zakończenie planuje się w listopadzie br.

Po wstępnej analizie, jak również w zgodzie z m.in. Strategią Województwa Dolnośląskiego, wytypowane zostały jednostki DWK OHP na terenie których wdrażany będzie w/w Projekt. Te jednostki to: CEiPM w Legnicy, ŚHP Wołów, ŚHP Dzierżoniów, ŚHP Jelenia Góra, OSiW Ząbkowice Śląskie, HP w Jaworze. Koordynatorzy Terenowi w w/w jednostkach rozpoczęli działania rekrutacyjne. W większości jednostek o naborze do Projektu, poinformowana została prasa lokalna oraz radio. W celu sprawnego przeprowadzenia rekrutacji Koordynatorzy Terenowi współpracują m.in. z lokalnymi władzami, szkołami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, kuratorami oraz parafiami rzymsko- katolickimi i innymi.

Koordynatorem Wojewódzkim tego przedsięwzięcia jest pani Magdalena Frydrych – Dyrektor Operacyjny Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, która wraz ze specjalistami ds. programowych panią Dorotą Kowalską oraz Magdaleną Słotą będzie czuwać nad prawidłowym i sprawnym wdrażaniem Projektu. Przez cały okres wdrażania Projektu nasi beneficjenci będą otrzymają wsparcie w postaci zajęć mających na celu reintegrację społeczną. Objęci zostaną profesjonalną opieką kadry dydaktycznej, jak również będą mogli skorzystać ze staży zagranicznych i praktyk zawodowych. Prowadzone działania bezpośrednio będą wspierały młodzież uczestniczącą w projekcie nie tylko w zakresie nauki zawodu, kursów przedsiębiorczości, kursów komputerowych czy nauki języka obcego, ale również będą dostarczały wiedzy zdobywanej podczas zajęć z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem czy lekarzem.

Tematyka i problemy poruszane na zajęciach w ramach projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój” odpowiadać będą przede wszystkim potrzebom i oczekiwaniom młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że projekt ten, podobnie jak poprzednie projekty systemowe przyniesie korzyści zarówno beneficjentom ostatecznym, jak również społeczności lokalnej w naszym regionie.

Magdalena Frydrych Dyrektor Operacyjny
 
 
SZKOLENIE - PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE - ROZWÓJ

2 czerwca  w siedzibie  Środowiskowego Hufca Pracy w Dzierżoniowie odbyło się  drugie spotkanie  osób zainteresowanych udziałem w Projekcie „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie –  Rozwój” do grup A i B1 . Na spotkaniu młodzież otrzymała niezbędne informacje nt. projektu. Młodzi ludzie mieli okazję przy ciasteczku i herbacie poznać się bliżej. Przyszli uczestnicy projektu wykazywali duże zainteresowanie, co przyniosło wiele pytań. Wszyscy wyszli pełni optymizmu i zapału z niecierpliwością oczekując na rozpoczęcie kursu i kolejnego spotkania w tym samym gronie.

Małgorzata Bieżanowska
Komendant ŚHP Dzierżoniów
 

SPOSOBY WDRAŻANIA PROJEKTU EFS „SZKOLENIA – PRAKTYKA - ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” W 1 -6 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W JELENIEJ GÓRZE

