logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 


CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH ZAWODÓW

 


KRAWIEC

MONTER SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI

MALARZ TAPECIARZ

PIEKARZ

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

FIZJOTERAPEUTA

KUCHARZ


KRAWIEC

Podstawowe zadania w zawodzie:

Praca krawca polega na wytwarzaniu w zakładzie konfekcyjnym lub usługowym wszelkich ubiorów i okryć.

Krawiec o specjalności:
- odzież ciężka – wykonuje marynarki, spodnie, palta, prochowce, ubiory sportowe, kostiumy, kurtki.
- odzież lekka – wykonuje bluzki, spódnice, suknie, spodnie z tkaniny cienkiej, wiatrówki, skafandry, fartuchy gospodarskie, ubiory sportowe, plażowe, odzież szkolną lekką.
- odzież skórzana – wykonuje ze skóry palta, kurtki, marynarki, kamizelki, spodnie itp.
Krawiec w każdej z tych specjalności wykonuje w procesie technologicznym podobne czynności. Rozpoczyna pracę w krojowni. Surowiec jest rozkrawany w stosach wielowarstwowych po wykonaniu na wierzchniej warstwie rysunku.
Wykrojone elementy podlegają obróbce w szwalni. Gotowa odzież przechodzi do prasowalni ręcznej lub mechanicznej, gdzie gotowemu wyrobowi nadaje się estetyczny wygląd.

W każdym zakładzie wyodrębnia się następujące czynności krawca:
- warstwowanie surowca,
- obrysowywanie szablonów,
- krojenie nakładu,
- szycie,
- prasowanie,
Dokonywanie drobnych napraw i konserwacji maszyn.
Krawcy pracują w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, klimatyzowanych i dobrze oświetlonych. W szwalni ogół prac jest wykonywanych w pozycji siedzącej, natomiast w krojowni i prasowalni dominuje pozycja stojąca.

Wymagania psychofizyczne:
- dobry stan zdrowia,
- dobra sprawność ruchowa rąk,
- wyobraźnia przestrzenna (rysunek zawodowy, sporządzanie modeli form itp.),
- poczucie estetyki,
- dokładność, cierpliwość.
 
Przeciwskazania:
- ograniczona sprawność rąk,
- wady wzroku dużego stopnia,
- choroby alergiczne,
- astma, padaczka,
- nadmierna pobudliwość
 
Zawód krawca można zdobyć poprzez naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, w zakładach pracy w ramach praktycznej nauki zawodu oraz poprzez szkolenie kursowe.

 
 

MONTER SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

  

Podstawowe zadania w zawodzie:

Podstawową czynnością montera urządzeń elektronicznych, jest łączenie pojedynczych elementów elektronicznych w jeden funkcjonujący układ, który następnie jest regulowany i testowany.  Zakres pracy montera zależy od rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju montowanego urządzenia, umiejscowienia stanowiska pracy i zmienia się zależni od specjalności  montera. Uniwersalny zakres czynności, dotyczący większości stanowisk monterskich to:
- czynności przygotowawcze (zapoznanie się z dokumentacją montażu, przygotowanie elementów niezbędnych do montażu oraz odpowiedniego zestawu narzędzi i urządzeń testujących),
- czynności realizacji montażu polegające na połączeniu elektrycznym lub mechanicznym elementów składowych (lutowanie, skręcanie, zaciskanie),
- czynności regulacyjne i testujące

Wymagania:
- zręczność rąk i palców
- dobry wzrok
- koordynacja wzrokowo- słuchowa
- znajomość obsługi komputera
- zainteresowania techniczne
Przeciwskazania:
- daltonizm
- padaczka
- choroby psychiczne
- głuchota

Możliwość zdobycia zawodu:
Zawód montera urządzeń elektronicznych można uzyskać w zasadniczych szkołach zawodowych. Wykształcenie średnie zawodowe można zdobyć w technikach, liceach zawodowych, policealnych studiach zawodowych. W tych ostatnich kształcenie odbywa się na zajęciach wieczorowych i w systemie zaocznym.
 
