logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

logo OSDZ

 

OSDZ_grafika

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Do tej pory w ramach projektu udzielono wsparcia 250 osobom.
Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).
Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.
Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.
Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.
W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:
•    indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
•    warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
•    kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
•    warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
•    stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
•    indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Przewidywana liczba uczestników w projekcie w województwie dolnośląskim to 110 osób. Po 10 osób w każdej z niżej wymienionych jednostek.
Jednostki Dolnośląskiej WK OHP wdrażające projekt
1.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Jeleniej  Górze,
ul. Wiejska 29, 58 - 506 Jelenia Góra.
Osoba do kontaktu Edyta Bandura, tel.  75 645 77 30
2.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Bolesławcu,

 al. Tysiąclecia 51, 59 - 700 Bolesławiec.
 
Osoba do kontaktu Katarzyna Suchecka, tel. 75 645 12 15

3.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Legnicy,

ul Mickiewicza 21, 59-220 Legnica.

Osoba do kontaktu Agata Kołba, tel. 76 724 96 10

4.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Jaworze,

 ul. Wiejska 5, 59 - 400 Jawor.  

Osoba do kontaktu Monika Duda Jakubowicz, tel. 76 854 83 74

5.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Głogowie,

ul. Jedności Robotniczej 38, 67 - 200 Głogów.

 Osoba do kontaktu Monika Szwed Zyśk, tel. 76 833 15 38

6.    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Wałbrzychu,

al. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych.
 
Osoba do kontaktu Katarzyna Elias 74 847 07 68

7.    Młodzieżowe Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich,

ul. Rynek 55, 57 - 200 Ząbkowice Śląskie.

Osoba do kontaktu Paulina Czerna,  tel.  74 815 12 20

8.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Bielawie,

ul. Wolności 109, 58 - 260 Bielawa.

Osoba do kontaktu Edyta Stachowicz, tel. 74 665 17 84

9.    Młodzieżowe Centrum Kariery w Boguszowie Gorce,
      ul. Odrodzenia 858 - 370 Boguszów – Gorce.
Osoba do kontaktu  Beata Markowska, tel.  74 844 81 77

10.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Wołowie,

ul. Niepodległości, 56 - 100 Wołów.

Osoba do kontaktu Katarzyna Śledzińska, tel.  507719555,

11.    Młodzieżowe Centrum Kariery w  Oleśnicy,

ul Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica.

Osoba do Kontaktu Anna Jóźwiak, tel. 71 738 22 51

Harmonogram projektu ,,Od Szkolenia do Zatrudnienia YEI"

 


"OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA  - YEI"

Dolnośląska WK OHP rozpoczęła realizację nowego projektu  pt. „Od szkolenia do zatrudnienia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Głównym celem projektu jest: zapewnienie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu trzech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Na Dolnym Śląsku  w ramach projektu udział w projekcie będzie mogło wziąć 250 osób nieaktywnych zawodowo, nie uczących się, nie szkolących, posiadających niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy tzw. młodzież NEET (Not in employment, education or training), w wieku 18-24 lata młodzież NEET.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach projektu, które  zostanie podzielone na trzy etapy:

1) opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2) przygotowanie zawodowe,
3) trzymiesięczny płatny staż zawodowy  

Indywidualnie każdy uczestnik z pomocą doradcy zawodowego wybierze dostosowane do jego potrzeb wsparcie obejmujące:

- doradztwo zawodowe, w ramach którego opracowane zostaną indywidualne plany działań,  wsparcie psychologiczne i  zajęcia z zakresu zapobiegania depresji
- Kurs zawodowy ze stypendium
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Kurs językowy
- Kurs komputerowy o standardzie ECDL
- warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się obejmujące cztery moduły:
I- zarządzanie budżetem domowym,
II- kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi,
III- prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne, IV-  podstawy przedsiębiorczości
- 3-miesięczne płatne staże
- Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty i zakupem stroju
- zajęcia w ramach pośrednictwa pracy

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać w trakcie trwania projektu ze wsparcia socjalnego oferującego:

•    wyżywienie w trakcie zajęć,
•    zwrot kosztów transportu,
•    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas kursu zawodowego oraz stażu,
•    w ramach stażu finansujemy także koszty badań lekarskich.

Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie zdobędą:

-nowe umiejętności zawodowe,
-niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe podczas staży,
-nauczą się zarządzać budżetem domowym,
-zgłębią tajniki autoprezentacji,
-przezwyciężą bariery związane z podjęciem aktywności zawodowej,
-otrzymają szansę na zwiększenie swoich możliwości na rynku pracy co finalnie przyczyni się do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia i poprawy swojej życiowej sytuacji.

Informacji udzielają następujące jednostkach OHP, w których realizowany jest projekt:

MCK Bolesławiec: al. Tysiąclecia 51 59 - 700 Bolesławiec, tel.: 757322992,
e-mail: mck.bolesławiec.ohp.pl
MCK Kowary: ul. Szkolna 2 58 - 530 Kowary, tel.:506583328,
e-mail:rozwojzawodowy.kowary@ohp.pl
MCK Lubań: ul. Armii Krajowej 30, lok. 2/16 59 - 800 Lubań, tel.:756440490,
e-mail: mck.luban@ohp.pl
CEiPM Jelenia Góra: ul. Wiejska 29 58 - 506 Jelenia Góra, tel.:756457734,
e-mail: rozwój.jeleniagora@ohp.pl
MCK Milicz: pl. Ks. Eugeniusza Weresiaka 7 56 - 300 Milicz, tel.: 713809511,
e-mail: mck.milicz@ohp.pl
MCK Brzeg Dolny: ul. Zwycięstwa 3 56 - 120 Brzeg Dolny, tel.:713843485,
e-mail: mck.brzegdolny@ohp.pl
MCK Strzelin: ul. Dzierżoniowska3 57 - 100 Strzelin, tel.: 717980843,
e-mail:rozwojzawodowy.strzelin@ohp.pl
MCK Wołów: ul. Tadeusza Kościuszki 27 56 - 100 Wołów/ al. Niepodległości 9 565 - 100 Wołów, tel.: 507719555, e-mail: mck.wolow@ohp.pl
MCK Środa Śląska: ul. Kilińskiego 30, 55 - 300 Środa Śląska, tel.: 713176275,
e-mail:mck.srodaslaska@ohp.pl
MCK Góra: ul. Armii Polskiej 8 56 - 200 Góra, tel.: 506380563,
e-mail: mck.gora@ohp.pl
MCK Jawor: ul. Wiejska 5 59 - 400 Jawor, tel.: 768548374
e-mail: mck.jawor@ohp.pl
PPP Lubin: ul. Tysiąclecia 2 59 - 300 Lubin, tel.:768491908,
e-mail: ppp.lubin@ohp.pl
MCK Głogów: ul. Jedności Robotniczej 38 67 - 200 Głogów,768331538,
e-mail: mck.glogow@ohp.pl
OSZ Legnica: Plac Słowiański 1 59 - 220 Legnica, tel.: 767249610,
e-mail: osz.legnica@ohp.pl
MCK Ząbkowice Śląskie: ul. Rynek 55 57 - 200 Ząbkowice Śląskie, tel.: 748151220,
e-mail: mck.zabkowiceslaskie@ohp.pl
MCK Ziębice: pl. Strażacki 8 57 - 220 Ziębice, tel.:748161204,
e-mail: mck.ziebice@ohp.pl
MCK Strzegom: ul. Paderewskiego 36 58 – 150 Strzegom, tel.: 746491989
e-mail: mck.strzegom@ohp.pl
MCK Świebodzice: ul. Piłsudskiego 28 58 - 160 Świebodzice, tel.: 746647655,
e-mail: mck.swiebodzice@ohp.pl
OSZ Wałbrzych: al. Wyzwolenia 38 58 - 300 Wałbrzych, tel.: 748470768,
e-mail: osz.walbrzych@ohp.pl
MCK Boguszów Gorce: ul. Odrodzenia 8 58 - 370 Boguszów – Gorce, tel.: 748448177,
e-mail: mck.boguszów.gorce@ohp.pl
MCK Bielawa: ul. Wolności 109 58 - 260 Bielawa, tel.:746464306,
e-mail: mck.bielawa@ohp.pl
MCK Kłodzko: ul. Bohaterów Getta 6 D 57 - 300 Kłodzko, tel.: 746410868,
e-mail: mck.klodzko@ohp.pl


Rekrutacja uczestników do projektu już trwa!
Jeśli masz 18-24 lata, nie uczysz się i nie pracujesz, znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji, np. nie posiadasz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – zgłoś się!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział w wyżej wymienionych jednostkach, gdzie mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Wojewódzkim koordynatorem projektu z ramienia Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest Aleksandra Jakubek- kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej
tel.: 71 344 65 70 (wew. 32)
e-mail: a.jakubek@ohp.pl

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W LEGNICY

logo OSDZ 1

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego trwa  pierwszy z dwóch etapów rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, czyli weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym. Osoby, które przejdą I etap zapraszane będą na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których członkowie komisji rekrutacyjnej przeprowadzą z każdym kandydatem wywiad w celu sporządzenia opinii zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do udziału w projekcie.
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej do zatrudnienia poprzez udział w projekcie.

l1
Kandydaci do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” podczas spotkania ze specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” jest odpowiedzią na problem bezrobocia szczególnie wśród młodych osób.
Program Gwarancje dla młodzieży jest konkretną formą wsparcia. Udział w kursach zawodowych wskazywanych jako zawody deficytowe będzie ukierunkowany na realizację stażu zawodowego odpowiedniego dla każdego uczestnika, a w efekcie uzyskanie zatrudnienia.
Zajęcia rozpoczną się wsparciem jakim jest doradztwo zawodowe, podczas którego doradcy będą tworzyć indywidualne plany działania w zależności od sytuacji każdego potencjalnego uczestnika projektu.

Tekst: Agata Kołba- specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
Zdjęcia: Jerzy Młotek – specj. ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Legnicy
 

OSOBISTY SUKCES NATALKI, UCZESTNICZKI PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

logo OSDZ 1

W związku z zakończeniem działań związanych z realizacją projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”, pragniemy przedstawić Wam wyjątkową osobę, której marzenie zawodowe stylistki paznokci spełniło się dzięki uczestnictwu w projekcie. Natalia – bo o niej mowa – przystąpiła do projektu OSDZ w MCK OHP w Wołowie z lekkim powątpiewaniem. Jednak z dnia na dzień dziewczyna coraz chętniej angażowała się w zadania projektowe zdobywając umiejętności społeczne, które są bardzo istotne ze względu na kontakt z klientami. Poza tym uczestnicząc w kursie kwalifikacyjnym oraz trzymiesięcznym stażu nabywała umiejętności otwartości i uprzejmości, ważne w zawodzie stylistki paznokci.

1 wol 2 wol
1.Zdjęcie realizacji stylizacji przez uczestniczkę
2.Uczestniczka podczas stażu

Pomocne w kształtowaniu tych cech okazały się zajęcia z psychologiem, podczas których dziewczyna nauczyła się szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz samokontroli. Istotne z punktu widzenia dziewczyny okazały się również zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku. Przecież nic tak nie przyciąga klienta do kosmetyczki jak odpowiednio zadbany wygląd i właściwy styl. Sumienność Natalki oraz zaangażowanie w wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających szybko zostały zauważone przez opiekunkę stażu dziewczyny, która zaraz po zakończeniu projektu zaproponowała jej pracę. Dziewczyna bez zastanowienia przystąpiła do realizacji swoich zawodowych marzeń i bez zastanowienia przyjęła ofertę zawodową.
W ten oto sposób, dzięki udziałowi w projekcje „Od Szkolenia do zatrudnienia-YEI”, marzenie zawodowe Natalki spełniło się, dając jej wiele możliwości realizowania nabytej wiedzy i umiejętności, a tym samym satysfakcji również w życiu osobistym. Życzymy wiele sukcesów i zadowolenia!  

Tekst i zdjęcia: D. Ożóg, S. Simlat
 

SUKCES UCZESTNICZKI PROJEKTU Z MCK OHP WOŁÓW

logo OSDZ 1

Podczas codziennej pracy i spotkań z młodymi ludźmi w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wołowie bardzo często obserwujemy brak pomysłów na siebie, zainteresowań, planów zawodowych młodzieży, która pytana o to, co lubi robić i czym chciałaby się zajmować, nie potrafi udzielić jasnej odpowiedzi. Jedną z takich osób była również Natalia, 20-latka, która zdecydowała się wziąć udział w projekcie ,,Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Dziewczynie brakowało pewności siebie, nie była do końca przekonana, czy kurs zawodowy ,,Florysta” rzeczywiście okaże się dla niej właściwy.

Natalia jako florystka
Natalia jako florystka

Wcześniej pracowała w innych zawodach- trochę jako fryzjerka, jako sprzedawczyni, jednak z florystyką nie miała nigdy do czynienia. Przejawiała zdolności manualne i artystyczne, jednak nie była pewna, czy to faktycznie dobry pomysł. Postanowiliśmy spróbować , mimo obaw, że uczestniczka nie odnajdzie się na stażu w zawodzie florysty. Okazało się jednak zupełnie inaczej. Natalia świetnie poradziła sobie na kursie zawodowym, a potem na stażu w jednej z kwiaciarni we Wrocławiu. Polubiła i zaangażowała się bardzo w pracę związaną z układaniem bukietów, projektowaniem i tworzeniem różnych wieńców i wiązanek. Codziennie punktualnie przychodziła do pracy zyskując zaufanie i zadowolenie pracodawcy na stażu. Natalia pozostała w tym miejscu do dzisiaj i oczekuje na podpisanie już wkrótce umowy o pracę. Jest bardzo zadowolona z obecnego zajęcia, pokochała pracę wśród roślin, odnajduje w niej spokój i radość. Cieszymy się z sukcesu naszej uczestniczki, która odkryła swoją pasję i w tym kierunku zamierza się rozwijać.

Tekst i zdjęcia:  Katarzyna Śledzińska- doradca zawodowy MCK Wołów,
Katarzyna Nowicka- pośrednik pracy MCK Wołów

OSZ WAŁBRZYCH - STAŻE ZAWODOWE W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” NA FINISZU

logo OSDZ 1

Koniec października w OSZ Wałbrzych upływa pod znakiem pożegnań młodych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI”, którzy powoli kończą realizację staży zawodowych. Kosmetyczka, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, magazynier – to właśnie te zawody wybrała młodzież z wałbrzyskich grup projektowych. Miała ona okazję do wykorzystania wiedzy teoretycznej i nabytych na kursach zawodowych nowych umiejętności praktycznych. Ponadto udział w stażach umożliwił uczestnikom poznanie specyfiki i charakteru wybranej przez nich pracy, zdobycie często pierwszego doświadczenia zawodowego oraz poznanie zasad współpracy z pracodawcami, innymi pracownikami i klientami/odbiorcami.

Zdj. 1. Stazystka na stanowisku kosmetyczka Zdj. 2 Stazystka na stanowisku sprzedawca
1.Stażystka na stanowisku kosmetyczka
2.Stażystka na stanowisku sprzedawca

Przez trzy miesiące, pod okiem opiekunów staży zawodowych, uczyli się i wykonywali prace związane z: planowaniem i prawidłowym wykonywaniem zabiegów kosmetycznych, obsługą urządzeń do zabiegów kosmetycznych twarzy i ciała, nauką doboru i stosowania kosmetyków, umiejętnością przeprowadzania wywiadu kosmetycznego (kosmetyczka), obsługą klienta, obsługą kasy fiskalnej, odpowiednią ekspozycją towarów, kontrolą jakościową i ilościową towarów, zapewnieniem sprawnego i prawidłowego funkcjonowania placówki sklepowej/punktu usługowego (sprzedawca), pomocą w przygotowywaniu opisów oraz wizualizacji nieruchomości i okolic, wprowadzaniem danych oraz aktualizowaniem ofert na stronie internetowej, przygotowywaniem i opisywaniem ofert oraz promocją, monitoringiem i umieszczaniem ofert w serwisach społecznościowych i ogłoszeniowych (przedstawiciel handlowy), załadunkiem i rozładunkiem towarów, prawidłowym rozmieszczaniem towarów, sprawdzaniem stanów magazynowych, realizacją zamówień (pracownik magazynu).
Uczestnicy poznali swoje predyspozycje, słabe i mocne strony, mieli okazję do przekonania się o słuszności wyboru ścieżki zawodowej oraz przetestowania nabytych umiejętności i kwalifikacji. Gratulujemy wytrwałości młodym ludziom i życzymy im kontynuacji kariery zawodowej.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Elias, spec. ds. rozwoju zawodowego, OSZ Wałbrzych

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W BIELAWIE DOBIEGAJĄ KOŃCA

logo OSDZ 1

Staże zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” powoli dobiegają końca. Dzięki tej formie wsparcia uczestnicy mają szansę wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Podczas trzymiesięcznego stażu zawodowego uzyskali nowe umiejętności zawodowe oraz wiedzę niezbędną do wykonywania czynności w określonych zawodach. Lepiej poznali lokalny rynek pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej.

Zdj. 1
Uczestnik projektu podczas stażu zawodowego

Za każdy miesiąc stażu, uczestnicy otrzymywali stypendium, stanowiące dla nich dodatkowy atut, który niewątpliwie motywował ich do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Po odbyciu stażu uczestnicy projektu uzyskają stosowne zaświadczenia, potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności.

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH W MCK OHP W KOWARACH

logo OSDZ 1

W MCK OHP w Kowarach zostało na stażach w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  już tylko kilkoro uczestników.  Jednym z nich jest Marek, który odbywa staż na stanowisku magazyniera w zaprzyjaźnionym jeleniogórskim sklepie. Marek niezbędne umiejętności do pracy na tym stanowisku nabył na kursie nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Markowi zostało przydzielonych wiele zadań do których bardzo się przykłada. Liczy na kontynuację współpracę w postaci umowy o pracę. Zawód magazyniera jest zawodem deficytowym na lokalnym rynku pracy. Wielu pracodawców poszukuje pracowników na to stanowisko oferując bardzo dobre wynagrodzenie. Opiekun stażu zawsze służy radą i pomocą Markowi. Współpraca rozwija się doskonale – a najważniejsze jest to, że beneficjent jest zadowolony z przebiegu stażu.

Zdjecie staze kowary
Uczestnik podczas stażu

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dominiak – specj. ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary – opiekun grupy

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH PROJEKTU „ OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI’ W MCK OHP W BOLESŁAWCU

logo OSDZ 1

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu zakończyły się staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”. Zawody w których odbywali staż młodzi ludzie to m. in: magazynier, fryzjer oraz wizażystka. Staż to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i możliwość nabycia kompetencji związanych z zarządzaniem czasem i priorytetami. Dzięki niemu uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zyskali i  rozwinęli umiejętności cenione przez pracodawców.

Uczestnik podczas wykonywania prac na wozku jezdiowym
Uczestnik podczas stażu

Młodzi ludzie uczęszczali na staż przez 3 pełne miesiące za które otrzymywali stypendium. Nad ich pracą czuwał opiekun, który posiadał doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Uczestnicy staży sumiennie wykonywali powierzone im zadania, dzięki którym dali się poznać jako osoby pracowite i rzetelne co w przyszłości może skutkować otrzymaniem propozycji pracy.
Staże w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” spełniły swoje zadanie dzięki czemu młodzież nabyła liczne kompetencje zawodowe i społeczne.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesławiec OHP

UCZESTNICY PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” Z MCK OHP Z JAWORA ZAKOŃCZYLI STAŻE ZAWODOWE

logo OSDZ 1

W  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze ośmiu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” ukończyło staże zawodowe. Młodzież, która wcześniej ukończyła kurs nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym przez 3 miesiące odbywała staże zawodowe u lokalnych pracodawców, tj.: Jaklon Technology, Davol, H&J Promotions oraz MM Bartosz Nowak.
Wszyscy stażyści chętnie  i z zaangażowaniem uczyli się przyszłego zawodu. Współpraca pomiędzy Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze a pracodawcami oraz stażystami przebiegała bardzo dobrze  i sprawnie. Uczestnicy nabyli wielu praktycznych umiejętności, które wcześniej znali tylko w teorii.

j1 j2 j3 j4
Uczestnicy staży

Ponadto uczestnicy mają świadomość, że również wiedza zdobyta przez nich podczas wcześniejszych form wsparcia z doradcą zawodowym, psychologiem czy pośrednikiem pracy, pomoże im teraz, gdy posiadają już 3-miesięczne doświadczenie zawodowe - aktywnie poszukiwać dalszego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Wszystkim uczestnikom projektu życzymy powodzenia a pracodawcom współpracującym z OHP serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji formy wsparcia, jaką były staże zawodowe.

Tekst i zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

ZAKOŃCZENIE STAŻY W BRZEGU DOLNYM

logo OSDZ 1

Obecny tydzień w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym to moment w którym   ostatnie osoby zakończyły staż w ramach projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Młodzież uczestnicząca w projekcie miała okazję zmierzyć się z różnorodną formą wsparcia oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w kierunkach, które wybrali podczas kursów zawodowych. Były to kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, operator  koparko-ładowarki, pracownik administracyjno-biurowy, fryzjerka.

b Ala pracownik administracyjno-biurowy b Krzysiek pomocnik operatora koparko-ladowarki. b Ola- fryzjerka
Uczestnicy podczas staży zawodowych

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe, młodzież rozpoczęła swoją edukację i zaznajamianie się z rynkiem pracy zajęciami z doradcą zawodowym, w kolejnym okresie z psychologiem, pośrednikiem pracy. Kolejny etap to uczestnictwo w kursie prawa jazdy, kursie komputerowym, kursie języka angielskiego. Ten etap zakończyły warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się czy zajęcia z kreowania wizerunku i metamorfozy.
A teraz ostatni etap czyli uzyskanie zaświadczenia z ukończenia stażu zawodowego i wejście na rynek pracy. W opinii większości stażystów, wykonywana przez nich praca, zdobyta wiedza i doświadczenie to klucz, przepustka do stałego zatrudnienia bądź samozatrudnienia.

Tekst/zdjęcia: Doradca zawodowy - opiekun Teresa Zygmunt

STAŻE ZAWODOWE W MCK OHP W KOWARACH

logo OSDZ 1

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach dobiegają końca staże zawodowe  kilku uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Panowie realizowali staże na stanowiskach pomocnika kierowcy samochodu ciężarowego u lokalnych przedsiębiorców. Staż mogli podjąć dzięki uzyskaniu kwalifikacji na szkoleniu zawodowym prawo jazdy kat. C wraz z uprawnieniami na przewóz rzeczy.
Beneficjenci projektu egzaminy teoretyczny i praktyczny oraz kwalifikacje zdali za pierwszym podejściem. Samochód ciężarowy dla wielu osób wydaje się trudny w obsłudze, jednak nie dla naszych uczestników. Załadunek, rozładunek, sprawdzenie poziomu oleju, kontrola stanu technicznego pojazdu a wreszcie jazda – to dla Dominika i Michała sama radość! Beneficjenci dali się poznać swoim pracodawcom z dobrej strony i być może zaowocuje to podjęciem zatrudnienia. Staże przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze. Życzymy Panom dalszych sukcesów zawodowych!

staz w kowarach 1 staz w kowarach 2
Uczestnicy podczas stażu

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dominiak – specjalista ds. rozwoju zawodowego/opiekun grupy  MCK Kowary

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH W OSZ OHP W LEGNICY

logo OSDZ 1

Wszystko co dobre szybko się kończy. Takimi słowami dziewięcioro uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończyło trzymiesięczne staże zawodowe.
25 września i 1 października 2018r. 9 uczestników zakończyło staże zawodowe  w zawodzie przedstawiciel handlowy oraz nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Swoją ścieżkę wsparcia uczestnicy zaczynali od indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego, gdzie doradca zawodowy pokazał im jak się dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy.
Fot. 1  Fot. 2 Fot. 3 Fot. 4
Uczestniczki Nikola i Ania podczas stażu w DRIFTZONE.PL, w Legnicy

Kolejnymi etapami były zajęcia grupowe z  psychologiem, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, zajęcia z pośrednikiem pracy a także zajęcia  z zakresu obsługi programów komputerowych oraz warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, podczas których każdy uczestnik przeszedł fajną i ciekawą metamorfozę.Kolejnym etapem były kursy zawodowe, które pozwoliły uczestnikom zdobyć wymarzone prawo jazdy kat. B, C oraz  uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych.
Przedostatnim etapem były staże zawodowe, w trakcie których uczestnicy po raz pierwszy podejmowali pracę, za którą otrzymywali stypendia. Codzienne obowiązki w pracy pokazały niejednemu uczestnikowi jak wygląda dorosłe życie.
Dziś wspominają zarówno złe jak i dobre chwili w projekcie. Jedna z uczestniczek Patrycja powiedziała: już tęsknię za tym wszystkim, a wcześniej narzekałam, że tak długo trwa mój udział w projekcie.
Na zakończenie wspomnę, że ostatni dziesiąty uczestnik Andrzej swój udział w projekcie zakończy 31.10.2018r.

