logo

     

Dolnośląska WK
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9
(wejście od ul.Mazowieckiej)
50-413 Wrocław
tel.:71 344-65-70, fax.:71 342-49-01

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

logo_nowyprojekt_2014
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


 

Dolnośląska WK OHP realizuje projekty europejskie pozakonkursowe m.in. w ramach programu Gwarancji dla młodzieży oraz konkursowe, np. w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej (IdA) czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gwarancje dla młodzieży

Zgodnie z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22.04.2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (Dz. Urz. UE 2013/C 120/01) pojęcie „gwarancja dla młodzieży” oznacza sytuację, gdy młodzi ludzie w terminie czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub od zakończenia kształcenia formalnego otrzymują dobrej jakości ofertę pracy, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu. Oferta dalszego kształcenia może obejmować także dobrej jakości programy szkoleniowe prowadzące do uzyskania uznawanych kwalifikacji zawodowych.
Uczestnikami projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) w ramach Gwarancji dla młodzieży będą osoby młode w wieku 15-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. kategoria NEET (ang. not in employment, education or training) i spełniają ustawowe warunki objęcia wsparciem przez OHP – w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wsparciem obejmowane są osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych dysfunkcjami społecznymi.
 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP Wrocław 2007