Możliwość zatrudnienia:
Możliwości związane z uzyskaniem zatrudnienia w omawianym zawodzie są uzależnione od wielu czynników, takich jak: rejon kraju, istnienie na lokalnym rynku dużych zakładów elektronicznych lub przemysłowych związanych z przemysłem elektronicznym. Duże perspektywy zatrudnienia stwarzają firmy telekomunikacyjne związane z eksploatacją, budową sieci i jej wyposażeniem.

 

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI 

 


 Podstawowe zadania w zawodzie:

Zadania i czynności, jakie wykonuje ogrodnik terenów zieleni, zależą od działalności przedsiębiorstwa zieleni, rodzaju obiektów, które podlegają jego opiece i rodzaju zamówienie usługobiorców indywidualnych, np.:
- pielenie,
- przygotowanie terenu,
- wyrównywanie terenu,
- zbieranie odpadków i kamieni,
- układanie płytek chodnikowych, krawężników,
- wysypywanie żwirem ścieżek i alejek parkowych,
- wycinanie krzewów

Wymagania:
Zamiłowanie do pracy ogrodniczej, silna budowa ciała, poczucie odpowiedzialności, umiejętność przewidywania skutków swoich działań, odporność i wytrzymałość.
 
Przeciwskazania:
Przeciwskazaniem do podjętej pracy na stanowisku ogrodnika terenów zieleni są niektóre alergie np.: na płytki kwiatów, środki ochrony roślin czy nawozy sztuczne.
Na stanowisku robotnika ogrodniczego mogą być zatrudnianie osoby niedosłyszące, z lekkim niedorozwojem umysłowym lub chorobą psychiczną w okresie remisji.
 
Możliwość zdobycia zawodu:
Zawód ogrodnika terenów zieleni można zdobyć podejmując naukę w szkole ogrodniczej lub szkole rolniczej. Inną możliwością kształcenia w tym zawodzie jest ukończenie szkoły podstawowej lub jakiejkolwiek zasadniczej zawodowej, a następnie podjęcie pracy w przedsiębiorstwie i zdobycie kwalifikacji w okresie zatrudnienia.

Możliwość zatrudnienia:
Ogrodnik terenów zieleni może znaleźć zatrudnienie m.in. w:
- przedsiębiorstwach terenów zieleni,
- przedsiębiorstwach robót ogrodniczych,
- zakładach produkcji roślin,
- gospodarstwach rolnych i ogrodniczych,
- szkółkach leśnych,
- zakładach doświadczalnych,
- szklarniach,
- nadleśnictwach,
- ogrodach botanicznych,
- sklepach, magazynach, hurtowniach branży ogrodniczej 


 
MALARZ TAPECIARZ

 


 
Podstawowe czynności w zawodzie:

Malarz- tapeciarz jest jednym z podstawowych zawodów z zakresu robót wykończeniowych w budownictwie.
Zadaniem malarza- tapeciarza jest pokrywanie farbami i lakierami ścian oraz sufitów budynków, a także tapetowanie czyli pokrywanie ścian specjalnie do tego celu przeznaczonymi arkuszami papieru. Przed przystąpieniem do malowania/tapetowanie, malarz – tapeciarz analizuje rysunki i plany, ustala kolejność robót, potrzebne narzędzia, sprzęt i maszyny. Następnie przygotowuje powierzchnie, materiały malarskie oraz szablony do wykonania napisów.
Zna wiele technik malowania i tapetowania oraz różne sposoby zdobienia i wykańczania detali. Potrafi także konserwować i rekonstruować stare powłoki malarskie.
W pracy posługuje się różnymi pędzlami, wałkami oraz aparatami natryskowymi. Pracuje sam lub w zespole, wewnątrz i na zewnątrz budynków, często na rusztowaniach.