Tekst, zdjęcia: Agata Kołba- specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ

logo OSDZ 1

STAŻE ZAWODOWE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” w MCK Głogów

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie powoli dobiegają staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.W miesiącu wrześniu kończą staże beneficjenci którzy pogłębiali swoje umiejętności i wiedzę w zawodach:  pracownik administracyjno-biurowy oraz kosmetyczka ze stylizacją paznokci. Uczestnicy projektu w trakcie realizacji tej formy wsparcia mieli okazję poznać zasady organizacji pracy u lokalnych przedsiębiorców oraz specyfikę działania w danym zawodzie. Dla większości stażystów jest to pierwszy tak ważny etap w życiu dzięki któremu mogą wzbogacić się o nowe umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Każdyz uczestników miał swojego opiekuna, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie. Praca miała wymiar pełnego etatu, czyli osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Podczas odbywania stażu beneficjenci wykonywali sumiennie powierzone zadania i realizowali założone plany. Był to dobry czas na zdobywanie nowego doświadczenia, zapoznanie sięz zasadami pracy na danym stanowisku oraz nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej. Dzięki stażom zawodowym młodzież poza przygotowaniem do samodzielnej pracy, zyskuje wiele dodatkowych wartości m.in. społecznych, które są bardzo ważne w nawiązywaniu nowych kontaktów w relacji uczestnik-pracodawca-współpracownicy, które na pewno zaowocują w przyszłości swobodnym poruszaniem się na rynku pracy.Na zakończenie staży zawodowych, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, jakimi mogą operować na lokalnym rynku pracy.

sandra stazystka sandra w trakcie pracy stazystka podczas pracy 2 stazystka podczas pracy uczestniczka w trakcie stazu

Zdjęcia: Uczestniczki podczas staży zawodowych

Tekst: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy

Zdjęcia – Monika Szwed- Zyśk- pośrednik pracy 

logo OSDZ 1


STAŻE ZAWODOWE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie powoli dobiegają końca staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Wszyscy uczestnicy projektu z Lubina rozpoczęli staż zgodnie z ukończonym kierunkiem szkolenia. Dwie osoby odbywają staż jako magazynierzy. Jedna osoba zdobywa doświadczenie zawodowe w dużej i znanej hurtowni artykułów spożywczych EUROCASH, a druga w znanym supermarkecie TESCO. Najliczniejsza - sześcioosobowa grupa zdobywa doświadczenie zawodowe jako spawacz w trzech firmach zajmujących się głównie wykonywaniem konstrukcji stalowych.

Odbywanie stażu w ramach projektu umożliwi uczestnikom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Młodzież ma okazję skonfrontować swoją wiedzę i nabyte w trakcie kursu umiejętności w prawdziwych warunkach jakim jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w miejscu pracy u pracodawcy. Każdy stażysta ma swojego opiekuna stażu – więc jest możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem doświadczonych pracowników. Na początku mogły pojawić się drobne błędy, ale pod koniec stażu wszyscy uczestnicy mają już przećwiczone wszystkie umiejętności zawodowe i są gotowi do podjęcia swojej pierwszej pracy. Staż na pewno zostanie dopisany do CV młodych uczestników i pracodawcy będą mieli do czynienia z osobami, które pierwsze doświadczenia mają za sobą. Nie tylko chodzi o umiejętności zawodowe, ale również o wszystkie elementy związane ze statusem pracownika zakładu pracy takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, umiejętność dobrej organizacji swojej pracy. Wizyty przedstawiciela OHP były okazją do rozmowy zarówno z pracodawcami jak i ze stażystami. Stażyści mieli okazję pokazać swoje miejsce pracy i pokazać jak pracuję, które prace wykonuje im się łatwiej, a które trudniej. Chętnie opowiadali czego nauczyli się na stażu. Pracodawcy mieli okazję pokazać codzienną prace swojego zakładu i zadania, w których wykazywali się stażyści. Spotkania były okazją do rozmowy o możliwości zatrudnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy z pracodawców jest zainteresowany zatrudnieniem najlepszych stażystów po zakończeniu stażu.

zdjecie staz2 zdjecie staz1(1) zdjecie staz3

Zdjęcia: Uczestnicy projektu podczas odbywania staży zawodowych

Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin
 

SŁABA PŁEĆ? ALEŻ SKĄD!

logo OSDZ 1

Stereotypy towarzyszą nam od urodzenia. Społeczeństwo oczekuje od dziewczynek, że będą grzeczne, łagodne, opiekuńcze chłopcy natomiast waleczni, pewni siebie i zdeterminowani.
W świecie zawodów także istnieją takie podziały, mamy zawody typowo kobiece: przedszkolanka, pielęgniarka, kosmetyczka, sprzątaczka jak i męskie: żołnierz, pilot, kierowca czy policjant.  
Schematy, które utrwalane były przez pokolenia ciężko zmienić. Zarówno mężczyzna podejmujący pracę w sfeminizowanym środowisku, jak i kobieta rozpoczynająca karierę  w zawodzie, w którym prym wiodą mężczyźni będą musieli zmierzyć się z nieufnością  i pokonać bariery w ludzkim myśleniu.

s1 s2
Uczestniczka projektu podczas realizacji stażu zawodowego w Świebodzicach

Na szczęście są osoby, które realizują swoje marzenia zawodowe nawet jeśli wykraczają poza ogólnie przyjęte schematy. Odwaga, determinacja i siła charakteru to cechy, które skłoniły jedną z uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Świebodzicach do zdobycia zawodu kierowcy samochodu ciężarowego.
Podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym Roksana utwierdziła się w przekonaniu, że posiada niezbędne predyspozycje a dzięki funduszom unijnym może zrealizować swoje marzenie. Uczestniczka bezkonkurencyjnie zakończyła kurs zawodowy z kwalifikacją na przewóz rzeczy zdając egzamin teoretyczny i praktyczny za pierwszym razem. Obecnie szlifuje swoje umiejętności na stażu zawodowym u lokalnego przedsiębiorcy pokazując tym samym, że kobieta za kierownicą to nie jest zło wcielone.
Życzymy pełnej satysfakcji osiągniętych sukcesów!

Tekst/foto: Anna Stochaj doradca zawodowy MCK Świebodzice
 

STAŻE ZAWODOWE UCZESTNIKÓW Z MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

logo OSDZ 1

Uczestnicy projektu z MCK OHP Ząbkowice Śląskie odbywają staże zawodowe, które stanowią część wsparcia realizowaną w ramach zadania 4 „Wsparcie zatrudnienia”. Staże są formą zdobywania wiedzy lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staże stanowią dla uczestników projektu możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania danego zakładu pracy oraz specyfiką pracy w konkretnym zawodzie. Przez 3 miesiące uczestnicy projektu zdobywają, często swoje pierwsze, doświadczenia zawodowe na stanowiskach kosmetyczki, fryzjerki, księgowego i magazyniera.
Uczestnicy projektu chętnie uczęszczają na staże zawodowe, zatem mamy nadzieję, że niektórym szczęśliwcom, którzy doskonale odnaleźli się w danych profesjach, pracodawcy zaproponują po zakończeniu stażu podjęcie zatrudnienia.

staze 1 staze 2 staze 3 staze 4 staze 5
Na zdjęciach: uczestnicy projektu w trakcie staży zawodowych
Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

STAŻE W MCK OHP W LUBANIU

logo OSDZ 1

Wrzesień, dla niektórych uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”, to ostatni miesiąc  realizacji obligatoryjnych staży. Podczas 3 miesięcznej „przygody” młodzież miała okazję zaprezentować się od najlepszej strony, nabyć nowe, cenne umiejętności zawodowe, wykorzystując przy tym wiedzę teoretyczną, którą nabyła w czasie kursów zawodowych. Jednym słowem dać z siebie wszystko, aby  pozostawić po sobie dobre wrażenie i przekonać o swojej wartości pracodawcę. Staż, to nie tylko czas wykazania się w oczach pracodawcy, ale też wielki sprawdzian dla samego stażysty. Musi on bowiem dorosnąć, dojrzeć do roli pracownika.

Uczestniczka stazu Luban
Uczestniczka  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” podczas realizacji stażu zawodowego w Lubaniu

Przejść wręcz wewnętrzną przemianę, co dla niektórych naszych beneficjentów jest ogromnym wyzwaniem, tym bardziej, że wielu z nich nie miało dobrych wzorców, przychylnego im najbliższego środowiska rodzinnego, które motywowałoby ich do rozwoju, nauki i działania w kierunku poprawy swojej sytuacji zawodowej i życiowej.
 Czy nasi uczestnicy projektu przejdą  pozytywnie ten sprawdzian z życia? To zweryfikuje już samo życie. My daliśmy im dobre podstawy- kwalifikacje zawodowe, wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kontakty i przekonanie, że mają ogromne wsparcie w nas -opiekunach grup projektowych. Mam nadzieję, że wielu z naszych uczestników dobrze wykorzystało czas bycia w projekcie, wiele skorzystało i dużo się nauczyło. Chciałabym, aby pozostali na rynku pracy i realizowali swoje cele i marzenia, o których opowiadali nam, gdy przystępowali do projektu. Nie wszyscy dotrwali do końca, nie wszystkim da się pomóc, ale dla licznej grupy beneficjentów,  to czas ogromnej wewnętrznej przemiany i sprawdzian dorosłości.

Tekst i zdjęcia: Aneta Palka – opiekun grupy MCK Lubań
 

MŁODZIEŻ W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” PODNOSI SWOJE KOMPETENCJE ZAWODOWE

logo OSDZ 1

Projekt  „Od Szkolenia do zatrudnienia-YEI” oferuje i zapewnia uczestnikom  odbycie  trzymiesięcznych  staży zawodowych. Staż to przede wszystkim oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych przez uczestników u pracodawców. Młodzież w czasie odbywania stażu może praktyczne przekonać się, czy jej wiedza pokrywa się z tym, co robi. Nabywa umiejętności miękkie, które tak bardzo są poszukiwane przez pracodawców. Poznaje nowych ludzi i otwiera  przed sobą nowe możliwości na zatrudnienie.
Nad prawidłowym przebiegiem stażu z ramienia pracodawcy czuwają opiekunowie, którzy chętnie służą  pomocą, aby jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych do wykonywania zawodu.
Młodzież jest bardzo zadowolona  z możliwości, jakie daje im projekt „Od Szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  Pozyskanie nowych kwalifikacji, zgodnych z potrzebami rynku pracy znacznie ułatwi  im odnalezienie się  na lokalnym rynku pracy.

p uczestniczka projektu na stazu w zawodzie kosmetyczki p uczestnik projektu na stazu w zawodzie magazyniera p uczestniczka projektu na stazu w zawodzie fryzjerki
Zdjęcie nr 1 : uczestniczka projektu  na stażu w zawodzie  kosmetyczki
Zdjęcie nr  2: uczestnik projektu na stażu w zawodzie  magazyniera
Zdjęcie  nr 3: uczestniczka projektu  na stażu w zawodzie fryzjerki

Tekst i zdjęcia : Violetta Wolny, doradca zawodowy
MCK OHP w Ziębicach

METAMORFOZY W GÓRZE

logo OSDZ 1

W dniach 28,29 i 30 sierpnia 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Górze odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługa stylisty w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Warsztaty miały na celu uświadomić młodzieży, że na podstawie tego  w co się ubieramy i jak wyglądamy jesteśmy oceniani przez współpracowników, czy też przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Celem warsztatów była metamorfoza dziewcząt i chłopców, poprzez stosowny ubiór /dress cod/, odpowiednią fryzurę, makijaż, oraz naukę sposobów autoprezentacji, tak aby uczestnicy projektu pozytywnie rozwinęli własne poczucie wartości/pewności siebie, atrakcyjności, poprawili swoją  samoocenę.

1 Uczestniczka projektu w trakcie metamorfozy 2 uczestnicy podczas warsztatow 3 Uczestniczki warsztatow z pracownikami MCK w Gorze
1 – Uczestniczka projektu podczas metamorfozy
2 – Uczestnicy podczas warsztatów
3 – Uczestniczki projektu wraz z pracownikami MCK Góra

Na początku wszyscy uczestnicy mieli zrobione przez prowadzącego zdjęcie przed przemianą. Po dwudniowych warsztatach, osobno dla dziewcząt, osobno dla chłopców w Sali konferencyjnej w Parkowej w Górze na temat dress codu, czyli elementarza podstawowych reguł dotyczących wyglądu zewnętrznego pracownika  i po poradach kosmetycznych, uczestnicy odwiedzili salon fryzjerski pani Lidki. Dziewczyny miały możliwość farbowania włosów, podcinania, układania fryzur, chłopcy strzyżenia, żelowania, układania według najnowszych trendów. Dodatkowo uczestniczki miały wykonany przez specjalistę makijaż. Dla dziewczyn, które po raz pierwszy miały wykonywany profesjonalny make-up było to super pozytywne przeżycie.
Następnym etapem było dobranie kompletnego ubioru przez stylistkę, w którym młodzież będzie mogła się zaprezentować potencjonalnemu pracodawcy i wykonanie zdjęcia po przemianie.
Efekty metamorfozy były zauważalne. Widać było zadowolone twarze uczestników.
Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w tych warsztatach młodzież poczuje się pewniej poprzez poprawienie swego wyglądu, a przez co będzie pozytywniej postrzegana przez innych, co bezpośrednio wpłynie na odniesienie przez nią sukcesu zawodowego.

Tekst i zdjęcia:
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze

KONTYNUACJA STAŻY W BRZEGU DOLNYM

logo OSDZ 1

Od oczątku lipca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego  Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym, realizują trzymiesięczne staże zawodowe.
Są one kontynuacją kursów zawodowych: „Kosmetyczka” oraz „Pracownik administracyjno-biurowy”. Podczas przewidzianych w projekcie staży, młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, może również wykorzystać nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Staż zawodowy stanowi istotny etap przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów. Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów staży obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. W opinii większości stażystów, wykonywana przez nich praca, zdobyta wiedza i doświadczenie to klucz, przepustka do stałego zatrudnienia.

1 Staz administracyjno-biurowy 2 Staz kosmetyczka 4 Staz w gabinecie kosmetycznym.
Uczestniczki projektu podczas staży zawodowych

Tekst/zdjęcia: Doradca zawodowy - opiekun Teresa Zygmunt

GRUNTOWNE ZMIANY, CZYLI METAMORFOZY UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W BIELAWIE

logo OSDZ 1

W dniach 30.07-31.07.2018r. odbyły się metamorfozy uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, podczas których poznali podstawowe zasady dress codu, sposoby autoprezentacji i wizażu, dowiedzieli się jak korygować mankamenty swojej figury odpowiednim doborem stroju oraz jak wykreować swój wizerunek na profesjonalnego pracownika. Warsztaty uświadomiły młodzieży, jak ważny w dzisiejszych czasach jest nasz wizerunek zewnętrzny i jak duży ma wpływ na ocenę naszych kompetencji. Dzięki poznaniu tajników stylistów każdy z uczestników może stać się pewniejszy siebie, nie tylko w życiu zawodowym, podczas wystąpień publicznych czy też na rozmowie kwalifikacyjnej, ale również w życiu codziennym. Zajęcia miały na celu przede wszystkim zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Zajęcia były ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika, dlatego też usługa stylisty zakładała pomoc podczas zakupu stroju, w którym uczestnik będzie mógł zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy, natomiast usługa fryzjerska i kosmetyczna miała być zwieńczeniem całej metamorfozy. Młodzież była bardzo zadowolona z przeprowadzonych zajęć, dzięki całej metamorfozie uczestnicy wiedzą już jak kreować swój wizerunek, są pewniejsi siebie, dało się również zauważyć ich zwiększoną samoocenę. Jest to nagroda, na którą niewątpliwie zasługują.

Tekst: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa.
Zdjęcia: Firma Nestorgroup.

Zdj. 1 Zdj. 2

Zdj. 1, 2: Uczestnicy projektu po metamorfozie.

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W BIELAWIE

logo OSDZ 1
Staże zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, dzięki którym uczestnicy mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych, trwają już drugi miesiąc. Dało się zauważyć, że uczestnicy projektu są zadowoleni z uzyskania nowych umiejętności, wiedzy praktycznej, poznania lokalnego rynku pracy a przede wszystkim z rozpoczęcia swojej kariery zawodowej.
Dzięki stypendium stażowym młodzież realizuje swoje plany i marzenia, a tym samym chętniej uczestniczy w stażu. Stypendium stanowi dla młodzieży również dodatkowy atut, który niewątpliwie motywuje młodzież do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Po odbyciu stażu uczestnicy projektu uzyskają stosowne zaświadczenia, potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności.

Zdj. 1
Uczestniczka projektu podczas stażu zawodowego na stanowisku pracownika biurowego.

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

METAMORFOZY W MCK OHP

logo OSDZ 1

W związku z podpisaną umową, przeprowadzono metamorfozy na uczestnikach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Młodzież bardzo chętnie brała w nich udział. Metamorfozy podzielono na trzy etapy. Warsztaty kreowania wizerunku, następnie  zakup strojów i przeprowadzenie metamorfoz. Warsztaty były prowadzone przez specjalistę kreowania wizerunku. Opowiadała ona o sposobach prezentacji i wymaganiach jakie stawiane są na rozmowie kwalifikacyjnej. Stylistka dokonała analizy typu kolorystycznego i typu sylwetki. Opowiadała o dostosowaniu form ubrania do ofert pracy i stosowaniu dodatków tj. torebki i biżuteria. Przede wszystkim uświadomiła, iż to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych kompetencji. Zakupy były przyjemną i długą formą realizacji zadania, w której wykorzystywano również wcześniej przeprowadzone  warsztaty do usamodzielniania się. Zadaniem młodzieży  było zakupienie odpowiednich strojów do określonej sumy, w wybranych sklepach. Kupowali buty, koszule, spodnie, garsonki itp., jak również dodatki. Ostatnim etapem było dokonanie metamorfoz za pośrednictwem kosmetyczki, fryzjera i stylisty.  Młodzież miała dobierane przez stylistkę usługi, tak by były one zgodne kształtem twarzy i typem osoby.  Musiały być one, przede wszystkim zgodnie z  upodobaniami uczestników i podkreślać ich naturalną urodę. Z zakresu usług fryzjerskich wiele kobiet zdecydowało się na farbowanie. Z zabiegów kosmetycznych i makijażu skorzystały wszystkie panie. Efektem  współpracy stylisty i uczestnika stał się wizerunek profesjonalnego pracownika. W niektórych przypadkach był on zaskakującym dla samej młodzieży.

DSC02819 DSC02822 IMG-20180731-WA0014 (2) IMG-20180731-WA0024
Uczestnicy podczas metamorfozy.


Tekst/zdjęcia: Liliana Czerwińska/doradca zawodowy MCK OHP Lubań

 

STAŻE W JELENIEJ GÓRZE

logo OSDZ 1

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, po uczestnictwie we wszystkich formach wsparcia, a także  kursach zawodowych rozpoczęli trzy miesięczne staże. Biorą w nich udział młodzi ludzie, którzy zdobywają swoje nowe doświadczenia u lokalnych pracodawców. Wybrali takie zawody jak pomoc kuchenna, fryzjer czy robotnik magazynowy.  Chcą oni podszkolić się pod opieką wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, bądź samych pracodawców z tajników zawodu oraz ze sposobami funkcjonowania zakładu. Dzięki temu poznają oni zasady i podstawowe obowiązki na zajmowanych stanowiskach pracy.
Każdy uczestnik-stażysta otrzymał opracowany program stażu z wyraźnie określonymi zadaniami i obowiązkami. Praktyka w zawodzie jest bardzo cennym doświadczeniem, które jest bardzo dobrze odbierane przez pracodawców. Wsparcie jakie otrzyma młodzież  przez opiekunów stażowych przez 3 miesiące będzie bardzo przydatna w przyszłości, kiedy zaczną realizować własne cele zawodowe. Uczestnicy projektu zwiększają własną szansę na rynku pracy. Przez zdobyte doświadczenie zawodowe dostają możliwość budowania indywidualnej kariery zawodowej.

staz jelenia gora1 staz jelenia gora2

Tekst/zdjęcia: Liliana Czerwińska-doradca zawodowy MCK OHP Lubań

 

KREOWANIE WIZERUNKU W MCK BOLESŁAWIEC

logo OSDZ 1

W lipcu 2018 w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu odbyły się zajęcia z kreowanie wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 Uczestnicy projektu, którzy w chwili obecnej uczęszczają na staże zawodowe jako : magazynierzy, wizażystki-kosmetyczki oraz fryzjerzy mogli skorzystać z warsztatów przeprowadzonych przez stylistę. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że to w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek ma duży wpływ na ocenę naszych kompetencji. Stylista przekazał wiedze na temat dress codeu i jak poprzez ubiór oraz zmianę wizerunku można zwiększyć swoja samoocenę podczas rozmowy rekrutacyjnej. Młodzież mogła z pomocą stylistki zakupić ciuchy, w których będą mogli zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego z uczestników w salonie kosmetyczno–fryzjerskim pod okiem wykwalifikowanej kosmetyczki i fryzjerki.
Ta forma wsparcia pomogła młodzieży zmienić swój wizerunek i na pewno była miłą odskocznią od codziennych obowiązków.  
uczestniczki w trakcie farbowania wlosow Boleslawiec uczestniczka po metamorfozie Boleslawiec uczestnik po metamorfozie Boleslawiec
Uczestnicy podczas metamorfozy.

Tekst i zdjęcia- Pośrednik Pracy Katarzyna Suchecka.

 

METAMORFOZY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W MCK KOWARY

logo OSDZ 1

W ramach zwiększenia samooceny uczestników projektu i kompleksowego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, w MCK w Kowarach zrealizowane zostały warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.  Beneficjenci uczestniczyli najpierw w części teoretycznej, polegającej  na spotkaniu ze stylistą, który omawiał podstawy kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika, i zasady dress code’u  , a następnie  w jego towarzystwie udali się na zakupy ubioru, który byłby odpowiedni na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą.  Zajęcia zakończyła metamorfoza każdego uczestnika poprzedzona indywidualną konsultacją z fryzjerem.
Dwa dni warsztatów minęły nadzwyczaj szybko i zaowocowały korzystnymi zmianami wizerunku uczestników projektu. W nowych fryzurach i w odświętnych ubraniach nasi podopieczni prezentowali się  naprawdę profesjonalnie.

Uczestnik przed metamorfoza kowary Uczestnicy podczas zajec metamorfoza Kowary Uczestnik po metamorfozie kowary
Uczestnicy podczas metamorfozy.


Tekst i zdjęcia : Aleksandra Dominiak – opiekun grupy MCK Kowary

 

MŁODZIEŻ UCZESTNICZĄCA W PROJEKCIE ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA –YEI’’ Z ZIĘBIC ZAKOŃCZYŁA ZAJĘCIA Z KREOWANIA WIZERUNKU

logo OSDZ 1

Przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną to nie tylko wiedza, jak odpowiadać na pytania zadawane przez pracodawcę. Ważne jest też pierwsze wrażenie jakie zrobimy, przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną. Młodzież z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ziębicach, która przystąpiła do udziału w projekcie ,,Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”, ma świadomość, że dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Dlatego też z wielką chęcią wzięła udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, połączonych z usługą stylisty.
Na warsztatach teoretycznych, zagadnienia ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika miały uświadomić, że w dzisiejszych czasach to, w co się ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek, wpływa na ocenę naszych kompetencji.
Kolejnym etapem metamorfoz był zakup strojów pod czujnym okiem stylisty. Stylista miał za zadanie pomóc wybrać stroje, w których uczestnicy będą się prezentować na rozmowach kwalifikacyjnych i które będą mogli wykorzystać w czasie pracy.
Ostatnim elementem było przeprowadzenie metamorfozy i był to bardzo ważny i decydujący dzień. Wszyscy uczestnicy mieli przeprowadzoną metamorfozę u fryzjera, kosmetyczki i makijażystki.
Przed młodzieżą uczestniczącą w całym projekcie jeszcze zakończenie stażu, po którym będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności w przyszłej pracy.

zdjecie nr 1 zdjecie nr2 zdjecie nr 3 zdjecie nr 4 zdjecie nr 5 zdjecie nr 6

Zdjęcie nr 1: Uczestniczka Agnieszka Szwarc przed meramorfozą
Zdjęcie nr 2: Uczestniczka  po metamorfozie
Zdjęcie nr 3: Uczestniczka  Gabriela Misiarz przed metamorfozą
Zdjęcie nr 4: Uczestniczka po metamorfozie
Zdjęcie nr 5: Uczestniczka  Anna Starczynowska przed metamorfozą
Zdjęcie nr 6: Uczestniczka po metamorfozie


Tekst i zdjęcia: doradca zawodowy Violetta Wolny

 

UCZESTNICY PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” Z MCK JAWOR PO METAMORFOZACH

logo OSDZ 1

Ostatnią formą wsparcia  w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych były warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. W ramach zajęć poruszane były takie elementy jak: najważniejsze zasady dress code, sposoby autoprezentacji zarówno podczas rozmów o pracę, jak i w innych sytuacjach strategicznych. Uczestnicy warsztatów z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze uświadomili sobie, że idąc na rozmowę o pracę mają około czterech sekund na zrobienie dobrego wrażenia. Co więcej, to pierwsze wrażenie jest przechowywane i stosowane jako kryterium oceny podczas wszystkich następnych spotkań z daną osobą. Wiedzą, że wizerunek staje się coraz ważniejszy, może bowiem pozytywnie wpłynąć zarówno na nas samych jak i na pracodawcę. Zmianami młodych ludzi zajęła stylistka, która wraz z uczestnikami i opiekunem grupy – Moniką Duda-Jakubowicz dokonała zakupów ubrań w galerii handlowej  Legnicy, które posłużą młodym ludziom, jako ,,dobra wizytówka” na przyszłych rozmowach kwalifikacyjnych. Ponadto wszyscy uczestnicy warsztatów przeszli spektakularną metamorfozę polegającą na wykonaniu makijażu do pracy oraz stylizacji włosów. Każdy uczestnik projektu był bardzo zadowolony ze swojej metamorfozy.

_DSC0129 _DSC0156 _DSC0174 _DSC0220 DSCN5409
Uczestnicy po metamorfozach.

Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

 

WARSZTATY Z ZAKRESU KREOWANIA WIZERUNKU W MCK GŁOGÓW

logo OSDZ 1

W dniach 23-24.07.2018r. w MCK Głogów odbyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku adresowane do młodzieży uczestniczącej w projekcie „ Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Warsztaty miały na celu uświadomienie uczestnikom znaczenia profesjonalnego wizerunku na współczesnym rynku pracy. Celem zajęć było również zwiększenie samooceny uczestników, nauczenia ich sposobów autoprezentacji oraz dbania
o siebie. Zajęcia zostały zorganizowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób profesjonalnie kreować swój wizerunek w miejscu pracy, poznali najważniejsze zasady oraz rodzaje dress codu, dobór stylu i fasonów, rozmiarów
i dodatków w zależności od sytuacji. Po zakończeniu warsztatu, uczestnicy wraz ze stylistą wybrali i zakupili odpowiednie zestawy odzieżowe, w których niebawem będą mogli zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. Po dokonaniu zakupów, każdy z nich przeszedł metamorfozę, która była poprzedzona indywidualną konsultacją ze stylistą, mającą na celu zaplanowanie zmian. Metamorfoza obejmowała zarówno usługę kosmetyczną, jak
i fryzjerską. Warsztaty z kreowania wizerunku jak i przemiana wizualna beneficjentów projektu z całą pewnością pomogą im przy wejściu na rynek pracy i rozmowach kwalifikacyjnych
u przyszłych pracodawców.

uczestnicy po metamorfozie 1 GLOGOW uczestnicy po metoamorfozie 2 Glogow uczestnik po metamorfozie- zmiana koloru wlosow Glogow
Uczestnicy po metamorfozie.