Środowiskowy Hufiec Pracy w Jeleniej Górze już po raz piąty podjął się realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych, chcąc pozyskać młodzież do grupy A naszą ofertę przede wszystkim skierowaliśmy do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze z którą współpracujemy od 2000 r. Chcieliśmy w ten sposób wyróżnić tą placówkę.
Po wstępnej rozmowie z dyrektorem i pedagogiem szkoły uzgodniono, że wytypowana zostanie młodzież do naszego projektu, która spełniać będzie warunki min. znajduje się w przedziale wiekowym 16-17 lat, pochodzi z rodzin ubogich i ma problemy w nauce. W razie braku chętnych z tej szkoły mieliśmy również na względzie pozyskanie młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”, z którą również datuje się wieloletnia współpraca.
We wtorek 8.04.2008 r. w szkole zorganizowano spotkanie z kandydatami do udziału w projekcie w obecności dyrektora p. Danuty Pawłowicz, pedagoga p. Danuty Romańczuk oraz koordynatora projektu Włodzimierza Cikorskiego. Spotkanie to zaowocowało wyłonieniem siedemnastu osób zagrożonych drugorocznością. Koordynator poinformował zainteresowanych o zasadach uczestnictwa w projekcie oraz jego programie.
Mając na względzie pozyskanie młodzieży w wieku 18-25 lat do udziału w projekcie (gr.B) zaproszenia skierowaliśmy między innymi do absolwentów  Środowiskowego Hufca Pracy
1-6 w Jeleniej Górze, ale znaczna ilość młodzieży trafiła do nas na zasadzie przekazywania sobie informacji „pocztą pantoflową” przez beneficjentów dotychczasowych edycji projektów. W związku z tym już w miesiącu lutym zgłosiło się do udziału w nowym projekcie około czterdziestu pięciu chętnych osób.
W środę 9.04.2008 r. zorganizowano spotkanie informacyjne dla kandydatów w wieku 18-25 lat. Koordynator projektu jasno i zrozumiale przekazał zainteresowanym wiedzę o zasadach uczestnictwa w projekcie i jego programie. Pod koniec zebrania odbyły się indywidualne rozmowy z kandydatami na podstawie których wytypowano osiemnaście osób, spełniających wymogi programu.
Kolejne spotkanie odbędzie się 25.04.2008 r., na którym wstępnie rekrutowani wypełnią dokumentację związaną z przystąpieniem do projektu, oraz określą w jakim kursie zawodowym chcieli by wziąć udział.
Informacja o naborze do projektu ukazała się regionalnym tygodniku „Jelonka” oraz na portalu internetowym tegoż tygodnika.

Włodzimierz Cikorski - Komendant ŚHP Jelenia Góra
Jelenia Góra 18.04.2008 r.

 
„SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ”  W DZIERŻONIOWIE

We wtorek 15 kwietnia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła Małgorzata Bieżanowska i Mieczysław Orawczak z ŚHP Dzierżoniów  oraz Andrzej Myślicki – dyrektor ZS nr 2 w Dzierżoniowie. Na spotkaniu rozmawiano o projekcie EFS, o zadaniach jakie będą w ramach niego organizowane. Spotkanie zaowocowało zamknięciem listy kandydatów do grupy A oraz omówieniem możliwości stworzenia grupy B1. Informacja o naborze do projektu ukazała się w prasie lokalnej „Tygodniku Dzierżoniowskim”, „Wiadomościach Bielawskich”  na lokalnych portalach internetowych oraz w lokalnej rozgłośni radiowej „Radio Sudety”. Uczestnictwo w projekcie pomoże młodzieży w pewniejszym poruszaniu się po rynku pracy.
Na spotkaniu rozmawiano także o szczegółach projektu „Smacznego – Schmatz nicht so”. Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie będzie miał znaczący udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Małgorzata Bieżanowska Komendant ŚHP Dzierżoniów
 

PROJEKT "SZKOLENIE-PRAKTYKA-ZATRUDNIENIE-ROZWÓJ"   WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  15.09.2008 roku rozpoczęła wdrażanie systemowego projektu „Szkolenie  - Praktyka – Zatrudnienie  - Rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.
W ramach projektu wsparciem objętych  zostanie 165 Dolnoślązaków. Będą to osoby w wieku 15 – 25 lat, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno – zawodowa uczestników poprzez ich powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu i usamodzielnienie się.  
 Cele szczegółowe to:
- Udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego,
- Pomoc młodym ludziom w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia się.
- Zdobycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w zawodach pożądanych na rynku pracy, oczywiście stosownie do jej zainteresowań i możliwości.
- Podniesienie lub nabycie umiejętności posługiwania się  przez uczestników językiem obcym.
- Nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera na podstawowym poziomie, a dla zainteresowanych osób – w zakresie ECDL.
- Zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych praktyk zawodowych.
- Wyrównanie zaległości edukacyjnych uczestników i zwiększenie ich motywacji do nauki.
 


KOMENDA GŁÓWNA OHP 

 

 
 
 
baner_EURES_dwk
 
zielonalinia_logo_2015
 
 
 
 


 


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

 

   

  

 
 
 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007