Wymagania:
- ogólnie dobry stan zdrowia,
- wytrwałość,
- odporność na zmiany temperatury,
- dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa,
- refleks,
- wyobraźnia przestrzenna,
- sprawność rąk i nóg,
- prawidłowe rozróżnianie barw,
- poczucie estetyki,
- umiejętność koncentracji

Przeciwskazania do wykonywania zawodu:
- wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi,
- zaburzenia w widzeniu barw,
- zaburzenia równowagi i świadomości,
- uszkodzenia narządu słuchu,
- reumatyzm,
- choroby płuc,
- choroby układu krążenia,
- niektóre choroby skóry,
- znaczna otyłość

Możliwości zdobycia zawodu:
Najprostszą drogą do zawodu jest ukończenie zasadniczej szkoły budowlanej, ewentualnie nauka w zakładzie rzemieślniczym.

Możliwości zatrudnienia:
Na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na malarzy- tapeciarzy. Mogą oni być zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych, w usługowych zakładach rzemieślniczych, spółdzielniach remontowych. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.  Warunkiem przyjęcia do pracy w większości zakładów uspołecznionych jest ukończenie szkoły zasadniczej o kierunku budowlanym lub kursu przyuczającego do zawodu malarz – tapeciarz.


 
PIEKARZ 

 

Podstawowe czynności w zawodzie:

Podstawowym zadaniem piekarza jest produkcja różnych gatunków pieczywa: chleba, bułek, rogali, bagietek itp.

Z uwagi na sposób wytwarzania pieczywa wyróżnia się trzy podstawowe specjalności w tym zawodzie:
- piekarza ciastowego, który zgodnie z wymaganiami technologicznymi, ręcznie lub obsługując specjalne urządzenie zwane miesiarką przygotowuje ciasto na różne asortymenty pieczywa
- piekarza stołowego – formującego ręcznie różne asortymenty pieczywa lub obsługującego specjalistyczne urządzenie zwane dzielarko- formierką,
- piekarza piecowego – nadzorującego wypieki uformowanych i rozrośniętych kęsów pieczywa w różnych typach pieców piekarskich.
Praca piekarza jest bardzo odpowiedzialna. Produkuje on pieczywo dla wielu tysięcy osób, dlatego też w piekarniach przywiązuje się wielką wagę do higieny osobistej i czynności miejsca pracy. W piekarniach pracuje się w czystej odzieży ochronnej.
Pracuje się w pomieszczeniach zamkniętych, dobrze oświetlonych, lecz w podwyższonej temperaturze i zapyleniu płynem mącznym. Praca odbywa się na trzy lub dwie zmiany, ale główny ciężar obowiązków przypada na zmianę popołudniową i nocną.

Wymagania:
Zawód piekarza nie należy do zawodów lekkich. Wykonywany jest na ogół w pozycji stojącej i chodzącej i wymaga dobrej kondycji fizycznej. Dobra sprawność ruchowa kończyn dolnych i górnych, zdrowe serce, zdrowy układ krążenia, prawidłowa ostrość węchu i smaku, poprawne widzenie barw – to kolejne wymagania związane ze stanem zdrowia stawiane piekarzowi. Praca przy produkcji żywności wymaga od jej wykonawców sumienności, dokładności, a nade wszystko odpowiedzialnej współpracy z innymi osobami, gdyż ma ona charakter pracy zespołowej.
Z uwagi na obsługę maszyn w ruchu bardzo pożądana jest dobra kondycja uwagi, zdolności spostrzegawcze i szybkość reakcji (refleks).

Przeciwskazania do wykonywania zawodu:
Choroby układu krążenia, boczne skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie, ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych, padaczka, schorzenia reumatyczne, przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek, próchnica zębów, nosicielstwo chorób zakaźnych i choroby psychiczne.