Tekst: Małgorzata Rzepka- doradca zawodowy MCK Głogów
zdjęcia : Katarzyna Hołonicka –prowadząca zajęcia

 

WARSZTATY Z ZAKRESU KREOWANIA WIZERUNKU W BRZEGU DOLNYM

 logo OSDZ 1

Jedną z form wsparcia realizowaną przez MCK w Brzegu Dolnym w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” były warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Kompleksowe przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy to również zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez udział w zajęciach warsztatowych młodzież, mamy taką nadzieję, nabyła niezbędne kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach zawodowych podczas swojej ścieżki profesjonalnego pracownika.
Wykwalifikowany specjalista ds. kreowania wizerunku doradzał młodzieży jak w zależności od sytuacji w życiu zawodowym np. podczas poszukiwania pracy, odbywania rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z przełożonym prezentować się zarówno pod względem wizerunku jak i sposobu autoprezentacji. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika, obejmującą zarówno konsultacje kosmetyczne, dobór makijażu, fryzury i stroju, który został wcześniej zakupiony przy fachowej pomocy stylisty. Zadowolenie i uśmiech na twarzach uczestników świadczy niezawodnie o tym, że cel przeprowadzonych warsztatów został osiągnięty.      

1 2 3

Na zdjęciu nr 1: Uczestniczki projektu po metamorfozie
Na zdjęciu nr 2: Uczestniczka projektu po metamorfozie
Na zdjęciu nr 3: Uczestnik projektu po metamorfozie


Tekst/zdjęcia: Doradca zawodowy - Teresa Zygmunt, Aneta Chraniuk.

STAŻE W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

logo OSDZ 1

Po kursach zawodowych przyszedł czas na trzymiesięczne staże, w których biorą udział uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Młodzi ludzie zdobywają nowe doświadczenia u lokalnych pracodawców w zawodzie pracownik administracyjno-biurowy, fryzjer.
Pod opieką wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, bądź samych pracodawców zapoznają się z tajnikami zawodu, ze sposobami funkcjonowania zakładu pracy. Poznają zasady i podstawowe obowiązki na zajmowanych stanowiskach pracy. Dla każdego uczestnika-stażysty opracowano program stażu z wyraźnie określonymi zadaniami i obowiązkami. Młodzież wsparta przez opiekunów stażowych przez 3 miesiące będzie przyuczać się do zawodu aby w przyszłości realizować osobiste cele zawodowe. Uczestnictwo w stażach zwiększy szansę młodych ludzi na rynku pracy a zdobyte doświadczenie zawodowe to możliwość budowania indywidualnej kariery zawodowej.

b Stazystka pod okiem opiekuna. b Stazystka wykonujaca zabiegi fyzjerskie.
Uczestniczki projektu podczas staży zawodowych

Tekst/zdjęcia: Doradca zawodowy - Teresa Zygmunt
 

STAŻE W BRZEGU DOLNYM ROZPOCZĘTE

logo OSDZ 1

Po ukończeniu kursu zawodowego „Fryzjer” oraz „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminali płatniczych”, uczestniczki w ramach projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” podjęły staż zawodowy. 3 miesięczne staże pozwolą na przyuczenie do zawodu, pozwolą również na pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na kursie zawodowym. Po 150 godzinach kursu uczestniczki będą miały okazję na zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładu fryzjerskiego i sklepu, a zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli na adaptację w środowisku pracy oraz przygotowanie do dalszego rozwoju zawodowego. Staż pod opieką opiekuna stażu to także możliwość nabycia kompetencji społecznych w zakresie pracy, współpracy i komunikacji w zespole, a to wszystko stanie się atutem w przyszłości młodych ludzi.  
Życzymy pomyślnego ukończenia stażu oraz zadowolenia i radości jaką niesie praca w wymarzonym zawodzie.

s Stazystka pod okiem opiekuna poznaje tajniki zawodu. s Stazystka podczas wykonywania obowiazkow.
Stażystki podczas wykonywania obowiązków

Tekst/zdjęcia: Doradca zawodowy - Teresa Zygmunt
 

UCZESTNICZKI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” Z MCK OHP Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH ORAZ MCK OHP Z ZIĘBIC UKOŃCZYŁY KURS W ZAWODZIE FRYZJERA

logo OSDZ 1

Jedną z form wsparcia w ramach zadania 3: Wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” były kursy zawodowe. Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez specjalistów – doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
Uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ziębicach zakończyły zajęcia w ramach kursu „Fryzjer”. Zakres kursu obejmował zagadnienia BHP oraz organizację pracy w salonie.

zdj. 2 fryzjer zdj. 1 fryzjer
1: Uczestniczki kursu w trakcie  kursów z MCK OHP Ziębice
2: Uczestniczki kursu w trakcie  kursów z MCK OHP Ząbkowice Śląskie

Uczestniczki zdobywały wiedzę dotyczącą anatomii, fizjologii, chorób skóry i włosów oraz podstaw projektowania fryzur. Zdobywały umiejętności z zakresu pielęgnacji i czesania włosów, strzyżenia włosów oraz wykonywania chemicznych zabiegów fryzjerskich i fryzur artystycznych.
Dziewczęta chętnie uczestniczyły w zajęciach, które pozwoliły im nabyć umiejętności związanych z pracą w wybranym zawodzie. Mamy nadzieję, że wszystkie pozytywnie zaliczą czekający je egzamin podsumowujący kurs zawodowy.

Tekst: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
Zdjęcia: Violetta Wolny- doradca zawodowy MCK Ziębice, Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

ZAKOŃCZENIE KURSU NOWOCZESNY MAGAZYNIER W MCK OHP W JAWORZE

logo OSDZ 1

Uczestnicy projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z MCK OHP Jawor w dniu 25 czerwca 2018r. ukończyli kurs zawodowy pn. nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka widłowego z napędem silnikowym.
Szkolenie miało na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy na stanowisku magazyniera, jak również pozwalało zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.

zdjecia magazynier
Uczestnik projektu podczas jazdy wózkiem widłowym

Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zostały szeroko zaprezentowane zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków widłowych o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym.
Ważnym elementem szkolenia było także zapoznanie kursantów z przepisami BHP. Szkolenie zakończone – teraz czas na staże.

Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
 

KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY

logo OSDZ 1

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie dnia 23.06.2018r. zakończył się kurs pracownik administracyjno-biurowy dla 4 uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Kurs trwał 150 godzin w okresie od 28.05.2018 do 23.06.2018r. Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną oraz praktyczną.
Poprzez udział w kursie zawodowym  uczestniczki projektu mają możliwość nabycia lub uzupełnienia swoich kwalifikacji zawodowych. To już ostatni etap przed podjęciem przez młodzież ostatniego wsparcia, którym są staże zawodowe

d Ucxzestniczki kursu d Uczestniczki kursu podczas egzaminu
Uczestniczki projektu podczas kursu i egzaminu

Dziewczęta miały okazję nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu pracownik administracyjno- biurowy. W trakcie kursu młodzież poznała techniki i sposoby prawidłowej organizacji pracy biura, prowadzenie korespondencji biura, obsługa klienta oraz komunikacja przez telefon, jak również zgłębiły informacje z zakresu etyki zawodu. Uczestniczki kursu z wielkim zaangażowaniem wykonywały powierzone im zadania, uważnie wsłuchiwały się  w treści merytoryczne przekazywane przez panią prowadzącą Anetę Maszczak.
Kursy zawodowe są dla młodych beneficjentów uwieńczeniem ich uczestnictwa w projekcie. Młode osoby wiedzą, iż wykwalifikowani pracownicy to pracownicy świadomi swojej wiedzy, swoich umiejętności, osoby atrakcyjne na rynku pracy, które cały czas powinny się kształcić
i brać udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

Tekst: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy
Zdjęcia: Monika Szwed-Zyśk- pośrednik pracy
 

KURS KOSMETYCZKA – ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI

logo OSDZ 1

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie dnia 18.05.2018r. zakończył się kurs kosmetyczka – ze stylizacją paznokci dla 3 uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Kurs trwał 150 godzin w okresie od 21.05.2018 do 18.05.2018r. Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną oraz praktyczną.
Jest to najbardziej popularny wśród dziewcząt kurs zawodowy, ponieważ istnieje duże zapotrzebowanie na osoby mające umiejętności w tym zawodzie. Zakres kursu obejmuje zagadnienia BHP oraz organizację pracy w salonie kosmetycznym.

g uczestniczki w trakcie praktyki g uczestniczki w trakcie szkolenia g uczestniiczki kursu
Uczestniczki podczas kursu zawodowego

Uczestniczki poznają typy skóry oraz sposoby pielęgnacji cery. Uczą się metod i środków oraz ogólnych zasad dezynfekcji i stylizacji narzędzi, technik wykonywania masażu twarzy, szyi i dekoltu, pielęgnacji skóry twarzy, a także technik stylizacji paznokci – przedłużania oraz zdobienia paznokci metodą akrylową i żelową oraz wykonywania tipsów.
Celem kursu było przygotowanie uczestniczek do wykonywania zawodu kosmetyczki z umiejętnością stylizacji paznokci. Dziewczęta chętnie uczestniczyły w zajęciach, które pozwalały im nabyć umiejętności związane z pracą w wybranym zawodzie. Dzięki szkoleniom uczestniczki nabyły nowe kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Młodzież wkrótce będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności praktyczne i wiedzę na stażach zawodowych.

Tekst: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy
Zdjęcia: Monika Szwed-Zyśk- pośrednik pracy
 

KURSY ZAWODOWE W KOWARACH

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kowarach dobiegają końca kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Od kilku tygodni kandydaci na kierowców ćwiczą  teorię i praktykę jazdy na ciężarówce pod czujnym okiem instruktora nauki jazdy.
Uczestnicy kursu zapoznawali się m.in. z zasadami korzystania i przygotowania samochodu ciężarowego do pracy oraz dokumentami uprawniającymi do prowadzenia transportu drogowego. Ponadto odbyły się zajęcia z technik doskonalenia jazdy na specjalnie przygotowanym do tego torze. Kursanci ćwiczyli kontrolowane poślizgi i taktyki bezpiecznej jazdy. Teraz dobrze przygotowanym uczestnikom pozostaje zdobycie upragnionego prawa jazdy kat. C. Trzymamy za nich kciuki i życzymy zdania egzaminu przy pierwszej próbie!

kurs zawodowy kowary 2 kurs Zdjecie kurs zawodowy kowary 1
Uczestnik podczas jazdy

Tekst: Aleksandra Dominiak – opiekun grupy MCK Kowary
 

ZAKOŃCZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W PPP OHP W LUBINIE

logo OSDZ

W dniu 14.06.2018 w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie powoli kończą się wszystkie kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Uczestnicy projektu zostali podzieleni zgodnie z dokonanym wyborem szkolenia. Agnieszka i Kamil uczęszczali na kurs „Nowoczesny magazynier” i nauczyli się obsługi wózka jezdniowego, samodzielnej wymiany butli, obsługi komputera z programami do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz obsługi kasy fiskalnej. Nie zapomniano o przepisach BHP i ochrony p/poż w magazynie czy hurtowni.

S1 S2 S3
Uczestnicy projektu podczas kursu zawodowego

W kursie „Spawanie MAG 135” udział brała najliczniejsza grupa uczestników projektu z Lubina. Instruktor Pan Czesław Kwaśnik, który uczył spawania posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich szkoleń. Wie bardzo dobrze jak pracować z młodzieżą. W miłej i swobodnej atmosferze uczestnicy nabyli umiejętności spawania. Wszyscy bardzo dokładnie i skrupulatnie przygotowywali się do egzaminu końcowego i bardzo przeżywali ten dzień. Michał wskazywał, że lepiej mu się spawa w pionie, a Jakub lubił bardziej poziome spawanie – więc obiecali, że będą pomagać sobie w przygotowaniach do egzaminu. Wszyscy uczestnicy wytrwale ćwiczyli. W pracowni spawalniczej można było zobaczyć próbki ich pracy.
Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia  – YEI” chętnie brali udział w kursach zawodowych. Ich wysokie zaangażowanie przekłada się na wysoką frekwencję.  Świadczy to nie tylko o zaangażowaniu uczestników ale jednocześnie o wysokim standardzie prowadzonych szkoleń.  Przed uczestnikami zbliża się kolejne wyzwanie – sprawdzenie swoich umiejętności zdobytych na kursie na stażu zawodowym u pracodawcy.

Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin
 

MCK W MILICZU ROZPOCZĘŁO REALIZACJĘ KOLEJNYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU  „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”.

logo OSDZ
 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”  zostali objęci kolejnymi formami wsparcia w postaci realizacji kursu prawa jazdy oraz kursów zawodowych. Kryteriami  wyboru  szkoleń zawodowych  były predyspozycje zawodowe określone przez doradcę zawodowego,  sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz sugestie zgłaszane przez uczestników. Z tajnikami pracy administracyjno - biurowej zapoznają się Marta i Magda, które uczą się podstaw prawa administracyjnego, cywilnego , zagadnień z zakresu prawa pracy oraz ich praktycznego wykorzystania w tworzeniu dokumentów
i  organizacji pracy. Dominika, Anita i Kamil uczestniczą w szkoleniu pn. Nowoczesny magazynierz obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne o tematyce m.in. obsługa kas fiskalnych, typy stosowanych wózków jezdniowych, praktyczna nauka jazdy, zasady poprawnego przechowywania towarów, przepisy bhp, ochrona p/poż w magazynie-hurtowni czy też obsługa specjalistycznych programów komputerowych. Patrycja rozpoczęła kurs na pomocnika kucharza uczy się jak przestrzegać BHP na stanowiskach robotniczych, zasad żywienia, podstaw prawnych działalności handlowej, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technologii gastronomicznych.Należy wspomnieć, że jej pierwsze samodzielnie przygotowane potrawy otrzymały mnóstwo pochwał.
Cztery osoby objęte wsparciem w ramach projektu realizują kurs prawa jazdy kat. B., obecnie są na etapie zajęć teoretycznych a już za chwilę odbędą swoje pierwsze jazdy samochodem. Prawo jazdy jest niezbędne dla poprawy sytuacji beneficjentów na rynku pracy w związku z oczekiwaniem pracodawców w tym zakresie. Naszym uczestnikom życzymy niegasnącej motywacji oraz zdanego egzaminu na prawo jazdy za pierwszym razem !

03 35077350_1980936501977426_4199343285128396800_n

1. Zdjęcie:   zajęcia teoretyczne z kursu na prawo jazdy
2.  Zdjęcie:  uczestniczki kursu administracyjno - biurowego

Izabela Małecka – Pisano – doradcza zawodowy
Joanna Walniczek - – doradcza zawodowy
Paweł Bienkiewicz – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Zdjęcia:
Paweł Bienkiewicz - specjalista ds. rozwoju zawodowego

KURSY ZAWODOWE W LUBANIU

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudniania- YEI” realizowane są kursy zawodowe- „Barman, kelner z elementami małej gastronomi”, „Fryzjer” oraz  „Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych, obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym”.
Program nauczania ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności zawodowych oraz wiedzy teoretycznej, w konkretnym zawodzie.  

Beneficjentka kursu zawodowego Fryzjer Luban
Uczestnicy  projektu „Od szkolenia do zatrudniania- YEI” podczas kursów zawodowych”

Celem kursów zawodowych jest z pewnością podniesienie poziomu wykształcenia ogólnego, kompetencji zawodowych, nabycie nowych kwalifikacji oraz rozwój własnych zainteresowań i pasji. Uczestnicy kursów z wielkim zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania, starają się uważnie wsłuchiwać w treści merytoryczne przekazywane przez instruktorów. Kursy realizowane są u lokalnych, lubańskich pracodawców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z młodzieżą. Obecnie dobiegają końca kursy- fryzjerski oraz gastronomiczny, a młodzież wkrótce będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności praktyczne i wiedzę na obligatoryjnych stażach.

Tekst: Aneta Palka/ MCK Lubań
Zdjęcia: Liliana Czerwińska/ MCK Lubań
 

UCZESTNICY PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” Z MCK OHP Z BOLESŁAWCA NA KURSACH ZAWODOWYCH

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych biorą udział w trzech kursach: fryzjer, wizaż, makijaż oraz przedłużanie rzęs metodą 1:1 oraz nowoczesny magazynier z obsługą wózka jezdniowego.
Każdy z kursów trwa po 150 godzin, podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Uczestnictwo w szkoleniach ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie konkretnych uprawnień, pożądanych na lokalnym rynku pracy. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w szkoleniach, a zwłaszcza w zajęciach praktycznych.

b Uczestnicy kursu fryjzer boleslawiec b Uczestniczki kursu wizaz Boleslwiec b Uczestnik kursu magazyniera z wozkiem jezdniowym Boleslawiec
1.Uczestnicy kursu fryzjera
2.Uczestniczki kursu wizażu
3.Uczestnicy kursu magazyniera z obsługa wózka jezdniowego

Uczestniczki kursu wizażu poznają nowe techniki makijażu dobrane do typu urody i cery, wykonują makijaż codzienny i okolicznościowy. Z niecierpliwością czekają na zajęcia z przedłużania rzęs metodą 1:1.
Na kursie fryzjerstwa młodzież zdobywa wiedzę z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, czesania włosów, formowania fryzur. Uczestnicy kursu magazyniera obecnie poznają od strony praktycznej obsługę wózków jezdniowych.
Po ukończonych kursach i pozytywnie zdanych egzaminach rozpoczną się trzymiesięczne staże zawodowe. Stażyści będą zdobywać doświadczenie poprzez praktyczne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.

Tekst: Agnieszka Kołodziej – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Katarzyna Suchecka – pośrednik pracy MCK Bolesławiec
 

UCZESTNICZKI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” Z MCK OHP Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH ORAZ MCK OHP Z ZIĘBIC ZDOBYWAJĄ KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KOSMETYCZKI

logo OSDZ

Kolejną formą wsparcia dotyczącą zadania 3: Wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” są kursy zawodowe. Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez specjalistów – doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
Uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ziębicach odbywają kurs „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”, który prowadzi pani Ewelina Majerczyk.

kosmetyczka 1 kosmetyczka 2
Uczestniczki w trakcie kursu wraz z prowadzącą

Jest to najbardziej popularny wśród dziewcząt kurs zawodowy, ponieważ istnieje duże zapotrzebowanie na osoby mające umiejętności w tym zawodzie. Zakres kursu obejmuje zagadnienia BHP oraz organizację pracy w salonie kosmetycznym. Uczestniczki poznają typy skóry oraz sposoby pielęgnacji cery. Uczą się metod i środków oraz ogólnych zasad dezynfekcji i stylizacji narzędzi, technik wykonywania masażu twarzy, szyi i dekoltu, pielęgnacji skóry twarzy, a także technik stylizacji paznokci – przedłużania oraz zdobienia paznokci metodą akrylową i żelową oraz wykonywania tipsów.
Dziewczęta chętnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają im nabyć umiejętności związane z pracą w wybranym zawodzie.

 

KURS NOWOCZESNEGO MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, KAS FISKALNYCH ORAZ OBSŁUGĄ WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM W ZIĘBICACH

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP  w Ziębicach trwa kurs „Nowoczesnego magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych  oraz obsługą wózka jezdniowego  z napędem silnikowym”. W szkoleniu bierze udział młodzież MCK OHP Ziębice i MCK OHP Ząbkowice Śląskie realizująca projekt  ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Trwające 150 godzin szkolenie przygotuje młodych ludzi do pracy na stanowisku kasjera,  magazyniera. Kurs pozwoli  zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym.

z Praktyczna nauka jazdy wozkiem widlowym z uczestnicy kursu
Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym

Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zostaną omówione zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności.
Po zakończonym szkoleniu młodzież rozpocznie 3-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Tekst i zdjęcia Violetta Wolny- doradca zawodowy MCK Ziębice
 

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA, CZYLI KURSY ZAWODOWE W BIELAWIE

logo OSDZ

Od dnia 28.05.2018r. trwają kursy zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Odpowiedni wybór kursu uwzględniał nie tylko wymarzone przez każdego z uczestników szkolenie, ale również ich predyspozycje zawodowe określone przez doradcę zawodowego oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Uczestnictwo w kursach zawodowych  przede wszystkim ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie uprawnień zawodowych a tym samym przygotowanie uczestników projektu do rozpoczęcia stażu i podjęcia wymarzonej pracy. W skład każdego z kursów wchodzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców.

Zdj. 1
Uczestniczki podczas kursu administracyjno-biurowego

Po pozytywnym ukończeniu kursu każdemu z uczestników przysługuje stypendium szkoleniowe, stanowiące dodatkowy atut motywujący młodzież do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w kursach zawodowych, dało się zauważyć, że ich ogromne zaangażowanie wpłynie pozytywnie na przyszłą karierę zawodową. Kursy zawodowe kończyć się będą egzaminem i otrzymaniem dokumentu, który jest powszechnie uznawany jako potwierdzenie nabycia kwalifikacji zawodowych.

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

UDZIAŁ UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z MCK OHP ZE STRZELINA W UPRAGNIONYCH KURSACH ZAWODOWYCH

logo OSDZ

W MCK OHP w Strzelinie od 21 maja 2018r. uczestniczki projektu ”Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”  biorą udział w kursach: barman-kelner z obsługą małej gastronomii oraz konserwator terenów zielonych - ogrodnik.  
W trakcie kursów dziewczyny zdobywają potrzebną wiedzę do prawidłowej realizacji obowiązków w zawodach barman, kelner, ogrodnik, konserwator terenów zielonych. Ponadto pozyskują umiejętności praktyczne, które pozwolą im bezbłędnie wykonywać zadania w ramach realizacji staży zawodowych.

s Czesc teoretyczna zajec na kursie konserwator terenow zielonych ogrodnik s Samodzielna proba ustawienia sztuccow i zastawy podczas kursu barman kelner z obsluga malej gastronomii s Zadowolony uczestnik projektu OSDZ podczas jazdy wozkiem jezdniowym s Zdobywanie wiadomosci teoretycznych zwizazanych z praca kelnera i barmana
Uczestnicy projektu podczas kursów zawodowych

Dnia 6 czerwca 2018r. do grona kursantów dołączyła grupa uczestników realizujących kurs nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Grupa uczestników kursu z MCK OHP Strzelin w trakcie szkolenia zdobywa wiadomości teoretyczne związane ze specyfiką pracy magazyniera.
Ponadto nabędą w trakcie kursu umiejętności praktyczne takie jak obsługa komputera, kasy fiskalnej czy wózka jezdniowego. Udział w kursach jest ostatnim krokiem do podjęcia staży zawodowych. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w trakcie poszczególnych zajęć pozwolą uczestnikom szybko odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy.

Tekst: M. Połetek – pośrednik pracy MCK Strzelin
Zdjęcia: M. Skuballa – opiekun grupy MCK Strzelin
 

UCZESTNICZKI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” Z MCK OHP Z ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH ORAZ Z MCK OHP Z ZIĘBIC ZDOBYWAJĄ KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KSIĘGOWEGO

logo OSDZ

Kolejną formą wsparcia dotyczącą zadania 3: Wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” są kursy zawodowe. Wybór szkoleń zawodowych dla uczestników uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone przez specjalistów – doradców zawodowych oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.
kurs ksiegowy 1 kurs ksiegowy 2
Uczestniczki kursu w trakcie  kursu wraz z prowadzącą

Dwie uczestniczki z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz jedna uczestniczka z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ziębicach odbywają kurs „Księgowy z elementami rachunkowości i administracji”, który prowadzi pani Magdalena Żurakowska. Tematyka zajęć dotyczy zagadnień z zakresu księgowości i rachunkowości oraz stosowania ich w praktyce, podstaw prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego. Uczestniczki uczą się także zasad przechowywania dokumentów księgowych oraz przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunkowości.
Dziewczęta chętnie uczestniczą w zajęciach, które pozwalają im nabyć umiejętności związane z pracą w wybranym zawodzie.

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK OHP Ząbkowice Śląskie
 

KURSY W MCK OHP W GÓRZE TRWAJĄ…

logo OSDZ

Wyczekiwane kursy zawodowe Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym i Spawacz MAG 135/136 w MCK Góra w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych rozpoczęte.
Kursy zawodowe są formą wsparcia tzw. twardego, mającego na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy, zwiększających szanse na zatrudnienie.

KURS1 KURS2 KURS3

Uczestnicy podczas kursów zawodowych

Bohaterem kursów jest 10-osobowa grupa młodzieży nieaktywnej zawodowo. Sześć osób uczestniczy w kursie Nowoczesny Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym a czterech chłopców uczestniczy w kursie spawacza  MAG 135/136.
Po ponad tygodniu trwania kursów, widzimy że zapał do zgłębiania nowego zawodu nie minął.  Na przerwach w czasie zajęć słychać wiele pozytywnych komentarzy dotyczących profesjonalizmu prowadzących, warunków w jakich odbywają się zajęcia, a także na temat smacznych obiadów.
Robert, Łukasz, Rafał i Damian mogą pochwalić się już swoimi pierwszymi zespawanymi próbkami.  Natomiast uczestnicy kursu nowoczesny magazynier potrafią już obsługiwać kasy fiskalne oraz programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej.
Nauka zawodów wymaga wiele pracy i wysiłku, dlatego też życzymy naszym kursantom wytrwałości i owocnej nauki.

Tekst i zdjęcia:
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze
 

UCZESTNICY PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” SZKOLĄ SIĘ NA KIEROWCÓW

logo OSDZ

Ostatnie tygodnie uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” z MCK OHP Ząbkowice Śląskie oraz MCK OHP Ziębice spędzali na zajęciach praktycznych organizowanych w ramach kursu prawa jazdy kat. B. W niektórych profesjach umiejętność prowadzenia pojazdów jest niezbędna do realizacji zadań zawodowych. O zakwalifikowaniu uczestników do udziału w kursie prawa jazdy decydowały określone na etapie rekrutacji posiadane przez nich predyspozycje i umiejętności. W ramach organizowanych kursów uczestnicy powinni nauczyć się prowadzić samochód osobowy oraz przystąpić do państwowych egzaminów na prawo jazdy (do 3 prób).
Mamy nadzieję, że wszystkim uczestnikom uda się owocnie zdać egzaminy państwowe i otrzymać uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

prawko fot.1 prawko fot.2
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć

Tekst: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK OHP Ząbkowice Śląskie
Zdjęcia: Tomasz Koczwara – szkoła jazdy Eurotom


UCZESTNICY PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” Z MCK JAWOR ROZPOCZĘLI KURS ZAWODOWY – NOWOCZESNY MAGAZYNIER

logo OSDZ

Uczestnicy projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z MCK Jawor w dniu 23.05.2018 rozpoczęli kurs zawodowy pn. nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka widłowego z napędem silnikowym. Szkolenie ma na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy na stanowisku magazyniera, jak również pozwoli zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi. Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zostaną omówione między innymi zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji   i obsługi wózków widłowych o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym. Ważnym elementem szkolenia jest także zapoznanie kursantów z przepisami BHP. Szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności.

20180523_142539(0) 20180523_142556

Zdjęcie 1 i 2 -młodzież podczas zajęć

Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze

KURS ZAWODOWY: FRYZJER W MCK BRZEG DOLNY.

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym od 17.05.2018 trwa kurs zawodowy: Fryzjer. W zaplanowanych w ramach projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” w 150 godzinach kursu bierze udział 2 uczestniczki. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu fryzjer, poznanie zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, projektowania fryzur, strzyżenia oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Poziom kursu został dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. W programie kursu zawodowego są 24 godziny zajęć teoretycznych i 126 godzin zajęć praktycznych. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczki podejdą do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu fryzjerstwa. Z rozmów z dziewczynami wynika, że są ogromnie zadowolone z możliwości odbycia kursu, tym bardziej, że posiadają predyspozycje z tego obszaru, ponadto zdolności artystyczne i wielką determinację aby pracować jako fryzjerki. Życzymy pomyślnego ukończenia kursu oraz zadowolenia i radości jaką niesie praca w wymarzonym zawodzie.

Pokaz techniki modelowania(1)

Na zdjeciu:Zdjęcie:Uczestniczki podczas kursu

Tekst/zdjęcia: Doradca zawodowy - Teresa Zygmunt
 

KURS KOPARKO-ŁADOWARKI W MCK OHP W KOWARACH JUŻ WYSTARTOWAŁ!

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Kowarach  realizowany jest ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w ramach programu „Gwarancja dla młodzieży”.Młodzież, która uczestniczy w projekcie, została objęta różnymi formami wsparcia m.in. zajęciami z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pośrednikiem pracy.Obecnie rozpoczęli kurs zawodowy operator koparko ładowarki. Kurs realizowany jest przez czterech uczestników. Podczas zajęć teoretycznych beneficjenci projektu zagłębiali wiedzę dot. BHP ogólnego dla wszystkich maszyn, technologii robót oraz użytkowania i obsługi maszyn roboczych. Po przygotowaniu się teoretycznym przyszedł czas na naukę praktycznej obsługi koparko ładowarki. Panowie są bardzo zadowoleni z wybranego przez siebie szkolenia.

Uczestnicy kursu koparko ladowarka kowary

Opis zdjęcia :Uczestnicy podczas zajęć
Tekst: Aleksandra Dominiak – spec. ds. rozwoju zawodowego MCK Kowary
Zdjęcia: Pracownik ośrodka szkoleniowego


KURS „PRAWO JAZDY KAT.  B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

 

logo OSDZ

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie w dniu 21.05.2018r. kończy się pierwszy etap kursu „Prawa jazdy kat. B” – część teoretyczna. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Ośrodek szkolący „COGITO” w Lubinie, który realizuje kurs właśnie kończy realizację pierwszej części szkolenia – część teoretyczną.Podczas zajęć teoretycznych 6 uczestników projektu zagłębiało wiedzę dot. przepisów ruchu drogowego, budowy samochodu oraz pierwszej pomocy. To w trakcie zajęć z wykładowcą można ukształtować przyszłego kierowcę i jego odpowiedzialność za siebie i pasażerów. Bez teorii nie ma mowy o praktyce. Samo wyuczenie testów też jest niewystarczające i w obecnej formie bardzo trudne. Warto zrozumieć generalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym i ich praktyczne zastosowanie. Nauczanie teorii to ważny element praktycznego bezpiecznego korzystania z dróg. Nauka z dobrym wykładowcą, który jest doświadczonym kierowcą i nauczycielem jest o wiele wartościowsza niż nauka testów z płytki, czy przez e-learning.

Kurs nauki jazdy ma nauczyć kandydata na kierowcę bezpiecznej i pewnej jazdy w różnych warunkach drogowych. Ma nauczyć przewidywania, myślenia za innych, wiedzy o zagrożeniach, a przede wszystkim odpowiedzialności. Zajęcia nie są luźne – wykładowca bardzo poważnie podchodzi do przekazania całości zagadnień.
Kolejnym etapem szkolenia będzie część praktyczna. Uczestnicy projektu zaczną naukę jazdy samochodem osobowym. Jak wynikało z rozmów z uczestnikami projektu niektórzy z nich już mieli okazję spróbować jazdy samochodem. Dla innych będzie to pierwszy krok
do zdobycia zupełnie nowych umiejętności.   

A B

Zdjęcia 1 i 2 – Uczestnicy projektu podczas zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B

Tekst i zdjęcia : Ewa Górniak  - pośrednik pracy PPP Lubin


KURS ZAWODOWY PRAWA JAZDY KAT. C Z KWALIFIKACJĄ WSTĘPNA PRZYSPIESZONĄ W JELENIEJ GÓRZE

logo OSDZ

W firmie szkolenia kierowców „Elka Bujak” trwają zajęcia teoretyczne oraz zajęcia  na symulatorze jazdy dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzież oprócz poznawania przepisów kodeksu ruchu drogowego ma możliwość korzystania z symulatora jazdy, który daje możliwość w bezpiecznych warunkach sprawdzenia się jako kierowca w różnych warunkach atmosferycznych: deszcz, śnieg, poślizg. Beneficjenci mogli już spróbować własnych sił -  wyjechali na ulice miasta.Zajęcia przebiegają w miłej i sympatycznej atmosferze.

Zdjecie nr 2

Zdjęcia: Uczestnicy projektu podczas zajęć

Tekst i zdjęcia: Anna Bajda – Oryńska – opiekun grupy


KURS „PRAWO JAZDY KAT.  B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PPP LUBIN

logo OSDZ

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie w dniu 21.05.2018r. kończy się pierwszy etap kursu „Prawa jazdy kat. B” – część teoretyczna. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Ośrodek szkolący „COGITO” w Lubinie, który realizuje kurs właśnie kończy realizację pierwszej części szkolenia – część teoretyczną.Podczas zajęć teoretycznych 6 uczestników projektu zagłębiało wiedzę dot. przepisów ruchu drogowego, budowy samochodu oraz pierwszej pomocy. To w trakcie zajęć z wykładowcą można ukształtować przyszłego kierowcę i jego odpowiedzialność za siebie i pasażerów. Bez teorii nie ma mowy o praktyce. Samo wyuczenie testów też jest niewystarczające i w obecnej formie bardzo trudne. Warto zrozumieć generalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym i ich praktyczne zastosowanie. Nauczanie teorii to ważny element praktycznego bezpiecznego korzystania z dróg. Nauka z dobrym wykładowcą, który jest doświadczonym kierowcą i nauczycielem jest o wiele wartościowsza niż nauka testów z płytki, czy przez e-learning. Kurs nauki jazdy ma nauczyć kandydata na kierowcę bezpiecznej i pewnej jazdy w różnych warunkach drogowych. Ma nauczyć przewidywania, myślenia za innych, wiedzy o zagrożeniach, a przede wszystkim odpowiedzialności. Zajęcia nie są luźne – wykładowca bardzo poważnie podchodzi do przekazania całości zagadnień.Kolejnym etapem szkolenia będzie część praktyczna. Uczestnicy projektu zaczną naukę jazdy samochodem osobowym. Jak wynikało z rozmów z uczestnikami projektu niektórzy z nich już mieli okazję spróbować jazdy samochodem. Dla innych będzie to pierwszy krok
do zdobycia zupełnie nowych umiejętności.   

Uczestnicy na zajeciach prawo jazdy Kat B Brzeg Dolny 1 Uczestnicy na zajeciach prawo jazdy Kat B Brzeg Dolny 2

Opis zdjęć: Uczestnicy na zajęciach.

Tekst i zdjęcia : Ewa Górniak  - pośrednik pracy PPP Lubin

 

KURS KOMPUTEROWY W MCK OHP LUBANIU

logo OSDZ

W MCK Lubaniu zakończyły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych. Zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” przeprowadziła Pani Ewa Matlak. Prowadząca w bardzo przystępny sposób przekazała beneficjentom wiedzę na temat obsługi systemu Windows 10 w tym m.in.: zapisywania i odczytywania dokumentów, kopiowania danych, importu zdjęć, nagrywania  z użyciem Eksploratora plików, wykorzystania narzędzi systemu. Młodzież miała także okazję zapoznać się z  pakietem Microsoft Office oraz Microsoft Excel. Z pewnością zajęcia bardzo wzbogaciły uczestników o nowe umiejętności i wiedzę. Młodzież aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyła w wsparciu.

Uczestnicy kursu komputerowego Luban

Zdjęcia: Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Lubaniu uczestniczący w kursie komputerowym wraz z prowadzącą Ewą Matlak i opiekunem grupy Anetą Palka.
Tekst i zdjęcia: Aneta Palka/opiekun  MCK Lubań

 

KURS ZAWODOWY PRAWO JAZDY KAT. C W LEGNICY

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy w dniu 11.05.2018r. rozpoczął się pierwszy z trzech kursów zawodowych dla uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Firma Domino s.c. z Legnicy przygotowała obszerny harmonogram zajęć dla uczestnika Andrzeja Krześlińskiego. Kurs prawa jazdy kat. C jest w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, liczy 191 godzin, z czego 151 godzin stanowią zajęcia teoretyczne  i 40 godzin zajęcia praktyczne.

Mimo napiętego harmonogramu Andrzej jest bardzo zadowolony z możliwości jakie daje mu udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Podczas zajęć teoretycznych uczestnik zgłębia wiedzę na temat budowy, obsługi i eksploatacji samochodu ciężarowego, zasad  poruszania się po drogach samochodami ciężarowymi, jakie występują kategorie przewozu ładunków, a także wymiary pojazdów oraz czas pracy kierowcy.
Natomiast podczas zajęć praktycznych uczestnik będzie miał za zadanie nauczyć się w jaki sposób przygotować samochód ciężarowy do jazdy, jakie są mocowania i zabezpieczenia ładunków, ruszanie oraz obsługa biegów i hamulców, a także ćwiczenie umiejętności  manewrowania pojazdem.
Końcowym etapem zajęć praktycznych będzie jazda w terenie oraz przygotowanie do egzaminu.
Termin zakończenia kursu szacuje się na 20.06.2018r.

Tekst:  Agata Kołba – specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

KURS PRAWA JAZDY W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM NADAL TRWA

logo OSDZ

Od dnia 19 marca 2018 r. trwa kurs prawa jazdy kat. B jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W pierwszym etapie, uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych, gdzie zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi, obowiązkami i prawami osób prowadzących pojazdy w ruchu drogowym, ale także z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną, która pozwoli im na bezpieczne i świadome uczestnictwo w ruchu drogowym.

kurs No to w droge_ Kursant pod czujnym okiem instruktora Przemyslawa Majera
Uczestnik podczas kursu prawa jazdy kat. B

Pod kierunkiem instruktora rozpoczęli i kontynuują jazdy indywidualne, które mamy nadzieję doprowadzą kursantów do pomyślnego zdania egzaminu zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Jak widać po naszych uczestnikach, gdzie niektórzy posiadają niekiedy orzeczenie o niepełnosprawności, w niczym to nie przeszkadza a wręcz przeciwnie walczą o możliwość realizacji swoich marzeń i planów zawodowych.
Ukończenie różnorodnych form wsparcia zaplanowanych w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” to ogromny krok do zaprojektowania swojej kariery zawodowej.
Życzymy uczestnikom dużej satysfakcji z odniesionych jak do tej pory małych i dużych   sukcesów, które dadzą impuls do aktywnego uczestnictwa w kolejnych formach wsparcia między innymi zaplanowanych kursach zawodowych.

Tekst/zdjęcia:  Teresa Zygmunt,  doradca zawodowy - tutor MCK Brzeg Dolny
 

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ W LUBANIU

logo OSDZ

W dniach od 7 do 11 maja 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu odbyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Prowadzący Pan Robert Wolski przekazywał niezbędne informacje dotyczące racjonalnego zarządzania budżetem domowym, przybliżył uczestnikom projektu obszary działalności poszczególnych instytucji oraz różne rodzaje spraw w nich załatwianych.

MCK Luban (2) MCK Luban fot 1
Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” podczas warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się w MCK OHP w Lubaniu

Zaprezentował podstawy prawa pracy dotyczące podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych, a także niezbędne informacje dotyczące założenia samodzielnej działalności gospodarczej. Beneficjenci z zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach i chętnie zadawali pytania na nurtujące ich kwestie dotyczące problematyki spotkań. Tematy, które wywołały najwięcej emocji i pytań dotyczyły podstawowej wiedzy i narzędzi do poprawy własnej sytuacji finansowej, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych oraz poznania metod redukcji zbędnych wydatków. Na wszystkie pytania młodzież uzyskała wyczerpujące i satysfakcjonujące ich odpowiedzi od prowadzącego warsztaty.  

Tekst i zdjęcia: Aneta Palka – opiekun grupy  MCK Lubań
 

WARSZTATY Z USAMODZIELNIENIA SIĘ W MCK OHP W BOLESŁAWCU

logo OSDZ

Dnia 10.05.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Prowadząca warsztaty pani Jolanta Wawrzusiak przedstawiła moduły tematyczne. Moduły obejmowały takie zagadnienia:  zarządzanie budżetem domowym, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki i ubezpieczenia oraz podstawy przedsiębiorczości. Młodzież  uczestnicząca w projekcie została zapoznana z podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązków płatników składek z tytułu umów o pracę czy dzieło.

bole Mlodziez w trakcie zajec Boleslawiec 1 bole Mlodziez w trakcie zajec Boleslawiec 2
Uczestnicy podczas zajęć

Na zajęciach zostały przedstawione instytucje i urzędy, z którymi ma się najczęstszy kontakt. Uczestnicy projektu zostali przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej. Warsztaty w sposób rzetelny i dokładny przygotowały młodych ludzi do rozpoczęcia życia na własny rachunek.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Mysiak – opiekun grupy; doradca zawodowy MCK OHP z Bolesławca
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W GŁOGOWIE

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie dnia 10.05.2018r. zakończył się kurs komputerowy ECDL dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Celem kursu było dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Młodzież nauczyła się korzystać z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Efektem szkolenia było uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem-certyfikatem.

uczestnicy na zajeciach komputerowych
Uczestnicy podczas zajęć

W obecnych czasach posiadanie umiejętności komputerowych jest powszechne i niezbędne w codziennym życiu oraz w pracy zawodowej.  ECDL jest wiarygodnym świadectwem posiadania umiejętności potwierdzającym zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence (ECDL) lub innym, równoważnym. ECDL jest uznawanym w całej Europie certyfikatem, popieranym przez Radę Europy i rządy wielu państw, a także przez duże korporacje i firmy. Uczestnicy bardzo zaangażowali się w zdobycie nowych umiejętności.

Tekst: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy
Zdjęcia – Monika Szwed- Zyśk
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W STRZELINIE

logo OSDZ

Strzelińskie Młodzieżowe Centrum Kariery OHP realizuje zajęcia z podstawowego kursu komputerowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI". Szkolenie trwające od 07.05.2018r. do 11.05.2018 r. swoim zakresem obejmuje podstawową wiedzę o obsłudze komputera, naukę konkretnych programów a także porusza np. kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, tworzenia prostych stron internetowych. Zajęcia przewidują elementarne przygotowanie do pracy z komputerem.

ODSZ zaj komputerowe 3 OSDZ-zaj.komputerowe 1 OSDZ-zaj.komputerowe 4

Zajęcia komputerowe z benficjentami projektu

Wykładowca Pan Jarosław Żelazko z  Europejskiej Akademii Przedsiębiorczości i Handlu stara się dostosować tematykę zajęć do umiejętności oraz zainteresowań uczestników, tak aby zajęcia były ciekawe i przydatne w przyszłości. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji potwierdzone wydaniem certyfikatu po przeprowadzeniu egzaminu z zajęć.
Zajęcia komputerowe dla strzelińskich uczestników projektu są ostatnimi zajęciami  przed długo oczekiwanymi kursami zawodowymi.

Tekst i zdjęcia : Monika Skuballa specjalista ds. rozwoju zawodowego
 

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ UCZESTNIKÓW W MCK OHP W WOŁOWIE

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wołowie odbywają się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Grupa dziesięciu osób zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym, a w szczególności jego planowania i gospodarowania. Poznała też metody redukcji wydatków. Drugi moduł warsztatów dotyczył instytucji i urzędów publicznych, a w szczególności obszarów ich działania oraz rodzajów spraw w nich załatwianych. Podczas spotkań mówiono również o prawie pracy, podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkach płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Zajęcia obejmowały ponadto podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia samodzielnej działalności gospodarczej.

w Mlodziez podczas zajec z usamodzielnienia sie_n w Uczestnicy podczas warsztatow z usamodzielnienia sie_n
Uczestnicy na zajęciach

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Nowicka Pośrednik Pracy MCK Wołów
 

PRZYGOTOWANIE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

Dnia 8 maja 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ziębicach zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się. Skierowane były do uczestników projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zajęcia prowadzone przez wykładowcę Małgorzatę Boczkowską, mały na celu przygotować beneficjentów do rozpoczęcia życia na własny rachunek poprzez nabycie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy. Prowadzone warsztaty zawierały cztery moduły, w wymiarze 20 godzin: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości.

u Prowadzaca warsztaty Pani Malgorzata Boczkowska Uczestnicy w czasie warsztatow
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych wraz z prowadzącym zajęcia

Dzięki w/w modułom uczestnicy projektu nabyli umiejętności planowania i gospodarowania własnym budżetem, poznali zakres działania poszczególnych instytucji, nabyli podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego oraz obowiązków podatników. Warsztaty te pomogły też w przygotowaniu uczestników do wstępnego założenia samodzielnej działalności gospodarczej i określeniu jej formy i obszaru działania.
Uczestnicy projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  na chwilę obecną realizują wsparcie pozwalające uzyskać prawo jazdy kat. ,,B”. W miesiącu maju rozpoczynają kursy zawodowe, a po kursach będą zdobywać umiejętności praktyczne na stażach, które pozwolą  uzyskać kwalifikacje niezbędne do wejścia na rynek pracy.

Tekst i zdjęcia Violetta Wolny- doradca zawodowy MCK Ziębice
 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W BIELAWIE

logo OSDZ

Od dnia 7 maja 2018r. trwają zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Podczas kursu młodzież, oprócz podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, zdobędzie także wiedzę dotyczącą zakładania i konfigurowania konta e-mail. Uczestnicy nauczą się również jak zakładać stronę internetową oraz jak obsługiwać programy komputerowe. Dowiedzą się jak być bezpiecznym w sieci oraz jak wykorzystać media społecznościowe w poszukiwaniu pracy.

Zdj. 1 (00000005)
Młodzież biorąca udział w zajęciach

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje, dzięki któremu zdecydowanie wzrośnie ich pozycja na rynku pracy, a pracodawca zatrudniając ich będzie miał pewność, że ich umiejętności komputerowe są na odpowiednim poziomie. Młodzież aktywnie bierze udział w szkoleniu, wykazuje się dużym zaangażowaniem, rzetelnie i sumiennie wykonuje powierzone obowiązki oraz zadania. Dzięki już zrealizowanym formom wsparcia, widoczny jest duży postęp w rozwoju osobistym jak i zawodowym uczestników.

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA PRACY W MCK W GÓRZE ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

W piątek 27 kwietnia zakończyły się zajęcia z pośrednikiem pracy Panią Małgorzatą Młotek dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze. Spotkania odbywały się indywidualnie po 4 godziny dla każdego uczestnika projektu.Podczas rozmowy z pośrednikiem pracy młodzi ludzie dowiedzieli się jak wygląda bezrobocie nie tylko na lokalnym rynku pracy ale i w całym województwie dolnośląskim. Młodzież dowiedziała się jakie kwalifikacje są cenione i pożądane przez pracodawców. W toku tych zajęć zostały omówione podstawowe pojęcia oraz źródła informacji o rynku pracy.Zajęcia te miały także na celu zapoznanie uczestników z przysługującymi im prawami oraz obowiązkami związanymi z odbywaniem staży zawodowych. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zaprezentować i porozmawiać o swoich planach oraz wizji kariery zawodowej. Dowiedzieli się jak powinny wyglądać poprawnie napisane dokumenty aplikacyjne.Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy wyszli z niego bardzo zadowoleni i pełni nadziei oraz optymizmu.

DSCN8208 RSCN8209

 Uczestnicy projektu podczas zajęć z pośrednikiem

Tekst i zdjęcia:Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze

Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze
 

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ W JAWORZE ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze w dniach 23-26.04.2018 realizowane były warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się. Oczywiście odbywały się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Grupa 10 osób podczas bardzo ciekawych i urozmaiconych tematycznie zajęć miała możliwość nabycia umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym.
Ponadto celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z obszarem działania instytucji publicznych, co z pewnością będzie bardzo przydatne dla uczestników projektu w przyszłości.

ja1 ja2 ja3
Uczestnicy podczas zajęć

Ponadto celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z obszarem działania instytucji publicznych, co z pewnością będzie bardzo przydatne dla uczestników projektu w przyszłości. Podczas warsztatów szczegółowo omówiono również zagadnienia prawa pracy. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w części szkolenia, które obejmowało podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia samodzielnej działalności gospodarczej. Szkolenie miało na celu nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własnych rachunek a uczestnicy projektu z Jawora chętnie i aktywnie brali udział we wszystkich formach wsparcia.

Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH DLA UCZESTNIKÓW W LEGNICY

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy w dniu 23.04.2018r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla uczestników w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Celem podstawowego kursu komputerowego jest przygotowanie uczestników do pracy z komputerem.
W/w forma wsparcia została zarekomendowana przez doradcę zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak obsługa komputera, nauka programów związanych z kwestią bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich a także graficzna obróbka zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych czy media społecznościowe i ich wykorzystanie  w poszukiwaniu pracy.

legnica
Fot. 1 Uczestnicy projektu podczas zajęć

Zajęcia mają charakter dydaktyczny, na który przypada 30 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika, są prowadzone w formie warsztatów, łączą elementy wykładu z ćwiczeniami praktycznymi, z uwzględnieniem kontrolowanej pracy własnej uczestnika pod względem przekazywania treści szkoleniowych przez prowadzącego.
Efektem szkolenia będzie nabycie kompetencji potwierdzonych zaświadczeniem o pozytywnym ukończeniu zajęć poprzez przeprowadzenie praktycznego egzaminu.
Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony praktyczny egzamin.
Zajęcia dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończą się 27.04.2018r.

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

KURS KOMPUTEROWY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA YEI” Z MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH I MCK OHP W ZIĘBICACH

logo OSDZ

W dniu 24.04.2018 r. zakończyły się grupowe zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych organizowane dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” z MCK Ząbkowice Śląskie oraz MCK Ziębice. Zajęcia trwały 30 godzin i obejmowały zakres tematyczny dotyczący podstawowej obsługi komputera i nauki obsługi konkretnych programów, ale także kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich, graficzną obróbkę zdjęć, tworzenie prostych stron internetowych, media społecznościowe i ich wykorzystanie w poszukiwaniu pracy. Nabycie kompetencji zostało zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu.
Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali certyfikaty to potwierdzające.

fot.1 komputery OSDZ fot.2 komputery OSDZ
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych wraz z prowadzącym zajęcia

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna - doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH JUŻ ZA NAMI

logo OSDZ

W piątek 20 kwietnia zakończyły się zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze.
Zajęcia te miały na celu przyswojenie przez młodzież podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się systemem Windows, korzystania z takich programów jak Word i Excel. Młodzież nauczyła się graficznej obróbki zdjęć oraz tworzenia prostych stron internetowych. Na zajęciach zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa w sieci, kwestie praw autorskich a także sposoby na wykorzystanie mediów społecznościowych w poszukiwaniu pracy.

b1 b2
Uczestnicy projektu podczas zajęć

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne. A także po pozytywnym ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzymał stosowne zaświadczenie. Szkolenie trwało 30 godzin. Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w zajęciach i wyszli z nich bardzo zadowoleni.
To już nie pierwsze zajęcia w których młodzież z MCK w Górze uczestniczyła. Przypomnijmy, że oprócz kursu komputerowego beneficjenci projektu brali udział w miesiącu marcu w kursie języka angielskiego a w kwietniu w warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się.

Tekst i zdjęcia:
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze
 

PRZYGOTOWANIE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ UCZESTNIKÓW, CZYLI WARSZTATY W BIELAWIE

logo OSDZ

W dniu 23 kwietnia rozpoczęły się warsztaty przygotowujące młodzież do usamodzielnienia się. Jest to kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w życiu społecznym. Uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać budżetem domowym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych oraz jak efektywnie oszczędzać. Poznają również podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy oraz zapoznają się z działalnością instytucji, z którymi każdy obywatel ma najczęstszy kontakt. Zgłębią również wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, nauczą się jak założyć działalność gospodarczą.