Możliwości zdobycia zawodu:
Zawodu piekarza można wyuczyć się w każdym momencie życia. Nawet osoby dorosłe mogą podjąć naukę zawodu. Naukę zawodu prowadzą Zasadnicze Szkoły Przemysłu Spożywczego – dla młodzieży w wieku 15-17 lat, a także Izby Rzemieślnicze lub Cechy Rzemiosł Spożywczych na terenie całej Polski – dla kandydatów młodocianych i osób dorosłych.

 

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

 

 

Funkcje i zadania:

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie programuje, obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny, jakimi są obrabiarki sterowane numerycznie.
Czym jest obrabiarka sterowana numerycznie?
Jest to maszyna sterowana programowo lub numerycznie (cyfrowo). Umożliwia obróbkę przedmiotów o skomplikowanych kształtach, w kilku pozycjach, bez zmiany mocowania. Kształtuje przedmioty z metalu, tworzyw sztucznych. Maszyny te wypierają z rynku pracy tradycyjne: tokarki, frezarki, wiertarki, wytaczarki, strugarki i szlifierki.
Do zadań operatora obrabiarek sterowanych numerycznie należy:
- odczytanie rysunku technicznego dotyczącego elementu przewidzianego do obróbki
- zaplanowanie obróbki tego przedmiotu na obrabiarce CNC,
- sprawdzenie tego programu na symulatorze,
- napisanie programu przedmiotu,
- przesłanie programu na obrabiarkę,
- dokonanie analizy i ocenienie jakości wyrobu,
- uruchomienie produkcji wyrobu

Predyspozycje do zawodu:
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie powinien posiadać zainteresowania techniczne. Pracownik powinien mieć również opanowane metody i narzędzie techniki informatycznej. Konieczna jest znajomość rysunku technicznego, znajomość programów komputerowych CAD/CAM oraz umiejętność pisania prostych programów komputerowych. Wskazane jest wykształcenie średnie techniczne.

Pracownika powinna cechować:
- odpowiedzialność
- wyobraźnia
- duża dokładność
- spostrzegawczość
- podzielna uwaga

Ponadto wymagany jest:
- dobry wzrok
- rozwinięty zmysł dotyku,
- ogólna dobra kondycja fizyczna

Możliwości kształcenia:
Od operatora obrabiarek wymagane jest wykształcenie średnie zawodowe najlepiej elektromechaniczne o profilu automatyki lub robotyzacji. Kształcenie operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie odbywa się w zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Kształcenie realizowane jest w formie stacjonarnej dla młodzieży, w formie wieczorowej lub zaocznej dla dorosłych.
Możliwości zatrudnienia:
Operator obrabiarek sterowanychnumerycznie należy do zawodów poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Osoba dobrze wykształcona w tym zawodzie, znajduje zatrudnienie  w zakładach produkcyjnych prowadzących branżę metalową, elektrotechniczną, elektroniczną, chemiczną, niezależnie od wielkości zakładu pracy.

 

FIZJOTERAPEUTA

 

Funkcje i zadania:

Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii (terapia ruchem), fizykoterapii (terapia czynnikami fizycznymi: energią cieplną, prądem, promieniowaniem), masażu leczniczego oraz balneoterapii (terapia z pomocą środków naturalnych: kąpieli, wody mineralne, słońca, powietrze).
Fizjoterapeuta leczy ruchem, stosując leczenie usprawniające, przywracające choremu sprawność fizyczną, współpracuje z lekarzem w zakresie rehabilitacji leczniczej, za pomocą badań określa możliwości ruchowe i wydolność krążeniowo – oddechową pacjentów, zaleca stosowanie zabiegów  i ćwiczeń, organizuje terapię zajęciową polegającą na przekwalifikowaniu zawodowym oraz adaptacji do samodzielnego życia i pracy osób za schorzeniami narządu ruchu lub protezami kończyn, przeprowadza indywidualne rozmowy doradcze z pacjentami, przywraca równowagę psychiczną poprzez aktywizację fizyczną, obsługuje specjalistyczny sprzęt.