Zdj. 1 (00000005)
Młodzież biorąca udział w warsztatach

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, którym będzie mógł się pochwalić przyszłemu pracodawcy. W najbliższym czasie uczestnicy zrealizują również kurs komputerowy. Młodzież bardzo chętnie bierze udział we wszystkich formach wsparcia, dało się zauważyć ogromne zaangażowanie, które niewątpliwie wpłynie pozytywnie na ich przyszłą karierę zawodową.

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W JAWORZE UKOŃCZYLI PODSTAWOWY KURS KOMPUTEROWY

logo OSDZ

W dniu 20.04.2018 zakończył się podstawowy kurs komputerowy, w którym brali udział beneficjenci z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze. Szkolenie trwało 30 godzin   i uczestniczyło w nim 10 osób. Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się systemem Windows, sprawnego poruszania się w Internecie oraz korzystania z takich programów jak Word, Excel czy Power PointW ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz catering. Po pozytywnym zaliczeniu testu na koniec kursu, każdy beneficjent otrzymał stosowne zaświadczenie.Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały na bardzo dobrym poziomie. Zarówno treści zajęć jak i metody, na pewno pozwolą w pełni na realizację celów szkoleniowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

IMG_0624 IMG_0632 IMG_0636
Młodzież podczas zajęć
Zdjęcia: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
 

Warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się dla uczestników z Głogowa

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum kariery w Głogowie dnia 20.04.2018r zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Grupa 10 osób w terminie 17-20 kwietnia 2018r. uczestniczyła w warsztatach podczas których nabyła umiejętności planowania i gospodarowania budżetem własnym/rodziny, uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze. Drugi moduł warsztatów dotyczył zapoznania młodzieży z obszarem działania instytucji, z którymi obywatel ma najczęstszy kontakt oraz z rodzajem spraw załatwianych w tych miejscach.Podczas spotkań mówiono również o prawie pracy, podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkach płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Zajęcia obejmowały ponadto podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia samodzielnej działalności gospodarczej. Szkolenie miało na celu nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własnych rachunek. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy, zachęcający grupę do aktywnego udziału w warsztatach.

uczestnicy spotkania prowadzacy zajecia

Zdjęcia: Uczestnicy projektu podczas zajęć
Tekst-Małgorzata Rzepka, Monika Szwed- Zyśk

Zdjęcia- Monika Szwed- Zyśk
 

Kurs języka angielskiego w MCK Brzeg Dolny zakończony.

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym od 23.02.2018 trwał kurs z języka angielskiego. W zaplanowanych w ramach projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”  80 godzinach kursu brało udział 8 uczestniczek. Poziom kursu został dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. W programie były ćwiczenia, konwersacje, quizy, szarady oraz testy kontrolne.Podczas zajęć młodzież nauczyła się m.in. sporządzania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, korzystania z ofert na zagranicznym rynku pracy, jak również poznała nazwy zawodów oraz zwroty i wyrażenia ułatwiające poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Na zakończenie kursu 06 kwietnia odbył się egzamin badający poziom nabytych kompetencji. Zdanie egzaminu polegające na prawidłowym napisaniu testu stanowi podstawę do pomyślnego ukończenia kursu a szczęśliwe uczestniczki otrzymają certyfikaty zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Ostatnie zajecia na kursiej. angielskiegoUczestniczki kursu z prowdzacym zajecia.
Zdjęcie 1 – ostatnie zajęcia na kursie j. angielskiego
Zdjęcie 2 – Uczestniczki kursu z prowadzącym zajęcia

Tekst/zdjęcia: Teresa Zygmunt

OSTATNI DZIEŃ ZAJĘĆ Z WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO USAMODZIELNIENIA SIĘ W MCK STRZELIN

logo OSDZ

W dniach od 17 do 20 kwietnia 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Strzelinie uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” biorą udział w warsztatach przygotowujących do usamodzielniania się. Trenerka realizująca szkolenie w trakcie spotkań z młodzieżą przybliżyła im takie tematy jak zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy przedsiębiorczości.

zajecia z indywidualnego posrednictwa pracy w MCK Strzelin zajecia z indywidualnego posrednictwa pracy z uczestniczka w MCK Strzelin
Uczestnicy projektu podczas zajęć.

Dzięki pozyskanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom uczestnicy projektu będą w przyszłości odpowiednio zarządzać finansami w swoich rodzinach. Ponadto szkolenie pokazuje młodzieży jak samodzielnie załatwić określone sprawy w urzędach. Daje im wiedzę o tym w jaki sposób założyć działalność gospodarczą i jakie formalności należy w związku z tym załatwić. Koleją formą wsparcia zaplanowaną w MCK Strzelin dla uczestników projektu są zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych. Po nich młodzież przystąpi do upragnionych kursów zawodowych i rozpocznie staże u pracodawców.

Tekst: M. Połetek – pośrednik pracy MCK Strzelin
Zdjęcia: M. Skuballa – opiekun grupy MCK Strzelin

 

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ DLA UCZESTNIKÓW W LEGNICY

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Legnicy w dniu 17.04.2018r. rozpoczęły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązku płatników składek z tytułu zawierania umów o pracę a także jak otworzyć własną działalność.

Fot. 1 Fot. 2

Warsztaty w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia-YEI" w OSZ OHP w Legnicy

Wykładowca przedstawi również uczestnikom w jaki sposób zarządzać domowym budżetem, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych i w jaki sposób redukować wydatki, aby nie tracić co miesiąc zbędnych pieniędzy.
W kolejnych dniach uczestnicy zapoznają się z obszarami działalności instytucji i urzędów publicznych, z którymi młodzież ma najczęstszy kontakt.
Warsztaty dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Legnicy zakończą się 20.04.2018r.

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

PROJEKT „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W WAŁBRZYCHU – ZAJĘCIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE ZA NAMI

logo OSDZ

Testem sprawdzającym stopień znajomości języka zakończyły się zajęcia z j. angielskiego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Udział w nich brała młodzież z jednostek: OSZ w Wałbrzychu, MCK w Boguszowie Gorcach i MCK w Świebodzicach.  Uczestnicy na pierwszym spotkaniu, wspólnie z lektorką, sprawdzili swoje umiejętności językowe.
Na kolejnych lekcjach poznawali podstawy lub dokształcali się w zakresie słownictwa oraz komunikacji w j. angielskim. Zajęcia miały bardzo dynamiczny charakter. Uczestnicy odgrywając różne scenki, prowadząc rozmowy i odpowiadając na pytania lektorki przełamywali swoje bariery, wzbogacali słownictwo i uczyli się poprawnie porozumiewać w tym języku. Znajomość obcych języków to obecnie bardzo duży atut w poszukiwaniu zatrudnienia za granicą. Oferty pracy dla osób ze znajomością danego języka są z reguły bardziej korzystne finansowo i oferują lepsze warunki.

Zdj. nr 1 Test sprawdzajacy na zajeciach z j. angielskiego Zdj. nr 2 Zajecia z zakresu obslugi komputerow.
Zdjęcie nr 1 – Uczestnicy na zajęciach z języka angielskiego
Zdjęcie nr 2 - Uczestnicy na zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych

Osoby, które nie posiadają zdolności lingwistycznych, mogły sprawdzić swoje umiejętności podczas uczestnictwa w zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych. To kolejna forma wsparcia dla uczestników OSZ w Wałbrzychu, MCK w Boguszowie Gorcach i MCK w Świebodzicach. Zakres zajęć obejmował podstawową wiedzę z obsługi sprzętu, naukę obsługi programów komputerowych, tworzenie prostych stron internetowych, graficzną obróbkę zdjęć oraz kwestie związane z prawami autorskimi i bezpieczeństwem w sieci. Młodzi ludzie mieli okazję do nabycia nowych umiejętności lub zaktualizowania tych, które posiadają. To także możliwość zapoznania się z nowinkami informatycznymi i najnowszymi trendami w tym zakresie.
Na koniec zajęć odbył się egzamin sprawdzający stopień nabytych wiadomości i umiejętności, który uczestnicy zdali pomyślnie. Zajęcia zakończyły się w dn. 13 kwietnia br.

Tekst/zdjęcia – Katarzyna Elias, specjalista ds. rozwoju zawodowego, OSZ w Wałbrzychu
 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B W MCK OHP W BOLESŁAWCU JUŻ NA PÓŁMETKU

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu w dniu dzisiejszym zakończyły się teoretyczne wykłady kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Młodzież zapoznała się z przepisami kodeksu ruchu drogowego, znakami drogowymi, warunkami używania pojazdów, obowiązkami kierowcy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle istotna przy szybkim reagowaniu podczas wypadków drogowych. Uczestnicy chętnie zadawali pytania oraz ze skupieniem słuchali praktycznych wskazówek, jakich udzielał im Pan Andrzej Stelzer z Auto Szkoły „Siwy”.

d Uczestnicy kursu prawa jazdy kat.B Boleslawiec d Uczestnicy podczas zajec teoretycznych Boleslawiec
Uczestnicy projektu podczas zajęć

Po części teoretycznej rozpoczną się indywidulne jazdy z instruktorem, najpierw na placu manewrowym, a następnie po ulicach Bolesławca.
Trzymamy kciuki za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny oraz praktyczny przez naszych uczestników. Mamy nadzieję, że każdy z nich otrzyma wymarzone uprawnienia.

Tekst/ zdjęcia: Agnieszka Kołodziej – opiekun grupy, spec. ds. rozwoju zawodowego MCK Bolesławiec
 

KURS PRAWA JAZDY W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM

logo OSDZ

Od dnia 19 marca 2018 r. trwa kurs prawa jazdy kat. B jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym uczestniczy 5 osób, 4 kobiety i 1 mężczyzna w bardzo atrakcyjnej ale również bardzo przydatnej zawodowo, formie wsparcia jaką jest kurs prawa jazdy.
W pierwszym etapie, uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych gdzie muszą zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną, która pozwoli im na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Pod kierunkiem instruktora rozpoczęli jazdy indywidualne, początkowo jak mówili z wielkimi obawami i trzęsącymi nogami i rękami, ale dziś są szczęśliwi, że mogą jako beneficjenci projektu kontynuować zaplanowane wsparcie i liczą na szczęśliwe jej ukończenie.

Kurs prawo jazdy B Brzeg Dolny 1 Kursanci Brzeg Dolny

Uczestnicy na zajęciach

Ukończenie kursu oraz zdobycie niezbędnych umiejętności jest konieczne do realizacji zadań w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą dla uczestników ścieżką rozwoju zawodowego określoną w indywidualnym planie działania. Przyczynia się niezbicie do podniesienia samooceny, zwiększenia motywacji, optymistycznego spojrzenia na swoją przyszłość zawodową.
Życzymy kursantom pomyślnego zdania egzaminów końcowych, satysfakcji z odniesionego sukcesu, aktywnego uczestnictwa w kolejnych formach wsparcia, rozwoju osobistego i zawodowego.

Tekst/zdjęcia:  Teresa Zygmunt,  doradca zawodowy - tutor MCK Brzeg Dolny
 

INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI” W RAMACH WSPARCIA Z ZAKRESU POŚREDNICTWA PRACY W MCK OHP W LUBANIU

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu trwają indywidualne spotkania z zakresu pośrednictwa pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Pośrednik pracy Pani Aneta Palka określa indywidualną sytuację każdego z beneficjentów projektu, jego potrzeby, sporządza bilans zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczestnika, analizuje mocne strony oraz kwalifikacje zawodowe młodych osób.
Podczas spotkania uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje plany oraz wizje kariery zawodowej, co jest szczególnie istotne przy wyborze konkretnego kursu zawodowego i miejsca odbywania stażu.

Posrednik pracy z beneficjentem projektu luban
Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” podczas wsparcia z zakresu pośrednictwa pracy w MCK w Lubaniu

Beneficjentom przekazywana jest też wiedza na temat aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz jak sporządzić poprawnie dokumenty aplikacyjne.
Spotkanie kończy się wspólnymi ustaleniami dotyczącymi miejsca realizacji stażu zgodnego z aspiracjami, oczekiwaniami i możliwościami uczestnika projektu.

Tekst: Aneta Palka/ MCK  doradca zawodowy Lubań
Zdjęcia: Liliana Czerwińska/ MCK Lubań
 

ROZPOCZĘCIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B W BIELAWIE

logo OSDZ

Od dnia 3 kwietnia 2018 r. trwa kurs prawa jazdy kat. B jako kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Na początek uczestnicy muszą zdobyć niezbędną wiedzę teoretyczną, dzięki której będą mogli bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Ukończenie kursu oraz zdobycie niezbędnych umiejętności jest konieczne do realizacji zadań w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą dla uczestników ścieżką rozwoju zawodowego określoną w indywidualnym planie działania. Kurs prawa jazdy kat. B cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, uczestnicy nie mogli doczekać się rozpoczęcia. Dzięki już zrealizowanym formom wsparcia, widoczny jest duży postęp w rozwoju osobistym uczestników.

Zdj. 1 (00000005)

Młodzież biorąca udział w kursie

Tekst i zdjęcia: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa
 

ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W MCK W GŁOGOWIE - ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

29.03.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie zakończyły się indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.
Podczas rozmowy indywidualnej z pośrednikiem pracy panią Moniką Szwed-Zyśk  beneficjenci projektu poznali czynniki efektywnego wyboru zawodu oraz profesje dające najlepsze perspektywy finansowe. Przekazano informacje, czym jest rynek pracy podobnie jak proces planowania kariery zawodowej, jakie kwalifikacje są cenione przez pracodawców oraz jak wyglądają dostępne dla nich ścieżki kształcenia.

1 unia 2 unia 
Uczestnicy projektu podczas zajęć z pośrednikiem pracy

Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda bezrobocie w województwie dolnośląskim i na lokalnym rynku. Zakres informacji był zatem dość szeroki i w większości zgodny z oczekiwaniami zgłaszanymi przed rozpoczęciem zajęć. Dodatkowo beneficjenci posiedli umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz poznali przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, co znacząco poprawi jakość składanych przez uczestników dokumentów aplikacyjnych. Spotkania przebiegały w miłej i twórczej atmosferze.

Tekst: Monika Szwed-Zyśk – pośrednik pracy
Zdjęcia: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy 


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z POŚREDNIKIEM PRACY W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” DLA UCZESTNIKÓW W LEGNICY

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy w dniu 23.03.2018r. rozpoczęły się zajęcia indywidualnego pośrednictwa pracy  w ramach projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Pośrednik pracy przeprowadza indywidualne zajęcia z każdym uczestnikiem osobno, zapoznaje uczestników z  aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, informuje  o przysługujących im prawach i obowiązkach w zakresie odbywania stażu zawodowego.

l1 l2
Uczestnicy podczas zajęć z pośrednikiem pracy

Zajęcia z pośrednikiem pracy mają na celu określenie możliwości zatrudnienia  i przydatności zawodowej każdego uczestnika. Pośrednik pracy ma za zadanie pomóc w uzyskaniu zatrudnienia w postaci stażu zawodowego zgodnie z kwalifikacjami, umiejętnościami, preferencjami uczestnika oraz wymaganiami i sugestiami pracodawcy.
Indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończy się 29.03.2018r.

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – W WAŁBRZYCHU SZKOLIMY PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW KAT. B

logo OSDZ

Kolejną formą wsparcia, w której udział biorą uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia  – YEI” jest kurs na prawo jazdy kat. B.  Grupa z OSZ w Wałbrzychu oraz MCK w Strzegomiu 26 marca 2018 r. rozpoczęła zajęcia teoretyczne. Kurs obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Zajęcia teoretyczne mają formę wykładów, prezentacji i dyskusji, podczas których instruktor ze Szkoły Nauki Jazdy „RADAR” w Świdnicy, Pan Jan Cieśla, omawia wszystkie istotne zagadnienia i zasady obowiązujące w ruchu drogowym, pierwszą pomoc itp. Kursanci korzystają przy tym z otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz plansz edukacyjnych.

1. Zajecia teoretyczne z prawa jazdy kat. B Walbrzych 2. Uczestnicy podczas zajec z prawa jazdy kat. B Walbrzych 2
Uczestnicy projektu podczas zajęć

Część teoretyczną zakończy egzamin wewnętrzny. Kolejny etap to indywidualna nauka obsługi i prowadzenia samochodu – najpierw na placu manewrowym, a następnie w mieście oraz poza obszarem zabudowanym. Po zakończeniu obu części kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Mobilność stwarza młodym ludziom szersze perspektywy i większe możliwości zdobycia zatrudnienia. Uczestnicy projektu wykazują duże zaangażowanie i aktywność w prowadzonych zajęciach, w ich ocenie umiejętność kierowania pojazdami to bardzo duża szansa na podniesienie atrakcyjności na rynku pracy oraz nabycie nowych kompetencji. To również bardzo cenne doświadczenie, które pozwala im na aktywizację zawodową, co w połączeniu z kursem i stażem zawodowym stanowi realną możliwość wejścia na rynek pracy i planowanie dalszej kariery zawodowej.

Tekst: Katarzyna Elias, specjalista ds. rozwoju zaw., OSZ Wałbrzych;
Zdjęcia: Jolanta Semeniuk, specjalista ds. programów, CEiPM Wałbrzych
 

MŁODZIEŻ Z ZIĘBIC I ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH NA KURSIE PRAWA JAZDY

logo OSDZ

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centra Kariery w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich rozpoczęli w dniu  23 marca 2018  kurs na prawo jazdy kat. B. Jest to jedna z wielu form wsparcia, z których młodzież mogła skorzystać, biorąc udział w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kurs  prawa jazdy  realizuje aż 17  osób uczestniczących w projekcie. Beneficjenci projektu, którzy zadeklarowali udział w tej formie wsparcia, uczą się pod bacznym okiem instruktora z Ośrodka Szkolenia Kierowców EUROTOM Pana Tomasza Koczwara.

zi uczestnicy szkolenia prawo jazdy kat. B zi uczestniczy w czasie wykladu

Uczestnicy szkolenia kurs prawo jazdy kat.B

Uczestnicy będą zrealizować   część teoretyczną połączoną  z zajęciami  pierwszej pomocy przedlekarskiej.  
Po części teoretycznej realizować będą naukę  praktyczną jazdy. Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” ćwiczyć będą  wszelkie możliwe manewry i sytuacje drogowe, tak, aby każdy z nich poradził sobie nie tylko z najbardziej złożonym zadaniem egzaminacyjnym, lecz również z każdą trudną sytuacją na drodze.
Kurs zakończy się przystąpieniem do egzaminu państwowego. Wszystkie osoby, które zdobędą prawo jazdy, zdecydowanie podniosą swoje kwalifikacje, co jest dziś istotne  i cenne na rynku pracy.

Tekst: Violetta Wolny- doradca zawodowy MCK Ziębice
Zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B W LUBANIU

logo OSDZ

Dnia 21 marca 2018 r. rozpoczęły się zajęcia teoretyczne w formie wykładów w ramach kursu prawa jazdy kat. B w Lubaniu, które prowadził  Pan Andrzej Stelzer z Auto Szkoły „Siwy” z Leśnej. Zajęcia teoretyczne mają na celu ukształtować przyszłego kierowcę, zrozumieć generalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym, pokazać na czym polega odpowiedzialność za siebie i za pasażerów pojazdu.

Zdjecie nr 1 Luban Prawo Jazdy Zdjecie nr 2 Luban Prawo jazdy

Uczestnicy projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” podczas zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy kat. B.

Lubańscy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w kursie prawa jazdy, z wielkim zainteresowaniem wysłuchali zagadnień pokazujących praktyczne aspekty przepisów omawianych przez instruktora Pana Andrzeja Stelzera. Przyswojenie teorii to istotny element praktycznego korzystania z dróg, jak słusznie zauważył instruktor, bo bez teorii nie można mówić o  praktyce. Zajęcia w Lubaniu odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, a uczestnicy są mocno zaangażowani i zmotywowani do pozytywnego ukończenia kursu prawa jazdy.

Tekst: Aneta Palka/ MCK Lubań
Zdjęcia: Liliana Czerwińska/ MCK Lubań

TRWA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU W MCK OHP W GÓRZE

logo OSDZ

Od 5 marca dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z  Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze rozpoczęły się grupowe zajęcia z języka angielskiego.
Zajęcia te mają na celu przyswojenie przez młodzież podstaw języka. O tym jak ważna jest nauka języka obcego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się od doradcy zawodowego podczas określania indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu. We współczesnym świecie znajomość języków obcych stała się koniecznością. Niemożliwy jest rozwój osobisty, znalezienie dobrze płatnej pracy, nawiązywanie nowych kontaktów bez umiejętności posługiwania się tym językiem. Angielski stał się językiem międzynarodowym.

gora1 gora2
Młodzież podczas zajęć

Istotą tego szkolenia jest dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim, a w tym między innymi zdobycie odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Poziom zajęć został dostosowany do poziomu zaawansowania uczestników.
Młodzi ludzie chętnie uczestniczą w zajęciach. Nauka idzie im szybko i efektywnie. Potrafią już się przedstawić w języku angielskim, znają dni tygodnia, miesiąca i pory roku. Pani Jowita - prowadząca zajęcia, szczególną uwagę zwraca na wymowę i przełamanie bariery słownej, która tak często w nas tkwi. Uczestnicy kursu pracują nie tylko w grupie, ale także w parach podczas prowadzenia krótkich dialogów w języku angielskim, pod czujnym okiem i uchem pani Jowity.  Firma szkoląca zapewniła naszym kursantom zarówno odpowiednie warunki do nauki jak i potrzebne im materiały dydaktyczne tj. słowniki, książki i płyty do nauki języka angielskiego. Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych i zakończy się 28 marca 2018 roku.

Tekst i zdjęcia:
Hanna Nowacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Julita Mundry – doradca zawodowy MCK w Górze
 

„ZAJĘCIA GRUPOWE Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI W BRZEGU DOLNYM”

logo OSDZ

W dnach 09.03. oraz 16.03.2018r w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. W zajęciach wzięła udział 10-osobowa grupa w wieku 18-24 lat.
W dzisiejszym świecie określenie „depresja” coraz częściej pojawia się w rozmowach dnia codziennego. Mówi się, że jest to „choroba dzisiejszej cywilizacji”. Depresja w każdym okresie życia od wieku dziecięcego po wiek określany jako starość zbiera swoje żniwo, przekładając się na stan zdrowia psychicznego jak i fizycznego.

Zajecia grupowe z psychologiem

Zajęcia gupowe z psychologiem

Nasza grupa młodzieży na zajęciach z psychologiem w ramach przewidzianych w projekcie dziesięciogodzinnych warsztatach z zakresu zapobiegania depresji, poznała pojęcie depresji oraz czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, które stanowią jej źródło. Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” dowiedzieli się jakie są objawy depresji i jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, które mogą spotkać w życiu każdego z nas. Młodzież utwierdziła się także w przekonaniu jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Ludzie szybko się zniechęcają nawet banalnymi niepowodzeniami, co prowadzi ich do poczucia braku sensu życia, braku wiary w siebie. Stąd niezmiernie ważne jest szukanie wsparcia we własnym otoczeniu, wśród rodziny, przyjaciół ale także w takich instytucjach jak nasza, gdzie pracują osoby mogące zaoferować pomoc profesjonalistów w ramach prowadzonych projektów.

Tekst/zdjęcia: Teresa Zygmunt, Bernadeta Burczak, Aneta Chraniuk.
 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

logo OSDZ

Miesiąc marzec br. to dla uczestników MCK Ząbkowice Śląskie oraz MCK Ziębice okres intensywnej nauki języka angielskiego. Od 01.03.2018 trwa kurs językowy dla 10 osób, który obejmuje 80 godzin zajęć i jest częścią zadania 3. „Wsparcie szkoleniowo-edukacyjne”. W dniu pierwszych zajęć uczestnicy wypełnili testy określające ich poziom znajomości języka, by moc dostosować cykl kształcenia do ich aktualnych umiejętności.

fot.1 jezykowy OSDZ fot.2 jezykowy OSDZ

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć wraz z lektorem

Istotą szkolenia językowego będzie dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym np. odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Uczestnicy zajęć otrzymali od lektora niezbędne do realizacji zajęć materiały dydaktyczne- podręczniki, ćwiczenia oraz słowniki polsko-angielskie, które ułatwią im przygotowanie się do egzaminu, który da im możliwość zdobycia certyfikatu określającego poziom nabytych kwalifikacji zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem obcym i potwierdzenie jej odpowiednim certyfikatem zwiększy w przyszłości atrakcyjność sylwetki zawodowej uczestników projektu w oczach potencjalnych pracodawców.


Tekst, zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

 

JĘZYK ANGIELSKI W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym 23.02.2018 rozpoczęły się  zajęcia z języka angielskiego. W zaplanowanych w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia- YEI" 80 godzinach kursu bierze udział 8 uczestniczek. Język angielski jest najczęściej wybieranym językiem przez uczestników prowadzonych projektów przez MCK w Brzegu Dolnym. Jednostka tymi zajęciami rozpoczęła i kontynuuje zaplanowane wsparcie szkoleniowo-edukacyjne przewidziane w Projekcie. Uczestniczki są bardzo zadowolone z formy prowadzonych zajęć. Przystępna forma uwzględniająca zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności, uśmiechnięty i dobrze zorganizowany prowadzący, zmotywowana młodzież, to dobry prognostyk na pomyślne ukończenie kursu przez dziewczyny. Z zaciekawieniem i pewną niecierpliwością oczekują już nasi beneficjenci, jak i osoby wspomagające uczestników, na kolejne formy wsparcia w ramach projektu.

Prowadzacy Krystian Flegel i beneficjentki podczas zajec jezykowych. Rozwiazywanie testu wiedzy przez uczestniczki.

1. Prowadzący Krystian Flegel i beneficjentki podczas zajęć językowych
2. Rozwiązywanie testu wiedzy przez uczestniczki

Tekst/zdjęcia: Teresa Zygmunt

 

GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W MCK BOLESŁAWIEC – ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

W dniach 12 i 13.03.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu odbyły się warsztaty z podręcznika pn. „ Szukam pracy”. Uczestnikami byli przyszli Absolwenci, którzy w obecnym roku szkolnym kończą swoją edukację i wejdą na rynek pracy. Celem zajęć była zmiana sposobu postrzegania siebie, przełamanie barier oraz zmiana podejścia do sytuacji stresowych związanych z podjęciem zatrudnienia. Podczas dwudniowych spotkań mówiliśmy o różnych metodach poszukiwania pracy.

Uczestnicy warsztatow w MCK Boleslawiec

Uczestnicy warsztatów w MCK Bolesławiec

Poruszane były takie tematy jak: analiza rynku pracy oraz formy zatrudnienia, techniki skutecznego poszukiwania pracy, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz prawa i obowiązki osoby bezrobotnej. Najbardziej zainteresował uczestników temat autoprezentacji oraz testy na kreatywność, przedsiębiorczość, oraz wiele innych. Młodzi ludzie rozwinęli w sobie umiejętności określenia własnych wartości oraz samodzielności w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjno – zawodowych. Myślę że spotkania były owocne i każdy z uczestników znalazł to „coś” co pozwoli i ułatwi mu dalszą karierę zawodową.

Tekst i zdjęcia : Grażyna Mysiak – doradca zawodowy MCK Bolesławiec OHP.

SPOTKANIE Z UCZESTNICZKAMI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI”

logo OSDZ

Z początkiem marca w Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR MARKOT, odbyło się spotkanie z uczestniczkami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. W spotkaniu uczestniczyli Aneta Palka- pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu oraz Tomasz Mikołajczyk – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Zgorzelcu. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło podtrzymania relacji z uczestniczkami projektu, uzupełnieniu dokumentacji i pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów dziewcząt.

Uczestniczka projektu z doradca zawodowym i pswychologiem w Zgorzelcu

Uczestniczki projektu z Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu podczas spotkania z pracownikami OHP i psycholog I. Siemaszko

W tym dniu odbyło się również spotkanie z psycholog Iwoną Siemaszko z jedną z uczestniczek projektu,  a zarazem mieszkanką Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi, w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego. Spotkanie było okazją do porozmawiania o przyszłości zawodowej i osobistej beneficjentek projektu, podtrzymaniu pozytywnych relacji i poznaniu środowiska w którym na co dzień egzystują kobiety wraz ze swoimi dziećmi.

Zdjęcia i tekst: Aneta Palka pośrednik pracy  -  MCK Lubań

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W STRZELIŃSKIM MCK

logo OSDZ

W dniu 09.03.2018 r. dobiegły końca zajęcia z panią psycholog Martą Nikodem, którą bardzo polubili uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży miały charakter prewencyjny- ich celem było uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz gdzie się zwrócić po pomoc. Młodzież mogła się dowiedzieć jak można zapobiegać depresji.

1 2 3

Uczestnicy projektu podczas zajęć z pychologiem

Zajęcia stanowiły swoistą odpowiedź na problemy z jakimi zmagają się młodzi ludzie. W okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń depresyjnych wyraźnie wzrasta osiągając poziom porównywalny z zachorowalnością u dorosłych. Dla depresji w tej grupie wiekowej charakterystyczny jest nastrój rozdrażnienia oraz złość. Często pojawia się wycofanie społeczne, zmiany apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie), wahania rytmu dobowego, utrata zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały przyjemność, jak sport czy spotkania z rówieśnikami.
Wspomniane warsztaty stanowiły ostatnią formę wsparcia motywacyjno-doradczego. Kolejnym etapem założeń projektowych będzie wsparcie szkoleniowo-edukacyjne .

Tekst i zdjęcia – Monika Skuballa, specjalista ds. rozwoju zawodowego w MCK Strzelin

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

logo OSDZ

Wraz z rozpoczynającym się miesiącem w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze rozpoczęły się grupowe zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W dzisiejszym wielokulturowym świecie znajomość języka angielskiego wydaje się niezbędna. Jest on pomocny nie tylko wówczas kiedy poszukujemy pracy, ale również jeśli np. przebywamy za granicą w celach turystycznych. Zajęcia te stanowią odpowiedź na problemy z jakimi zmaga się współczesna młodzież. Głównym celem zajęć jest przyswojenie przez młodzież podstaw języka angielskiego.  Poziom zajęć został odpowiednio dostosowany do poziomu zaawansowania uczestników. Uczestnicy na zajęciach przyswajają odpowiednie słownictwo ułatwiające poszukiwanie zatrudnienia.

1 jelenia gora j.angielski 2 jelenia Gora j angielski

Uczestnicy projektu na zajęciach

Tekst i zdjęcie: Irmina Żarczyńska – specjalista ds. programów europejskich CEiPM Jelenia Góra
 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI W MCK W BOLESŁAWCU

logo OSDZ

W dniach w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu odbyły się zajęcia grupowe z zakresu zapobiegania depresji w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  
Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, jak poważną chorobą jest depresja, jak wpływa na nasze zdrowie, jakie są jej konsekwencje oraz co jest jej przyczyną. Ważne jest jak sobie radzić z tą choroba, kto i w jaki sposób może nam pomóc. Prowadzący Pan Patryk Rewaj podczas krótkiej pogadanki przedstawił techniki radzenia sobie ze stresem, który może mieć wpływ na funkcjonowanie w związkach miłosnych, w rodzinie oraz pracy. W umiejętny sposób zachęcił grupę do współpracy. Podczas zajęć uczestnicy poznali techniki rozwiązywania  konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Młodzież chętnie brała udział w zabawach oraz ćwiczeniach z zakresu integracji grupy oraz komunikacji interpersonalnej. Ta forma wsparcia jest dla uczestników projektu odpowiedzią na problemy z jakimi zmagają się współcześnie młodzi ludzie.

Uczestnicy projektu podczas zajec grupowych. Boleslawiec depresja

Uczestnicy projektu podczas zajęć grupowych

Tekst - Pośrednik pracy Katarzyna Suchecka, Specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Kołodziej
Zdjęcia – Pośrednik pracy Katarzyna Suchecka
 

WSPARCIE PSYHOLOGICZNE ORAZ ZAPOBIEGANIE DEPRESJI  W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI” W MCK BOGUSZÓW-GORCE

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Boguszowie-Gorcach uczestnicy projektu otrzymali grupowe wsparcie psychologiczne w ramach, którego nauczyli się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych a także jak radzić sobie ze stresem. Ponadto młodzież uzyskała informację gdzie na terenie powiatu wałbrzyskiego, mogą zwrócić się o pomoc.  Warsztaty pomogły młodzieży zwiększyć poziom motywacji  do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego. Odbywają się również spotkania indywidualne z Panią Psychologa Martą Chrisidu, mające na cele wzmacnianie poczucia własnej wartości, oraz motywujące uczestników do działania.

Zajecia_z Pwychologiem _ MCK_Boguszow-Gorce Mlodziez-podczas_zajec_ z psychologiem

Młodzież podczas zajęć z psychologiem

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Boguszowie-Gorcach uczestnicy projektu otrzymali grupowe wsparcie psychologiczne w ramach, którego nauczyli się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych a także jak radzić sobie ze stresem. Ponadto młodzież uzyskała informację gdzie na terenie powiatu wałbrzyskiego, mogą zwrócić się o pomoc.  Warsztaty pomogły młodzieży zwiększyć poziom motywacji  do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego. Odbywają się również spotkania indywidualne z Panią Psychologa Martą Chrisidu, mające na cele wzmacnianie poczucia własnej wartości, oraz motywujące uczestników do działania.
Kolejne spotkania grupowe uczestników projektu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Boguszowie-Gorcach to zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Zajęcia miały na celu uświadomić młodzieży jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki i jakie są jej przyczyny. Młodzież przed wszystkim uzyskała informacje jak zapobiegać depresji i gdzie zwracać się o pomoc.
Otrzymane wsparcie psychologiczne młodzież odebrała z dużym entuzjazmem. Zajęcia pomogły uczestnikom się zintegrować, podniosły poziom motywacji do  podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i do dalszego udziału w projekcie „ Od Szkolenia do Zatrudnienia- YEI” .
Grupa czeka na dalsze zajęcia!

Tekst i zdjęcia: Beata Markowska- Doradca Zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Boguszowie-Gorcach

 

OSZ OHP WAŁBRZYCH – KONIEC ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

logo OSDZ

Grupowe wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu to kolejna forma wsparcia, jaką otrzymali wałbrzyscy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia poprowadziła pani psycholog – Marta Chrisidu.
Grupowe wsparcie psychologiczne to nie tylko sama teoria, to również ćwiczenia i gry  nastawione na wspólną integrację, swobodne komunikowanie się, wzajemne wysłuchanie i wyrażanie swoich poglądów. Pani psycholog wytłumaczyła młodym ludziom czym jest stres, jakie czynniki go powodują i w jaki sposób można pokonywać sytuacje stresogenne.

Zdj. nr 1 Grupowe wsparcie psychologiczne Zdj. nr 2 Cwiczenie praktyczne z uczestniczka projektu Zdj. nr 3 Zajecia z zapobiegania depresji
1. Grupowe wsparcie psychologiczne
2. Ćwiczenie praktyczne z uczestniczką projektu
3. Zajęcia z zapobiegania depresji

Uczestnicy ponadto uczyli się w jaki sposób stać się osobą asertywną, jak nauczyć się sztuki negocjacji i pokonywać swoje słabości. Stwierdzili, że takie umiejętności przydadzą się im zarówno podczas szukania pracy, jak i w codziennych sytuacjach życiowych.
Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. co oznacza stan depresji, jakie mogą być jej potencjalne źródła, w jaki sposób zachowuje się i postrzega świat człowiek dotknięty tą chorobą i przede wszystkim za pomocą jakich środków można i należy przeciwdziałać stanom depresyjnym. Poznali sposoby radzenia sobie w sytuacjach, które mogą doprowadzić do powstania depresji. Zapoznali się także z rodzajami instytucji oferującymi profesjonalną pomoc. Pani psycholog uzupełniła zajęcia ćwiczeniami związanymi z właściwym nazwaniem własnych emocji, ich prawidłową oceną i poradzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Tekst: Katarzyna Elias – Specj. ds. rozwoju zawodowego, OSZ OHP Wałbrzych
Zdjęcia: Jolanta Semeniuk – Specj. ds. programów, CEiPM OHP Wałbrzych
 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W MCK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

logo OSDZ

W dniu 27.02.2018 miały miejsce ostatnie grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży organizowane dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z MCK Ząbkowice Śląskie. Spotkania były prowadzone przez Pana psychologa Jarosława Frys.
Zajęcia w formie grupowej miały charakter prewencyjny, gdyż miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje, jak można jej zapobiegać oraz gdzie można się zwrócić po pomoc. Zajęcia tego typu są odpowiedzią na problemy, z jakimi zmaga się współczesna młodzież.

fot. 1 zapobieganie depresji OSDZ fot. 2 zapobieganie depresji OSDZ
Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych wraz z prowadzącym zajęcia

Potwierdza to odnotowany w ostatnich latach niepokojący wzrost zachorowań na depresję wśród młodzieży stąd też określanie jej mianem „choroby młodego pokolenia". Osoby, które tracą wiarę w siebie nie mają szansy dobrego zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy, zatem tego typu zajęcia przeciwdziałają zniechęceniu i wzmacniają poczucie wiary w siebie u uczestników.
Uczestnicy projektu z zajęć wychodzili zadowoleni i zmotywowani do dalszego udziału w projekcie, zatem przyniosły one oczekiwane efekty.  

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WRÓD MŁODZIEŻY W PPP OHP W LUBINIE

logo OSDZ

W dniu 23.02.2018 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Lubinie zakończył się cykl spotkań z Panią psycholog Katarzyną Piekut. Zajęcia zrealizowane były w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Celem zajęć z psychologiem było zwiększenie motywacji uczestników projektu, pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie z agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Zajęcia polegały na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników oraz na zbudowaniu zaufania wobec grupy.

lub1 lub2 lub3

Młodzież podczas zajęć z psychologiem w PPP OHP w Lubinie

Podczas zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się i przećwiczyć, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. W trakcie zajęć omawiane były takie tematy jak stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie. Po zajęciach grupowych każdy uczestnik spotkał się z panią psycholog i w trakcie indywidualnego spotkania w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach grupowych, wspólnie z psychologiem analizował swoją sytuację osobistą.
Spotkanie indywidualne jeszcze bardziej pozwoliło na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz indywidualną pomoc psychologiczną związaną z trudną sytuacją osobistą.
Kolejne zajęcia to ponownie spotkanie grupowe. Tym razem zajęcia dotyczyły zapobiegania depresji wśród młodzieży. Temat spotkań był bardzo trafiony, gdyż ze względu na sytuację życiową, w jakiej znajdują się uczestnicy projektu niezwykle ważną rzeczą była rozmowa dotycząca depresji. Uczestnicy projektu w trakcie ćwiczeń uczyli się rozpoznawać osobę, która jest smutna, przejawia poczucie braku sensu do życia, jest przygnębiona i zniechęcona. Następnym etapem zajęć była nabycie umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Zajęcia uświadomiły uczestnikom spotkania jak poważną chorobą jest depresja i jak można jej zapobiegać oraz gdzie zwrócić się o pomoc.
Młodzi uczestnicy projektu to grupa znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jest to grupa  zagrożona wykluczeniem społecznym, dlatego cykl zajęć z psychologiem jest ważną pozycją w szeregu zajęć proponowanych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Tekst i zdjęcia: Ewa Górniak – pośrednik pracy PPP Lubin
 

JAK RADZIĆ SOBIE Z DEPRESJĄ – ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” W MCK OHP W MILICZU

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Miliczu odbył się cykl zajęć z psychologiem zaplanowanych w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W dniach 19.02.2018r. i 26.02.2018r., beneficjenci projektu uczestniczyli w spotkaniach grupowych z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.
W czasie zajęć młodzież poznała szereg cennych informacji o często nieuświadamianej przez nas chorobie jaką jest depresja. A właśnie to ona bywa główną barierą dla aktywności ludzi młodych oraz przyczyną wielu niepowodzeń, problemów osobistych i zawodowych.

zdjecie1 zdjecie2 zdjecie3

Zdjęcie 1 - Uczestnicy w dobrych humorach podczas zajęć
Zdjęcie 2 - Część teoretyczna zajęć z zapobiegania depresji
Zdjęcie 3 - Część praktyczno-warsztatowa zajęć z zapobiegania depresji

Uczestnicy projektu mogli poznać typowe przyczyny i objawy depresji. Pani psycholog realizując zajęcia zapoznała beneficjentów z takimi pojęciami, jak: depresja, emocje, stres, agresja, dodatkowo wzmacniając efekt poznawczy przez stosowanie ćwiczeń obrazujących omawiane pojęcia. Bardzo cenną wiedzą wynoszoną z zajęć przez naszych uczestników było poznanie technik radzenia sobie ze stresem, relaksacji, unikania sytuacji konfliktowych czy też rozwiązywania konfliktów.
Dzięki wsparciu psychologicznemu uczestnicy poznali reguły funkcjonowania ludzkiego umysłu, objawy jego reakcji na czynniki stresogenne, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wiedzą też, że ze swoimi problemami zawsze mogą zwrócić się do specjalisty, który w profesjonalny sposób udzieli im pomocy.
Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst i zdjęcia:
Joanna Walniczek – doradca zawodowy
Izabela Małecka-Pisano – doradca zawodowy
Paweł Bienkiewicz – specjalista ds. rozwoju zawodowego
 

PROJEKTOWE ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY DLA UCZESTNIKÓW Z LEGNICY

logo OSDZ

19.02.2018r. uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Legnicy zakończyli zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które były realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.
Zajęcia trwały 10 godzin i miały charakter prewencyjny. Zadaniem prowadzącej było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja, co jest jej przyczyną, w jaki sposób się ją diagnozuje oraz jakie niesie za sobą skutki.
Zadaniem psychologa było również przedstawienie młodym ludziom możliwości zapobiegania depresji.

l Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem fot. 1 l Uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem fot. 2

Uczestnicy podczas spotkania z psychologiem

W dzisiejszych czasach mówi się, że jest to „choroba młodego pokolenia”. Depresja w okresie dojrzewania występuje dość często. Młodzi ludzie szybko się zniechęcają nawet banalnymi niepowodzeniami, co prowadzi ich poczucia braku sensu życia, brak wiary w siebie.
Uczestnicy Ośrodka Szkolenia Zawodowego chętnie włączyli się we wspólną dyskusję dot. m.in. prób samobójczych, samookaleczeń.
Zajęcia zmotywowały młodzież do dalszego działania, w szczególności wzbudziły chęć zaprezentowania się potencjalnemu pracodawcy podczas jednej w wielu form wsparcia jakim będzie odbywanie stażu zawodowego.

Tekst, zdjęcia: Agata Kołba- specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W MCK OHP W GŁOGOWIE

logo OSDZ

W dniu 19.02.2018r w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie w ramach realizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. W zajęciach wzięła udział 10-osobowa grupa w wieku 18-24 lat.
Podczas spotkania uczestnicy mogli uzyskać wsparcie mające na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów związanych z trudnościami napotykanymi przez nich w codziennym życiu, takimi jak konflikty, agresja, stres, bariery komunikacyjne i uzależnienia. W trakcie zajęć grupowych z psychologiem młodzież miała okazję bliżej się poznać, nawiązać większy kontakt z grupą i otworzyć się na relacje społeczne. Uczestnicy poznali techniki walki ze stresem oraz rozpoznawania czynników stresogennych.

p uczestnicy projektu 2 p uczestnicy projektu

Zajęcia prowadzone dla młodzieży w MCK OHP w Głogowie

Na zajęciach z zapobiegania depresji młodzież poznała pojęcie depresji oraz czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, które są jej źródłami. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jakie są objawy depresji i jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, które mogą spotkać w życiu każdego z nas. Młodzież utwierdziła się także w przekonaniu jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia.
Zajęcia mają charakter prewencyjny – ich celem jest uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać oraz gdzie się zwrócić po pomoc. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy, zachęcający grupę do aktywnego udziału w warsztatach.

Tekst: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy
Zdjęcia: Monika Szwed-Zyśk- pośrednik pracy
 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W MCK OHP W GÓRZE ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

Dnia 14.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Górze zakończyły się zajęcia  z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia te trwały 10 godzin i były realizowane w dniach 13 i 14 lutego. Zajęcia te poprzedzało grupowe wsparcie psychologiczne, które także trwało 10 godzin i realizowane było w poprzednim tygodniu 6 i 8 lutego.
Zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego obejmowały tematykę z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Młodzież w ramach tych zajęć nauczyła się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, popracowała nad swoją samodzielnością, uczyła się technik radzenia sobie ze stresem oraz agresją i uzależnieniami. Podczas zajęć uczestnicy rozwiązywali różne hipotetyczne problemy,  w grupie starano się wspólnie odnaleźć jak najlepsze jego rozwiązanie. Warsztaty te pomogły zwiększyć motywację uczestników do dalszego udziału w projekcie oraz do dalszego rozwoju osobistego.  

gora1 gora2

1.Młodzież podczas zajęć
2.Pani Komendant Gabriela Szafarowska podczas dyskusji z młodzieżą

Natomiast zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży miały na celu uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje i gdzie się można zwrócić po pomoc. Problem depresji okazał się znany dla młodych ludzi, każdy z uczestników gdzieś w bliższym lub dalszym otoczeniu mógł go zaobserwować. Zajęcia te wywołały duże poruszenie wśród uczestników.
Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w zajęciach oraz chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi poruszanych kwestii. Poza dyskusją, ćwiczeniami, testami były również i filmy instruktażowe. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, frekwencja na zajęciach była 100%. Spotkania przebiegły w aktywnej i twórczej  atmosferze. W trakcie ostatniego spotkania odwiedziła nas pani Gabriela Szafarowska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP. Podczas tego spotkania z panią Komendant, młodzież  mogła wyrazić swoją opinię na temat zajęć jak i zapytać o interesujące ich kwestie dotyczące projektu.
Młodzież wyszła z zajęć z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Górze bardzo zmotywowana oraz  pełni nadziei i optymizmu, że ich uczestnictwo w tym projekcie przyniesie pozytywny zwrot w ich życiu zawodowym.

Tekst: Hanna Nowacka -specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze i Julita Mundry -doradca zawodowy MCK w Górze
 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM W CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W JELENIEJ GÓRZE

logo OSDZ

Głównym celem zajęć było nie tylko uświadomienie młodzieży, jak poważną chorobą jest depresja, ale również zostały omówione skutki jakie za sobą niesie. Prowadzący zajęcia psycholog zobrazował młodzieży, w jaki sposób można zapobiegać temu schorzeniu oraz wskazał miejsca, do których można zgłosić się o pomoc w razie potrzeby.Uczestnicy zajęć zapoznali się także z możliwymi przyczynami depresji oraz sposobami jej zapobiegania. Ponadto młodzież miała okazję do nabycia cennych umiejętności, radzenia sobie z przygnębieniem, stresem, poczuciem braku sensu. W trakcie zajęć psycholog przede wszystkim pracował nad postawami uczestników, tak aby każdy z nich uwierzył w siebie i swoje możliwości. 

mlodziez w trakcie zajec (2) mlodziez w trakcie zajec

Zdjecia:Młodzież podczas zajęć

Tekst : Angelika Zielińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Jelenia Góra

Zdjęcia : Renata Bech – doradca zawodowy CEiPM Jelenia Góra
 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM W MCK OHP W BOLESŁAWCU

logo OSDZ

W dniach 12.02-13.02.2018 w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bolesławcu odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  
Celem grupowego wsparcia psychologicznego jest integracja oraz budowanie zaufania grupy. Uczestnicy  poznali techniki rozwiązywania  konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych.  Poruszone zostały również  zagadnienia dotyczące uzależnień oraz agresji wśród młodzieży. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, mogła liczyć na cenne wskazówki od  doświadczonego wykładowcy. Uzupełnieniem zajęć grupowych będą indywidualne konsultacje.

zajecia grupowe z psychologiem 1

Zajęcia grupowe z psychologiem

Tekst - Pośrednik Pracy Katarzyna Suchecka oraz Specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Kołodziej
Zdjęcia – Pośrednik pracy Katarzyna Suchecka
 

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W LUBANIU

logo OSDZ

Uczestnicy projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Lubania mieli okazję wzięcia udziału w grupowych zajęciach z psychologiem- Panią Iwoną Siemaszko. Głównym celem zajęć było stworzenie przyjaznej atmosfery i zbudowanie wzajemnego zaufania w grupie, które sprzyjałyby aktywności na zajęciach. Psycholog skupiła się szczególnie na wzmocnieniu kompetencji społecznych beneficjentów, zagadnieniach z zakresu komunikacji, integracji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Poruszyła również zagadnienia związane z nabyciem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy też kryzysowych, aby w przyszłości zwiększyć swoje szanse na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia i ulokowania się na lokalnym rynku pracy.

p Zajecia grupowy psycholog Luban2 p Zajecia grupowy psycholog Luban

Uczestnicy podczas grupowych zajęć  z psychologiem Iwoną Siemaszko

Młodzież chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat dotychczasowego poszukiwania pracy. Uczestnicy wsparcia otwarcie opowiadali o trudnościach, z jakim spotkali się próbując znaleźć zatrudnienie. Każdy przypadek omawiany był indywidualnie, a grupa wspólnie starała się znaleźć najlepsze, optymalne rozwiązanie problemu.

Tekst i zdjęcia : Aneta Palka-  pośrednik pracy w MCK  Lubań
 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W MCK OHP W JAWORZE W RAMACH PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA -YEI”

logo OSDZ

W  Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze zrealizowane zostały zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zajęcia te młodzież przyjęła z dużym zadowoleniem, co przekładało się na ich zaangażowanie podczas  dwudniowych warsztatów, tj. 7 i 12 lutego br. Pani psycholog, która prowadziła tę formę wsparcia w MCK OHP Jawor zrealizowała ćwiczenia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

jaw1 jaw2

Zajęcia z psychologiem

Ponadto uczestnicy projektu mieli możliwość kształtowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Podczas zajęć młodzież mogła nauczyć się, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Poruszone zostały również kwestie komunikacji interpersonalnej, jej istoty i ogromnego znaczenia w życiu codziennym.
Dzięki ćwiczeniom w grupach uczestnicy spotkania mogli poznać w praktyce zachowania ułatwiające i utrudniające porozumiewanie się, zarówno te werbalne jak i niewerbalne. Po odbyciu zajęć grupowych z psychologiem każdy uczestnik projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” będzie kontynuować wsparcie w formie zajęć indywidualnych.

 Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK OHP w Jaworze
 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” PROJEKT REALIZOWANY W BRZEGU DOLNYM

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym trwa obecnie realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Nasi uczestnicy w dniu 09.02.2018r. rozpoczęli cykl spotkań z psychologiem.
Celem grupowego wsparcia psychologicznego jest wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowanie zaufania grupy. W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zajęcia mają za zadanie podwyższyć samodzielność i zwiększyć szansę znalezienia zatrudnienia.
Młodzież była zadowolona ze spotkania, wszyscy się zintegrowali i chętnie ze sobą współpracowali.

uczestnicy projektu podczas zajec z psychologiem (2)

Uczestnicy podczas zajęć z psychologiem

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk- opiekun grupy, Bernadeta Burczak- pośrednik pracy
 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W GŁOGOWIE

logo OSDZ

W dniu 12.02.2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie odbyły się pierwsze grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”.
W zajęciach wzięła udział 10 osobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lat.
W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Celem grupowych warsztatów jest zdobycie wiedzy związanej z technikami oraz metodami porozumiewania się. 

1 psycholog zajecia 2 zajecia psycholog MCK Glogow

Młodzież na zajęciach z psychologiem w MCK OHP w Głogowie

Młodzież pracowała z psychologiem wykorzystując „burzę mózgów”, pracę w grupach i inne techniki doskonalenia oraz kształtowania swojej osobowości.  Poprzez aktywne ćwiczenia w grupach beneficjenci mogli poznać w praktyce zachowania ułatwiające i utrudniające komunikację oraz nauczyć się skutecznego posługiwania się komunikacją niewerbalną. Podczas zajęć młodzież uczyła się jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdzie skutecznie zwracać się o pomoc, jak negocjować, rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub jak być asertywnym.
Uczestnicy warsztatu po zajęciach stwierdzili, że było to bardzo ciekawe i  z pewnością przydatne doświadczenie. Na zajęciach panowała przyjazna i pozytywna atmosfera.