Predyspozycje zawodu:
- umiejętność prowadzenia zajęć grupowych,
- dobry kontakt z indywidualnym pacjentem,
- dobra kondycja fizyczna (sprawność układu kostno- stawowego i mięśniowego, krążenia i oddechowego),
- sprawne i zręczne ręce,
- wytrzymałość  na długotrwały wysiłek,
- dobry słuch,
- odporność emocjonalna,
- cierpliwość i opiekuńczość,
- życzliwość,
- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji

Możliwość zdobycia zawodu:
Praca w tym zawodzie wymaga ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na kierunku fizjoterapia. Najpopularniejsze są studia prowadzone przez akademie medyczne i akademie wychowania fizycznego. W większości uczelnia, kandydaci do pracy w tym zawodzie muszą, oprócz egzaminów teoretycznych, przejść kwalifikacyjne badania lekarskie oraz zdać test sprawnościowo – wytrzymałościowy. Jest to zawód z przyszłością.

 

KUCHARZ

Możliwości zatrudnienia:
- w restauracji, barze, smażalni, kawiarni, cukierni oraz stołówce (szkolnej, szpitalnej, akademickiej, w urzędach państwowych, sanatorium, domu wypoczynkowym)
- firmach cateringowych i przy obsłudze gastronomicznej imprez
- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych
- swojej firmie o profilu gastronomicznym

Pomyśl o zawodzie, jeśli:
- w domu chętnie pomagasz w przygotowaniu posiłków
- lubisz eksperymentować w kuchni
- pasjonujesz się odkrywaniem nowych smaków z różnych regionów Polski i świata
- często chwalą Cię za przyrządzone potrawy
- spranie idzie Ci krojenie, obieranie i siekanie składników potraw
- przywiązujesz wagę do estetycznego wyglądu dań

Aby zostać kucharzem:
- możesz ukończyć zasadniczą szkołę zawodową po gimnazjum, a później możesz kontynuować naukę w 3-letnim technikum gastronomicznym
- możesz ukończyć technikum gastronomiczne po gimnazjum
- możesz ukończyć szkołę policealną o profilu gastronomicznym
- możesz skończyć kurs kucharza w zakładzie doskonalenia zawodowego (warunkiem jest ukończenie minimum szkoły podstawowej i dobry stan zdrowia)
- musisz mieć aktualną książeczkę Sanepidu
- warto zdać zewnętrzny egzamin zawodowy przez Centralną Komisją Egzaminacyjną potwierdzający kwalifikacje zawodowe i umożliwiający pracę w zawodzie kucharza na terenie całej UE
- warto odbyć staże lub praktyki wakacyjne w dobrych restauracjach lub stołówkach
- warto znać język obcy – ten zawód daje możliwość zatrudnienia w wielu krajach

Zawód kucharza może otworzyć Ci drogę do:
- zdobycia stanowiska szefa kuchni
- założenia własnego biznesu (punkt małej gastronomii, firma cateringowa, restauracja)
- objęcia stanowiska przedstawiciela handlowego w firmie sprzedającej żywność lub urządzenia do gastronomii
 


EDUKACYJNA MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – oferta dla absolwentów gimnazjów

Szkoły publiczne i niepubliczne:

W miastach na prawach powiatu:
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych
Wrocław

W powiatach:
Powiat bolesławiecki
Powiat dzierżoniowski
Powiat głogowski
Powiat górowski
Powiat jaworski
Powiat jeleniogórski
Powiat kamiennogórski
Powiat kłodzki
Powiat legnicki
Powiat lubański
Powiat lubiński
Powiat lwówecki
Powiat milicki
Powiat oławski
Powiat polkowicki
Powiat strzeliński
Powiat średzki (dolnośląski)
Powiat świdnicki (dolnośląski)
Powiat trzebnicki
Powiat wałbrzyski 
Powiat wołowski
Powiat wrocławski
Powiat ząbkowicki 
Powiat ząbkowicki (plik do pobrania nr 2)
Powiat zgorzelecki
Powiat złotoryjski
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007