Tekst: Małgorzata Rzepka – doradca zawodowy
Zdjęcia: Monika Szwed - Zyśk – pośrednik pracy
 

REALIZACJA PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”- ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM W ZIĘBICKIM MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach  trwa realizacja ogólnopolskiego projektu „Od Szkolenia do zatrudnienia- YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
Młodzież, która zgłosiła swój udział w projekcie, została objęta do tej pory wsparciem  doradcy  zawodowego oraz  mogła skorzystać z zajęć grupowych  z psychologiem.
Zajęcia z psychologiem polegały na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu młodzież  ćwiczyła jak negocjować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Ponadto na spotkaniach uczestnicy kształtowali umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia.

z mlodziez w czasie cwiczenia negocjacji z uczestnicy wykonuja cwiczenie dot. kompetencji spolecznych

1.Młodzież uczy się negocjować
2.Uczestnicy wykonują ćwiczenie dotyczące kompetencji społecznych

Warsztaty miały na celu  wskazanie uczestnikom, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc.
Przed uczestnikami jeszcze wiele form wsparcia. W ramach projektu beneficjenci skorzystają z kursów językowych, komputerowych, prawa jazdy kat. ,,B”, kursów  umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami oraz potrzebami rynku, a także będą mieli możliwość odbyć płatne 3 -miesięczne staże zawodowe. Ważnymi formami wsparcia,  jakimi zostaną dodatkowo objęci to kreowanie wizerunku oraz warsztaty  przygotowujące do usamodzielnienia się.
Wszystkim uczestnikom życzę aby czas, jaki poświęcają  na udział w zajęciach dał im solidne podstawy do podjęcia pracy którą będą wykonywać z pasją i która da im  niezależności finansową.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst: Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK OHP w Ziębicach
Zdjęcia: Violetta Wolny
 

GRUPOWE SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM W MCK WOŁÓW

logo OSDZ

W dniu 09.02.2018 odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wołowie pierwsze grupowe zajęcia z psychologiem w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia". Prowadząca spotkanie z młodzieżą pani Marta przywiozła ze sobą mnóstwo ciekawych materiałów dydaktycznych, które wykorzystane zostały w trakcie kolejnych gier i ćwiczeń. Wszyscy beneficjenci byli bardzo zaangażowani w trakcie zajęć, każdy z nich czynnie uczestniczył w poszczególnych zadaniach. Mieli możliwość swobodnie wypowiedzieć się na różne tematy, dokonać analizy własnych uczuć i emocji, zaprezentować swoje przekonania o sobie i otaczającym świecie.

zajecia grupowe z psychologiem OSDZ Wolow

Zajęcia grupowe z psychologiem OSDZ Wołów

Zapisywane przemyślenia uczestników omawiane były wspólnie w trakcie dyskusji, gdzie każdy z zaangażowaniem wyrażał swoje zdanie. Prowadząca spotkanie skutecznie motywowała młodzież do udzielania odpowiedzi na często trudne pytania i problemowe zagadnienia, z którymi większość z nich boryka się na co dzień. Na zajęciach panowała przyjazna i pozytywna atmosfera, a  pod koniec dało się usłyszeć podziękowania oraz  pozytywne opinie na temat spotkania. Każdy z uczestników przyznał, że było ono bardzo pomocne i ważne, skłoniło do refleksji i poprawy ogólnego nastawienia. Dlatego też młodzież z niecierpliwością oczekuje kolejnych zajęć, które odbędą się już wkrótce.

Zdjęcia i tekst:

Katarzyna Śledzińska-doradca zawodowy MCK Wołów
Katarzyna Nowicka- pośrednik pracy MCK Wołów

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM W STRZELINIE

logo OSDZ

W dniu 06.02.2018 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery  OHP w Strzelinie rozpoczęły się  grupowe zajęcia z psychologiem. W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Uczestnicy będą uczestniczyli w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogliby się zetknąć: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, odrzucenie itp. Warsztaty mają również na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie i do rozwoju osobistego. Udzielane wsparcie polegać będzie również na kształtowaniu  umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

zajecia grupowe z psychologiem
Zajęcia grupowe z psychologiem

Tekst i zdjęcie : Monika Skuballa- specjalista ds. rozwoju zawodowego
 

GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W BIELAWIE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

logo OSDZ

W dniach 06-07.02.2018r. odbyły się zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. Wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu polegało przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu przewidziano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto uczestnicy mieli możliwość kształtowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, nauczenia się samodzielności, a tym samym zwiększenia szansy na znalezienie zatrudnienia.

bielawa
Młodzież podczas zajęć

Podczas zajęć młodzież nauczyła się jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz gdzie skutecznie zwrócić się o pomoc, zdobyła wiedzę na temat sprawnego rozwiązywania problemów związanych ze stresem, agresją, uzależnieniem czy też niską samooceną. Uczestnicy projektu aktywnie wzięli udział w zajęciach, rzetelnie wykonywali ćwiczenia oraz wykazali się dużym zaangażowaniem w rozwój osobisty. Wsparcie psychologiczne ma na celu nie tylko zwiększenie motywacji do samodzielnego rozwoju osobistego, ale również zwiększenie motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Uzupełnieniem tej formy wsparcia będą zajęcia indywidualne oraz warsztaty z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, które odbędą się już niebawem.

Tekst: Edyta Stachowicz – doradca zawodowy MCK Bielawa.
Zdjęcie: Joanna Kosowska – doradca zawodowy MCK Dzierżoniów.
 

JUŻ JESTEŚMY ZESPOŁEM

logo OSDZ

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze zakończyło realizację drugiego etapu projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – grupowe doradztwo zawodowe. W ramach zajęć obyło się siedem spotkań, których głównym celem było nabycie przez Uczestników  wiedzy i umiejętności poruszania się  po rynku pracy.  Jako priorytet na pierwszych zajęciach przyjęto przygotowanie Uczestników do aktywnego udziału w warsztatach poprzez przekazanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tych konkretnych zajęć jak i całego projektu, pomoc w sformułowaniu realistycznych oczekiwań, zainicjowanie myśli nad treściami kształcenia, które będą realizowane. By to osiągnąć starzano atmosferę zaufania, obustronnego szacunku, współdziałania, wsparcia, autentyzmu i  troski. Co też znalazło się na wypracowanym w grupie „Kontrakcie”.

Jelenia Gora OSDZ Chlopska Szkola Biznesu Jelenia Gora Zajecia gr. OSDZ !

Młodzież podczas zajęć

Ponieważ osoby dorosłe uczą się głównie poprzez nieustanną modyfikację/ transformację wcześniejszych doświadczeń a ich proces edukacyjny toczy się przede wszystkim w interakcji ze środowiskiem stwarzano możliwość wymiany własnych praktyk, spostrzeżeń, znajomości życia pomiędzy Uczestnikami. Pozwoliło to na uczenie się od siebie nawzajem i korzystanie z doświadczeń innych osób. Aby wymiana ta była możliwa, prowadząca podczas zajęć wykorzystywała głównie metody aktywizujące, umożliwiające konfrontację własnego doświadczenia życiowego z tym zdobywanym podczas szkolenia. Nie zbrakło więc odniesień do praktycznego zastosowania nowej wiedzy i umiejętności, posługiwano się konkretnymi przykładami i wskazywano na przydatność tego, czego się uczą. Starczyło też miejsca na tzw. przerywniki czyli zabawne gry i zabawy, często proponowane i prowadzone przez samych Uczestników. Podczas zajęć dotyczących samozatrudnienia wykorzystano grę planszową „Chłopska Szkoła Biznesu”, podczas której Uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę biznesmenów i sprawdzić swoje umiejętności zarządzania kapitałem firmy. Była to też świetna okazja do doświadczenia w bezpiecznych warunkach w konwencji zabawowej - prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji finansowych, inwestowania, sprzedaży i zakupu dóbr i usług, prowadzenia rozmów biznesowych np. łączenia się spółki oraz w niektórych przypadkach ogłaszania upadłości.
Po skończonych warsztatach Uczestnicy stwierdzili, że już są zespołem, który chętnie współpracuje. Zajęcia umożliwiły nawiązanie mniej formalnych kontaktów – towarzyskich.

Tekst i zdjęcia: Renata Bech- doradca zawodowy MCIZ Jelenia Góra
 

ZAKOŃCZYLIŚMY ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W MCK OHP W MILICZU

logo OSDZ

26 stycznia 2018 r.  dziesięciu uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z MCK OHP w Miliczu ukończyło zajęcia indywidualne i grupowe z doradztwa zawodowego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu. Odbyte spotkania stanowiły realizację zadania pn. wsparcie motywacyjno – doradcze.  W ramach indywidualnych zajęć z poradnictwa zawodowego beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” dokonali szczegółowej samoanalizy, wspólnie z doradcą zawodowym określili swoje predyspozycje zawodowe oraz wypracowali indywidualny plan działania.

1mil 2mil 3mil

1.Indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego
2.Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego
3.Rozdanie zaświadczeń na zakończenie zajęć z doradztwa zawodowego

Zajęcia grupowe pozwoliły beneficjentom na wyjaśnienie takich pojęć jak rynek pracy,  instytucje, instrumenty i usługi rynku pracy, dzięki czemu dokonali analizy lokalnego rynku pracy. Uczestnicy projektu nauczyli się autoprezentacji w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv) oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W sposób praktyczny zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszony został  także temat własnej działalności gospodarczej, omówione i przeanalizowane plusy i minusy pracy na własny rachunek. W ramach grupowych zajęć z poradnictwa zawodowego beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” zapoznali się z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a dzięki omówionym przykładom miejscowych pracodawców i przedsiębiorców, mogli lepiej zrozumieć ich oczekiwania wobec pracowników, poznać drogę do sukcesu oraz uzmysłowić sobie, że każdy sukces i kariera okupione są ciężką pracą i wyrzeczeniami.
Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w  grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego. Ponadto wartością dodaną tych spotkań była integracja grupy, wzajemne zapoznanie się uczestników i realizatorów projektu, nawiązanie więzi  oraz miła atmosfera, w której spędziliśmy ten czas. Naszym podopiecznym życzymy dalszej silnej motywacji i tak pozytywnej energii  w realizacji kolejnych etapów projektu.
Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tekst i zdjęcia:
Izabela Małecka – Pisano – doradca zawodowy
Joanna Walniczek – doradca zawodowy
Paweł Bienkiewicz – specjalista ds. rozwoju zawodowego
 

SPOTKANIA MOTYWACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym odbywają się spotkania z uczestnikami projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Opiekun grupy zaprosił beneficjentów celem przekazania szczegółowych informacji o kolejnych, zaplanowanych formach zajęć m.in. spotkania z psychologiem, zajęcia z j. angielskiego, czy też kurs komputerowy. Beneficjenci otrzymali szczegółowe informacje, zadawali pytania na nurtujące ich kwestie.
Oprócz spotkań grupowych, każdy uczestnik projektu może także liczyć na indywidualne wsparcie, pomoc i doradztwo. Na bieżąco udzielane są informacje o dalszych etapach, terminach i przebiegu zaplanowanych zajęć.
Wszyscy uczestnicy są zmotywowani do dalszego uczestnictwa w projekcie. Z niecierpliwością oczekują już możliwości podejmowania kolejnych wyzwań i zadań przewidzianych w ramach projektu.

grupowe wsparcie opiekuncze beneficjentow indywidualne wsparcie opiekuncze uczestnika projektu

Zdjęcia 1 i 2 – Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudniania-YEI” z opiekunem grupy

Tekst/zdjęcia: Aneta Chraniuk/Bernadeta Burczak

 

ZAJĘCIA Z TUTOREM W MCK OHP W BRZEGU DOLNYM

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Brzegu Dolnym trwa realizacja projektu realizowanego przez OHP „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”. W  projekcie uczestniczy 10 osób, w tym również osoba wymagająca indywidualnego i szczególnego wsparcia. Kilkakrotne spotkania indywidualne z Krzysztofem dało możliwość wspierania jego aktywności, ośmielenia, możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które nasunęły się podczas oczekiwania na zajęcia zaplanowane w harmonogramie.
Zajecia motywujace tutora z uczestnikiem.

Zajęcia motywujące tutora z uczestnikiem projektu

Oprócz bezpośrednich spotkań należy również wymienić wiele rozmów telefonicznych inicjowanych przez tutora, które miały na celu konsultowanie ważnych w danym momencie kwestii. Niekiedy były to zwykłe rozmowy podnoszące na duchu, motywujące młodego człowieka. Zadanie tutora -pracownika Młodzieżowego Centrum Kariery -  to stała współpraca z uczestnikiem od momentu jego przystąpienia do udziału w projekcie, poprzez realizację wszystkich form wsparcia, aż do zakończenia udziału w projekcie.

Tekst/zdjęcia:  Teresa Zygmunt,  doradca zawodowy - tutor MCK Brzeg Dolny
 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU ”OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W MCK OHP W GÓRZE ZAKOŃCZONE

logo OSDZ

Miesiąc styczeń dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” był bardzo pracowity. W tym czasie w MCK OHP Góra zostało zrealizowane wsparcie motywacyjno-doradcze, które obejmowało zarówno indywidualne, jak i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego.
Zajęcia indywidualne odbyły się na początku miesiąca. Celem tych spotkań było zidentyfikowanie potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu. Specjalista ds. rozwoju zawodowego w MCK w Górze Hanna Nowacka przeprowadziła zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, których elementem było badanie predyspozycji zawodowych oraz opracowanie wspólnie z prowadzącym Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników.

gora _152613 (2).jpgjeszcze raz gora gora IMG_20180116_094959.jpg nowy gora DSC00459 (3).jpg jeszcze raz

Zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego

Na zakończenie zajęć specjalista ds. rozwoju zawodowego opracował diagnozę predyspozycji zawodowych dla każdego beneficjenta, która pozwoliła  na odpowiedni wybór ścieżki wsparcia np. kursu zawodowego, prawa jazdy kat. B, kursów językowych. Uczestnicy wychodząc z czterogodzinnego spotkania  z zadowoleniem stwierdzili że wreszcie wiedzą, co i jak mają robić i że dużo dowiedzieli się o sobie samych, o czym jak to powiedział Michał „nie miałem zielonego pojęcia”...
Od 15 do 19 stycznia 2018, trwały warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego. Obejmowały one  między innymi następujące zagadnienia: autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody aktywnego poszukiwania pracy, rynek pracy, aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Poza dyskusją, ćwiczeniami, testami były również i filmy instruktażowe. Frekwencja na zajęciach była 100%. Spotkania przebiegły w aktywnej i twórczej  atmosferze. W trakcie spotkań z młodzieżą padło wiele pytań związanych z rozmową kwalifikacyjną, z trudnościami na górowskim rynku pracy, z poszukiwaniem pracy, jak również trudnościami napotykanymi podczas podnoszenia kwalifikacji.
Na zakończenie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach i z Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze wychodzili  pełni nadziei i optymizmu, że ich uczestnictwo w tym projekcie przyniesie pozytywny zwrot w ich życiu zawodowym w postaci zdobycia nowych kwalifikacji lub przekwalifikowań, a w konsekwencji możliwość  zdobycia zatrudnienia.


Tekst i zdjęcia:
Hanna Nowacka -specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Górze
Julita Mundry -doradca zawodowy MCK w Górze
 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA –YEI” W OLEŚNICKIM MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY

logo OSDZ

Dnia 12 stycznia  2018 roku doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnicy zakończył realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z drugą  grupą uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Pierwszą formą wsparcia w ramach działań projektowych było indywidualne doradztwo zawodowe. Główny cel spotkań to zaplanowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo każdy z beneficjentów został objęty badaniem predyspozycji zawodowych, co umożliwiło dobór odpowiedniej formy wsparcia.  Młode osoby chętnie korzystały z możliwości spotkania z doradcą. Bezpośrednia rozmowa sprzyjała nawiązaniu lepszych relacji pomiędzy rozmówcami w związku, z czym uczestnicy chętniej zadawali pytania oraz dzielili się swoimi planami na przyszłość. Kolejną formą wsparcia w ramach projektu było grupowe doradztwo zawodowe.

1 2 3

1. Uczestniczka projektu w trakcie porady indywidualnej.
2. Uczestnicy projektu podczas warsztatów grupowych
3. Uczestnicy z zaświadczeniami

Praca w grupie to doskonała forma integracji, możliwość poznania młodych osób oraz obserwacji ich zachowań i sposobów funkcjonowania w grupie. Podczas warsztatów grupowych omówiono m.in. tematykę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.   Dodatkowo zapoznano uczestników z instytucjami i instrumentami rynku pracy oraz omówiono aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia  o ukończeniu szkoleń.
Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu wsparcie młodego pokolenia w kreowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz przyczynić się do ich wejścia na rynek pracy i sprawnego funkcjonowania na nim.

Tekst: Anna Jóźwiak- doradca zawodowy
Zdjęcia: Karolina Miżejewska specjalista ds. programów i projektów europejskich

 

MŁODZIEŻ Z MCK STRZELIN ROZPOCZĘŁA GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

logo OSDZ

Dnia 15 stycznia 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Strzelinie rozpoczął się cykl zajęć grupowych z doradztwa zawodowego. Spotkania te są częścią wsparcia oferowanego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”. Uczestnicy projektu w czasie 40 h doradztwa zawodowego będą mogli zdobyć niezbędną wiedzę związaną z rynkiem pracy. Ponadto nabędą praktyczne umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W Strzelinie w w/w projekcie bierze udział 6 kobiet i 4 mężczyzn. Cały cykl zajęć z doradcą zawodowym przewiduje wiele ćwiczeń praktycznych, gier i zabaw. Dzięki temu spotkania będą połączeniem przyjemnego z pożytecznym. W końcu o pracy i kwestiach z nią związanych można porozmawiać też przy kawie i ciastku. Ponadto, jak wiadomo, wiedza najlepiej przyswaja się w trakcie zabawy, przy pojawieniu się pozytywnych emocji. Mamy nadzieję, że strzelińska grupa projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” będzie aktywna na zajęciach, wykaże się zaangażowaniem i dobrym nastawieniem na nowe wyzwania, jakie stawia udział w w/w przedsięwzięciu.

Doradztwo grupowe w MCK Strzelin Mlodziez w trkacie spotkanai z doradca zawodowym Zajecia w ramach projektu Od szkolenia do zatrudnienia-Yei

Uczestnicy projektu wraz z doradcą zawodowym – Sarą Pepłowską

Tekst: Marta Połetek – pośrednik pracy
Zdjęcia: Monika Skuballa- specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

logo OSDZ

SPOTKANIE MOTYWACYJNE Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI”

Dnia 11 stycznia 2018 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wołowie odbyło się kolejne spotkanie z uczestnikami projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia”. Grupa beneficjentów oczekujących na rozpoczęcie kolejnych form wsparcia, m.in. zajęć z psychologiem, z języka angielskiego czy ECDL, miała okazję zasięgnąć szerszych informacji na temat zbliżających się zajęć, zadać pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości. Uczestnicy spotkania zostali zmotywowani do dalszego udziału w projekcie, potwierdzili dalszą chęć poprawy swoich, często trudnych sytuacji zawodowych.  Upewnili się, że w każdej chwili mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony opiekunów MCK Wołów. Wspólnie przedyskutowane zostały indywidualne wybory form wsparcia, uczestnicy wyszli zadowoleni, pełni energii i gotowi do podjęcia kolejnych zadań w ramach projektu.  

w Beneficjenci projektu OSDZ Wolow w Spotkanie motywacyjne OSDZ Wolow

Doradca zawodowy Katarzyna Śledzińska wraz z uczestnikami projektu

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Śledzińska – doradca zawodowy MCK Wołów, oraz Katarzyna Nowicka- pośrednik pracy MCK Wołów

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W MCK OHP W LUBANIU

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lubaniu rozpoczął się cykl indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wsparciem objęte zostały osoby młode w wieku 18 - 24 lata, nie uczące się, których zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, bądź ich całkowity brak  lub niedostosowanie  potrzeb lokalnego rynku pracy uniemożliwiają znalezienie  pracy.

l Luban doradctwo l Luban doradztwo

Uczestniczki na zajęciach z doradcą zawodowym Tomaszem Mikołajczykiem

Podczas indywidualnych spotkań doradca zawodowy Tomasz Mikołajczyk opracowuje wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualny Plan Działania, diagnozuje zainteresowania i predyspozycje zawodowe przy oraz przedstawia propozycje różnych form wsparcia w ramach projektu. Wsparcie dostosowane jest  indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika projektu. Takie spotkania dają możliwość poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, pogłębiania wiedzy o swoich umiejętnościach. Dla wielu młodych osób projekt ten jest szansą na zdobycie kwalifikacji, nowych doświadczeń zawodowych niezbędnych w wejściu na rynek pracy.
Kolejnym krokiem będą grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy poznają bliżej wymogi panujące na rynku pracy oraz skuteczne metody jak się po nim poruszać.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Juranek/opiekun grupy MCK OHP Lubań
 

UCZESTNICY PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI’’ Z MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY OHP W ZIĘBICACH ZAKOŃCZYLI ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

logo OSDZ

Od  28  listopada 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wdrażany jest projekt  „Od szkolenia  do zatrudnienia” - YEI” .
Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi w wieku od 18 do 24 roku poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.
Uczestnicy w okresie od 28 listopada do 21 grudnia br. brali udział w  indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym oraz w warsztatach grupowych z poradnictwa zawodowego. Zajęcia indywidualne miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników. Na zajęciach zostały opracowane wspólnie z doradcą zawodowym Indywidualne Plany Działania oraz przeprowadzone zostały badania predyspozycji zawodowych, które   pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych i określenie ścieżki kariery zawodowej.

zi Indywidualna porada zawodowa z uczestnikiem projektu zi uczestniczki projektu cwiczenie z komunikacji zi Warsztaty grupowe

1.Indywidualna porada zawodowa z uczestnikiem projektu
2.Uczestniczki projektu podczas ćwiczenia z komunikacji
3.Warsztaty grupowe

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach z poradnictwa grupowego. Podczas zajęć młodzież zapoznała się z takimi  zagadnieniami jak: rynek pracy, instrumenty i usługi instytucji rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, samozatrudnienie.
Nabywanie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy i zdobywanie umiejętności miękkich to tylko niewielka część z pakietu z którego uczestnicy projektu skorzystają. Równie istotnym elementem są kursy zawodowe zakończone egzaminem kwalifikacyjnym, kursy prawo jazdy, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty oraz staże zawodowe, na które uczestnicy z niecierpliwością czekają.
Po zakończonym cyklu zajęć grupowych, zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia. Spotkanie upłynęło w miłej  i przyjaznej atmosferze.
Wszystkim uczestnikom życzę aby czas, jaki poświęcili na udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego dał im solidne podstawy do osiągania sukcesów w poruszaniu się na rynku pracy.

Tekst i zdjęcia : Violetta Wolny doradca zawodowy, MCK w Ziębicach

 

PIERWSZE ZAŚWIADCZENIA ROZDANE

logo OSDZ

Beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” z MCK w Bielawie w dniu 19 grudnia zakończyli cykl spotkań z doradcą zawodowym. Uczestnicy od samego początku bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brali udział we wszystkich stawianych im zadaniach.
Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu każdego z nas jest praca. Co decyduje o tym, że ją podejmujemy  oraz  jakie potrzeby zaspakaja nasza aktywność zawodowa. Mają też świadomość, że na rynku pracy oferują swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które pozwalają im wykonywać stawiane przed nimi zadania.

d1 d2 d3 d4

Zakończenie spotkań z doradcą zawodowym

Dzięki spotkaniom indywidualnym mają określone swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz wiedzą skąd czerpać wiedzę na swój temat, aby być autentycznym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów aplikacyjnych, co oczywiście wskazuje, że osoby zakwalifikowane do projektu pragną ukończyć zajęcia z wiedzą a nie tylko tzw. „papierkiem”. Wiele emocji i dyskusji wzbudził temat aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę zawodową.
Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym z opracowanym własnym Indywidualnym Planem Działania i zasobem wiedzy jak poruszać się po rynku pracy i skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie ostatnich spotkań w ramach tego projektu. Życzymy wytrwałości na kolejnych jego etapach.  

Tekst/foto: Joanna Kosowska- doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie
 

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W MCK OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA YEI”

logo OSDZ

Miesiąc listopad i grudzień 2017 roku to dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, okres zajęć z doradztwa zawodowego, które obejmuje spotkania indywidualne i spotkania grupowe.
Celem spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym było przeprowadzenie zajęć z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a co za tym idzie opracowanie wraz z uczestnikami Indywidualnych Planów Działań, badanie ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

MCK ZSL doradztwo

Na zdjęciach nr 1 i 2: Uczestnicy projektu w trakcie zajęć grupowych
Na zdjęciu nr 3: Uczestniczka projektu w trakcie spotkania indywidualnego

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym obejmowały następujące zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także blaski i cienie samozatrudnienia.
Uczestnicy zajęć aktywnie pracowali w trakcie spotkań, chętnie poddawali się symulacji rozmowy kwalifikacyjnej czy wystąpieniom w trakcie ćwiczenia technik prawidłowej autoprezentacji.

Tekst i zdjęcia: Paulina Czerna- doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie
 

ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWY CENTRUM KARIERY W GŁOGOWIE W RAMACH PROJEKTU ,,OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI’’

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Głogowie  w dniach od  11.12.2017r. do 15.12.2017r.  odbywały się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia realizowane były w wymiarze ośmiu godzin dziennie.  
Celem  zajęć było nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, usług i instrumentów rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy projektu podczas zajec dot. tworzenia dokumentow aplikacyjnych
Doradca zawodowy z uczestnikami podczas zajęć

Praca w grupach przebiegała w atmosferze akceptacji i otwartości, umożliwiającej uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego i dokonaniu adekwatnej oceny siebie.
Przez pięć dni trwania zajęć projektowych, uczestnicy poznali własne możliwości, zostali wyposażeni w ogólną wiedzę o zawodach i możliwościach kształcenia, zdobyli umiejętności wyboru lub zmiany zawodu, miejsca pracy, a także radzenia sobie na rynku pracy. Nabyć te umiejętności można przez samopoznanie i samoocenę oraz  zdolności, zainteresowania i cechy osobowości. Są one konfrontowane z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy.
Projekt jest niebywałą szansą rozwoju młodych ludzi. W powiecie głogowskim jest to jeden z nielicznych projektów, organizowanych dla tak licznej grupy uczestników. Młody człowiek jest niebywale  narażony na trudności występujące na lokalnych rynkach pracy. Ciągłe dokonywanie zmian w strukturach zatrudnienia może wywołać niekorzystne skutki dla młodych utrudniając im znalezienie odpowiedniego miejsca zatrudnienia. Sam projekt sprzyja możliwości nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, podwyższenia już posiadanych, albo dokonania przekwalifikowania zawodowego.

Tekst: Kinga Biedal- doradca zawodowy
Zdjęcie: Monika Szwed – Zyśk - pośrednik pracy
 

UCZESTNICY PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” Z MCK OHP W JAWORZE UKOŃCZYLI WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

logo OSDZ

Uczestnicy projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z MCK OHP z Jawora zakończyli cykl porad indywidualnych oraz grupowych z doradcą zawodowym. Głównym celem zajęć było identyfikowanie potrzeb młodych osób w wieku od 18 do 24 lat, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia oraz odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy.  Podczas 4 -godzinnego wsparcia indywidualnego, każdy uczestnik mógł określić swoje mocne i słabe strony, rozpoznać zdolności i predyspozycje zawodowe oraz opracować Indywidualny Plan Działania pozwalający na zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

1jawor 2jawor 3jawor
Zajęcia z doradcą zawodowym

Z kolei grupowe doradztwo zawodowe, które trwało 40 godzin, objęło zagadnienia związane z aktualną sytuacją i trendami na lokalnym rynku pracy, rodzajem instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.
Uczestnicy projektu, dzięki warsztatom przeprowadzonym przez doradcę zawodowego Monikę Dudę - Jakubowicz wiedzą, że profesjonalnie napisane CV wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu ze strony piszącego. Przygotowanie życiorysu ma na celu zaprezentowanie własnej osoby, zainteresowanie pracodawcy zdobytymi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, osobowością, tak aby doprowadzić do spotkania z potencjalnym pracodawcą. Istotnym, ciekawym i niezwykle edukacyjnym elementem zajęć było dokładne  zapoznanie młodzieży z trudnymi pytaniami pojawiającymi się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z pewnością uczestnicy zajęć poznali dokładnie swoje zainteresowania i preferencje zawodowe.
Wiedza o sobie skonfrontowana z diagnozą preferencji zawodowych pozwoli odnieść się im do ich przyszłej aktywności zawodowej.

Tekst i zdjęcie: Monika Duda- Jakubowicz, doradca zawodowy w MCK w Jaworze
 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – DORADZTWO ZAWODOWE W OSZ WAŁBRZYCH

logo OSDZ

Pierwszymi formami wsparcia, jakie otrzymali uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu były indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego. Podczas rozmowy doradca zawodowy wraz z każdym uczestnikiem opracował Indywidualny Plan Działania pozwalający na zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zbadanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz dopasowanie do nich konkretnych działań projektowych.

Zdj. nr 1 Indywidualne zajecia z doradca zawodowym Zdj. nr 2 Grupowe doradztwo zawodowe

Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

Grupowe doradztwo zawodowe objęło wszelkie zagadnienia związane z aktualną sytuacją i trendami na lokalnym rynku pracy, rodzajem instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Omówione zostały rodzaje i sposób przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Doradca zawodowy przedstawił ponadto różne sytuacje związane z odbywaniem rozmów kwalifikacyjnych oraz sztuką autoprezentacji. Uczestnicy z największym zaangażowaniem podeszli do symulacji rozmów z potencjalnymi pracodawcami, najwięcej trudności sprawiła im natomiast autoprezentacja i przedstawienie swoich mocnych oraz słabych cech charakteru.

Tekst: Katarzyna Elias – Specj. ds. rozwoju zawodowego, OSZ Wałbrzych
Zdjęcia: Jolanta Semeniuk – Specj. ds. programów, CEiPM Wałbrzych

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” Z MCK OHP Z BIELAWY U DORADCY ZAWODOWEGO

logo OSDZ

Beneficjenci projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zakończyli cykl porad indywidualnych z doradcą zawodowym. Głównym celem tych spotkań była identyfikacja potrzeb młodych osób w wieku od 18 do 24 lat, które mają problem ze znalezieniem zatrudnienia i tym samym odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy.    
Proces indywidualnego wsparcia, polegający na czterogodzinnych intensywnych rozmowach, pomógł uczestnikom w określeniu ich mocnych i słabych stron, uświadomił, że posiadają ogromny potencjał w postaci ich umiejętności, zdolności i predyspozycji zawodowych, które mogą wykorzystać w przyszłej pracy.

bielawa

Uczestniczka podczas podpisywania IPD

Indywidualny Plan Działania, który został opracowany na zajęciach z doradcą zawodowym, pozwolił na zaplanowanie krok po kroku kariery zawodowej uczestników naszego projektu.
W tym momencie realizowane są zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.  Pierwsze spotkania miały na celu zintegrować zespół, co zaowocowało powstaniem grupy na Facebooku, na którym trwa już ciekawa wymiana opinii i informacji zarówno dotyczących spraw projektowych, ale także tych bardziej osobistych. Zaangażowanie z jakim uczestnicy biorą udział we wszystkich ćwiczeniach cieszy przede wszystkim doradcę, ale również daje nadzieję, że projekt okaże się dla nich dużą szansą i pozwoli na wprowadzenie zmian w ich życiu zawodowym.
 
Tekst/foto: Joanna Kosowska- doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie
 

ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W STRZELINIE

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Strzelinie od 05.12 do 11.12.2017r.  odbywały się zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego, które w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej prowadziła Pani Anna Dawidowicz - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery  OHP w Jelczu Laskowicach. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym są jedną z pierwszych  form wsparcia projektu  dla jego uczestników. Realizacja zajęć dotyczy identyfikacji  potrzeb i umiejętności danego uczestnika. Tym samym każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego dalszym rozwojem zawodowym. Proces ten rozpoczął się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD), obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

1Od szkolenia do zatrudnienia -YEI zajecia indywidualne 2zajecia indywidualne z doradca zawodowym 3zajecia indywidualne

Doradca zawodowy Anna Dawidowicz i uczestnicy podczas zajęć

Tekst i zdjęcia: Monika Skuballa specjalista ds. rozwoju zawodowego
 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” NA START”

logo OSDZ

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym trwają zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach nowego projektu realizowanego przez OHP. Nowe przedsięwzięcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” to kolejny projekt wychodzący naprzeciw potrzebom młodzieży w wieku 18-25 lat Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uczestnicy mogą skorzystać z wielu różnorodnych form wsparcia zarówno indywidualnych jak i grupowych.

wr Teresa Zygmunt doradca zawodowy z uczestniczka Alicja Fredo wr Zajecia indywidualne Karoliny Isalskiej z doradca zawodowym Teresa Zygmunt 
Doradca zawodowy MCK OHP z uczestniczkami podczas zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego

W MCK OHP w Brzegu Dolnym połowa uczestników ma już za sobą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, które miały na celu wypracowanie wspólnie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników. Kolejnym krokiem w projekcie będą grupowe zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, które odbędą się już w przyszłym tygodniu. Różnorodność form wsparcia obejmujących: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szereg kursów m.in. kurs zawodowy dostosowany do indywidualnych  potrzeb, umożliwi uczestnikom podniesienie swoich kwalifikacji.  Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie nie tylko zwiększą swoje szanse na rynku pracy, ale również będą mogli poprawić swoją sytuację życiową.   

Tekst/zdjęcia:  Teresa Zygmunt,  doradca zawodowy MCK OHP Brzeg Dolny
 

GRUPOWE DORADZTWO W PROJEKCIE "ODZ SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI" DLA UCZESTNIKÓW W LEGNICY

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Legnicy trwają zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, z projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Doradca zawodowy przedstawił uczestnikom projektu zagadnienia jakie będą omawiać podczas 40–sto godzinnych zajęć tj. rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy,  w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy poznają również  aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Podczas pierwszego spotkania doradca zawodowy realizuje także tematykę poznania predyspozycji zawodowych w kontekście wybranych kursów zawodowych.
Zajęcia mają charakter zarówno praktyczny, symulacyjny jak i interaktywny.

Doractwo Legnica
Uczestnicy podczas grupowych zajęć z doradztwa zawodowego

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

START PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W WAŁBRZYCHU

logo OSDZ

Indywidualnymi oraz grupowymi spotkaniami informacyjno-organizacyjnymi rozpoczęło się nowe przedsięwzięcie - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu. Dla młodych ludzi deklarujących chęć uczestnictwa w działaniach projektowych przygotowano szereg atrakcyjnych form wsparcia. Na spotkaniach przybliżano główne założenia projektu, omawiano rodzaje zaplanowanych działań oraz przedstawiano korzyści wynikające z udziału w zadaniach projektowych.

Zdj. nr 1. Spotkanie indywidualne opiekuna grupy p. Katarzyny Elias z kandydatkx do projektu Zdj. nr 2. Grupowe spotkanie informacyjne dot. projektu w siedzibie OSZ w Waxbrzychu

1.Spotkanie indywidualne opiekuna grupy z kandydatką do projektu
2.Grupowe spotkanie informacyjne dotyczące projektu w siedzibie OSZ w Wałbrzychu

Różnorodność oferowanych zajęć, tj. zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem,  pośrednikiem pracy, bezpłatne kursy i warsztaty, szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie określonych kwalifikacji zawodowych, ich podwyższenie lub przekwalifikowanie się czy trzymiesięczny staż zawodowy ze stypendium za każdy miesiąc jest dla młodych ludzi argumentem przemawiającym na korzyść przystąpienia i ukończenia projektu. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji, decyzją Komisji Rekrutacyjnej powołanej w Ośrodku Szkolenia Zawodowego, od dnia 28 listopada br. stają się oficjalnymi uczestnikami projektu. Dziesięć osób rozpoczyna działania projektowe indywidualnym doradztwem zawodowym.
Cieszymy się z zaangażowania i chęci rozwoju zawodowego młodych ludzi. Mamy nadzieję, że udział we wszystkich formach wsparcia stanie się dla nich „cegiełką” w budowaniu kariery zawodowej i zapewni dobry start do pracy w „wymarzonym” zawodzie.

Tekst: Katarzyna Elias – Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ OHP w Wałbrzychu,
Zdjęcia: Jolanta Semeniuk – Specjalista ds. programów CEiPM w Wałbrzychu
 

JAK REALIZOWAĆ PROJEKT? – SPOTKANIE W DOLNOŚLĄSKIEJ WK OHP

logo OSDZ

W dniu 20 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące projektu pn. „Od szkolenia do Zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby zaangażowane w realizację projektu na Dolnym Śląsku:
- Komendant Wojewódzki – Bernadetta Brożyna;
 - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – Gabriela Szafarowska;
- Dyrektor CEiPM Wrocław – Katarzyna Kajdan;
- Dyrektor CEiPM Jelenia Góra – Olga Jabłonko;
- Dyrektor CEiPM Legnica – Małgorzata Derkacz;
- Dyrektor CEiPM Wałbrzych – Bożena Czech;

zdjecie 1 zdjecie 2

Zdjęcie 1 -  Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” . Od prawej: Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Aleksandra Jakubek, Komendant Wojewódzki DWK OHP- Bernadetta Brożyna, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego DWK OHP – Gabriela Szafarowska, Dyrektor CEiPM Katarzyna Kajdan, Dyrektor CEiPM Jelenia Góra
Zdjęcie 2 -  Personel realizujący projekt "Od szkolenia do zatrudnienia- YEI"

- oddelegowani do projektu opiekunowie grup, doradcy zawodowi oraz koordynatorzy lokalni z jednostek wdrażających projekt: MCK Bolesławiec, MCK Kowary, MCK Lubań, CEiPM Jelenia Góra, MCK Wołów, MCK Milicz, MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Środa Śląska, MCK Góra, MCK Jawor, PPP Lubin, MCK Głogów, OSZ Legnica, MCK Ząbkowice Śląskie, MCK Ziębice, MCK Strzegom, MCK Świebodzice, OSZ Wałbrzych, MCK Boguszów Gorce, MCK Bielawa, MCK Kłodzko.
- pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej: Aleksandra Jakubek- kierownik Zespołu oraz Roksana Skiba, Dorota Mendyk i Kamila Cioch – specjaliści ds. programów.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 przywitaniem  zaproszonych gości przez Komendanta Wojewódzkiego Panią Bernadettę Brożynę.
Następnie Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej omówiła szczegółowo zasady realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych form wsparcia, opisu poszczególnych form wsparcia i kwestii organizacyjnych istotnych podczas realizacji projektu.  Omówiono stan rekrutacji w poszczególnych jednostkach realizujących projekt oraz trudności związane z naborem. Poruszono także kwestie obowiązków, jakie projekt nakłada na opiekunów grup, koordynatorów lokalnych czy doradców zawodowych, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie uczestnictwa poszczególnych młodych osób w projekcie.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na istotę działań informacyjnych i promocyjnych w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poza ogólnym omówieniem  obowiązków  informacyjno – promocyjnych, szczegółowo omówiono zasady formalne jakim powinny odpowiadać treści zamieszczane m.in. na stronach internetowych. W kwestii tej wypowiedziała się Rzecznik Prasowa Dolnośląskiej WK OHP Pani Lucyna Majdecka.
Na koniec spotkania nie zabrakło dyskusji na temat pojawiających się problemów, czy wątpliwości dotyczących realizacji projektu „Od szkolenia do Zatrudnienia – YEI”.  Omówiono trudności pojawiające się podczas realizacji poprzednich projektów, przeanalizowano nowe zestandaryzowane dokumenty. Wszystko po to, aby móc w pełni i owocnie dążyć do wspólnego celu jakim jest aktywizacja ludzi młodych i osiągniecie zakładanych wskaźników projektu.

Fotografie: Roksana Skiba- spec. ds. programów DWK OHP
Tekst: Kamila Cioch spec. ds. programów DWK OHP
 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z GRUPĄ PROJEKTOWĄ

logo OSDZ

W dniu 14.11.2017 w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie organizacyjne z opiekunem grupy dla uczestników projektu unijnego  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  
Grupie  przedstawiono harmonogram zajęć z doradcą zawodowym (indywidualnych i grupowych), przekazano również informacje dotyczące przebiegu całego projektu i obowiązku uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia jakie wynikają z udziału w projekcie.

uczestnicy zdjecie do atr1 spotkanie Legnica

Uczestnicy spotkania organizacyjnego

Większa część grupy jeszcze w tym tygodniu spotka się z doradcą zawodowym na indywidualnych konsultacjach, na których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego z uczestników, a także szczegółowa diagnoza ich predyspozycji oraz umiejętności zawodowych. W dalszej części projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” młodzież będzie mogła skorzystać nie tylko z różnego rodzaju szkoleń i kursów, ale także z zajęć mających na celu  usamodzielnienie się czy warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.
Na spotkaniu przekazano również informacje dotyczące dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia, oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć. Młodzież została zmotywowana oraz wyraziła chęci dalszej współpracy.

Tekst: Angelika Zielińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego,  CEiPM OHP  Jelenia Góra
Zdjęcia: Olga Jabłonko – dyrektor,  CEiPM OHP Jelenia Góra
 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W LEGNICY

logo OSDZ

W dniu 6 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy rozpoczęły się zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego, z projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczony jest on dla biernej zawodowo, nieuczącej się, nie pracującej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży między 18 a 24 rokiem życia.
W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali wsparcie doradcy zawodowego, który  na podstawie indywidualnego planu działania miał możliwość postawienia diagnozy  oraz sporządzenia opinii o danym uczestniku.

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3
Uczestnicy podczas zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego

Każdy uczestnik poprzez indywidualny plan działania miał za zadanie odpowiedzieć doradcy krok po kroku jakie są jego zainteresowania, zdolności, co sprawia mu trudności jak również miał możliwość poznania systemu wartości oraz zgłębienia cech osobowości, które posiada. Kolejnym aspektem były informacje o zawodzie i kształceniu każdego beneficjenta.
Na podstawie IPD doradca zawodowy podczas rozmów indywidualnych z uczestnikami dokonał wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających w przyszłości wejście na rynek pracy.
Zajęcia zakończą się 21 listopada br.
Kolejnym wsparciem przewidzianym w projekcie będą zajęcia grupowe obejmujące  doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które rozpoczną się 13 grudnia br.
Warto wspomnieć, że z możliwości zdobycia kwalifikacji, które pozwolą zaistnieć na rynku pracy skorzysta 10 osób z Legnicy i okolic.

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ  w Legnicy
 

GRUPOWE DORADZTWO W PROJEKCIE "ODZ SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI" DLA UCZESTNIKÓW W LEGNICY

logo OSDZ

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Legnicy trwają zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, z projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Doradca zawodowy przedstawił uczestnikom projektu zagadnienia jakie będą omawiać podczas 40–sto godzinnych zajęć tj. rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy,  w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy poznają również  aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Podczas pierwszego spotkania doradca zawodowy realizuje także tematykę poznania predyspozycji zawodowych w kontekście wybranych kursów zawodowych.
Zajęcia mają charakter zarówno praktyczny, symulacyjny jak i interaktywny.

Doractwo Legnica
Uczestnicy podczas grupowych zajęć z doradztwa zawodowego

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specj. ds. rozwoju zawodowego OSZ w Legnicy
 

START PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W WAŁBRZYCHU

logo OSDZ

Indywidualnymi oraz grupowymi spotkaniami informacyjno-organizacyjnymi rozpoczęło się nowe przedsięwzięcie - projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Wałbrzychu. Dla młodych ludzi deklarujących chęć uczestnictwa w działaniach projektowych przygotowano szereg atrakcyjnych form wsparcia. Na spotkaniach przybliżano główne założenia projektu, omawiano rodzaje zaplanowanych działań oraz przedstawiano korzyści wynikające z udziału w zadaniach projektowych.

Zdj. nr 1. Spotkanie indywidualne opiekuna grupy p. Katarzyny Elias z kandydatkx do projektu Zdj. nr 2. Grupowe spotkanie informacyjne dot. projektu w siedzibie OSZ w Waxbrzychu

1.Spotkanie indywidualne opiekuna grupy z kandydatką do projektu
2.Grupowe spotkanie informacyjne dotyczące projektu w siedzibie OSZ w Wałbrzychu

Różnorodność oferowanych zajęć, tj. zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem,  pośrednikiem pracy, bezpłatne kursy i warsztaty, szkolenie zawodowe umożliwiające nabycie określonych kwalifikacji zawodowych, ich podwyższenie lub przekwalifikowanie się czy trzymiesięczny staż zawodowy ze stypendium za każdy miesiąc jest dla młodych ludzi argumentem przemawiającym na korzyść przystąpienia i ukończenia projektu. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces weryfikacji, decyzją Komisji Rekrutacyjnej powołanej w Ośrodku Szkolenia Zawodowego, od dnia 28 listopada br. stają się oficjalnymi uczestnikami projektu. Dziesięć osób rozpoczyna działania projektowe indywidualnym doradztwem zawodowym.
Cieszymy się z zaangażowania i chęci rozwoju zawodowego młodych ludzi. Mamy nadzieję, że udział we wszystkich formach wsparcia stanie się dla nich „cegiełką” w budowaniu kariery zawodowej i zapewni dobry start do pracy w „wymarzonym” zawodzie.

Tekst: Katarzyna Elias – Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ OHP w Wałbrzychu,
Zdjęcia: Jolanta Semeniuk – Specjalista ds. programów CEiPM w Wałbrzychu
 

JAK REALIZOWAĆ PROJEKT? – SPOTKANIE W DOLNOŚLĄSKIEJ WK OHP

logo OSDZ

W dniu 20 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące projektu pn. „Od szkolenia do Zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby zaangażowane w realizację projektu na Dolnym Śląsku:
- Komendant Wojewódzki – Bernadetta Brożyna;
 - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – Gabriela Szafarowska;
- Dyrektor CEiPM Wrocław – Katarzyna Kajdan;
- Dyrektor CEiPM Jelenia Góra – Olga Jabłonko;
- Dyrektor CEiPM Legnica – Małgorzata Derkacz;
- Dyrektor CEiPM Wałbrzych – Bożena Czech;

zdjecie 1 zdjecie 2

Zdjęcie 1 -  Spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” . Od prawej: Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Aleksandra Jakubek, Komendant Wojewódzki DWK OHP- Bernadetta Brożyna, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego DWK OHP – Gabriela Szafarowska, Dyrektor CEiPM Katarzyna Kajdan, Dyrektor CEiPM Jelenia Góra
Zdjęcie 2 -  Personel realizujący projekt "Od szkolenia do zatrudnienia- YEI"

- oddelegowani do projektu opiekunowie grup, doradcy zawodowi oraz koordynatorzy lokalni z jednostek wdrażających projekt: MCK Bolesławiec, MCK Kowary, MCK Lubań, CEiPM Jelenia Góra, MCK Wołów, MCK Milicz, MCK Brzeg Dolny, MCK Strzelin, MCK Środa Śląska, MCK Góra, MCK Jawor, PPP Lubin, MCK Głogów, OSZ Legnica, MCK Ząbkowice Śląskie, MCK Ziębice, MCK Strzegom, MCK Świebodzice, OSZ Wałbrzych, MCK Boguszów Gorce, MCK Bielawa, MCK Kłodzko.
- pracownicy Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej: Aleksandra Jakubek- kierownik Zespołu oraz Roksana Skiba, Dorota Mendyk i Kamila Cioch – specjaliści ds. programów.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 przywitaniem  zaproszonych gości przez Komendanta Wojewódzkiego Panią Bernadettę Brożynę.
Następnie Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej omówiła szczegółowo zasady realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z uwzględnieniem harmonogramu poszczególnych form wsparcia, opisu poszczególnych form wsparcia i kwestii organizacyjnych istotnych podczas realizacji projektu.  Omówiono stan rekrutacji w poszczególnych jednostkach realizujących projekt oraz trudności związane z naborem. Poruszono także kwestie obowiązków, jakie projekt nakłada na opiekunów grup, koordynatorów lokalnych czy doradców zawodowych, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie uczestnictwa poszczególnych młodych osób w projekcie.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na istotę działań informacyjnych i promocyjnych w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poza ogólnym omówieniem  obowiązków  informacyjno – promocyjnych, szczegółowo omówiono zasady formalne jakim powinny odpowiadać treści zamieszczane m.in. na stronach internetowych. W kwestii tej wypowiedziała się Rzecznik Prasowa Dolnośląskiej WK OHP Pani Lucyna Majdecka.
Na koniec spotkania nie zabrakło dyskusji na temat pojawiających się problemów, czy wątpliwości dotyczących realizacji projektu „Od szkolenia do Zatrudnienia – YEI”.  Omówiono trudności pojawiające się podczas realizacji poprzednich projektów, przeanalizowano nowe zestandaryzowane dokumenty. Wszystko po to, aby móc w pełni i owocnie dążyć do wspólnego celu jakim jest aktywizacja ludzi młodych i osiągniecie zakładanych wskaźników projektu.

Fotografie: Roksana Skiba- spec. ds. programów DWK OHP
Tekst: Kamila Cioch spec. ds. programów DWK OHP
 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z GRUPĄ PROJEKTOWĄ

logo OSDZ

W dniu 14.11.2017 w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie organizacyjne z opiekunem grupy dla uczestników projektu unijnego  „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.  
Grupie  przedstawiono harmonogram zajęć z doradcą zawodowym (indywidualnych i grupowych), przekazano również informacje dotyczące przebiegu całego projektu i obowiązku uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia jakie wynikają z udziału w projekcie.

uczestnicy zdjecie do atr1 spotkanie Legnica

Uczestnicy spotkania organizacyjnego

Większa część grupy jeszcze w tym tygodniu spotka się z doradcą zawodowym na indywidualnych konsultacjach, na których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego z uczestników, a także szczegółowa diagnoza ich predyspozycji oraz umiejętności zawodowych. W dalszej części projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” młodzież będzie mogła skorzystać nie tylko z różnego rodzaju szkoleń i kursów, ale także z zajęć mających na celu  usamodzielnienie się czy warsztatów z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.
Na spotkaniu przekazano również informacje dotyczące dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia, oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć. Młodzież została zmotywowana oraz wyraziła chęci dalszej współpracy.

Tekst: Angelika Zielińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego,  CEiPM OHP  Jelenia Góra
Zdjęcia: Olga Jabłonko – dyrektor,  CEiPM OHP Jelenia Góra
 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W OŚRODKU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W LEGNICY

logo OSDZ

W dniu 6 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy rozpoczęły się zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego, z projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczony jest on dla biernej zawodowo, nieuczącej się, nie pracującej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży między 18 a 24 rokiem życia.
W trakcie zajęć uczestnicy otrzymali wsparcie doradcy zawodowego, który  na podstawie indywidualnego planu działania miał możliwość postawienia diagnozy  oraz sporządzenia opinii o danym uczestniku.

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3
Uczestnicy podczas zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego

Każdy uczestnik poprzez indywidualny plan działania miał za zadanie odpowiedzieć doradcy krok po kroku jakie są jego zainteresowania, zdolności, co sprawia mu trudności jak również miał możliwość poznania systemu wartości oraz zgłębienia cech osobowości, które posiada. Kolejnym aspektem były informacje o zawodzie i kształceniu każdego beneficjenta.
Na podstawie IPD doradca zawodowy podczas rozmów indywidualnych z uczestnikami dokonał wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej oraz możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających w przyszłości wejście na rynek pracy.
Zajęcia zakończą się 21 listopada br.
Kolejnym wsparciem przewidzianym w projekcie będą zajęcia grupowe obejmujące  doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które rozpoczną się 13 grudnia br.
Warto wspomnieć, że z możliwości zdobycia kwalifikacji, które pozwolą zaistnieć na rynku pracy skorzysta 10 osób z Legnicy i okolic.

Tekst, zdjęcia:  Agata Kołba – specjalista do spraw rozwoju zawodowego OSZ  w Legnicy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007