• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

POTRZEBUJESZ POMOCY ? BOISZ SIĘ, ŻE SAM SOBIE NIE PORADZISZ ?

Skorzystaj z fachowej porady dotyczącej wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
Uwierz, że istnieje dla Ciebie wiele możliwości i nowych rozwiązań.

SKOŃCZYŁEŚ 15 LAT ? PRZYJDŹ DO NAS….CZEKAMY NA CIEBIE !

Jednym z najistotniejszych zadań statutowych Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia z jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Do jednostek organizacyjnych Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu przyjmowana jest młodzież, która ukończyła 15 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nie ukończyła 18 roku życia. Grupą docelową działań rekrutacyjnych OHP jest młodzież zagrożona marginalizacją lub wykluczeniem społecznym, która z powodu rożnego rodzaju uwarunkowań ma ograniczone możliwości na płynne przejście przez system edukacji i wejście na rynek pracy. Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, dopuszczalne jest zawarcie pisemnego porozumienia w sprawie kształcenia uczestników OHP z innym uprawnionym podmiotem. Uczestnicy OHP mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. Do wyboru szeroka gama atrakcyjnych zawodów tj.: sprzedawca, kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektryk, elektromechanik, ślusarz, cukiernik, piekarz, murarz - tynkarz ...i wiele innych.

OCHOTNICZE HUFCE PRACY DZIAŁAJĄ Z MYŚLĄ O POTRZEBACH I PROBLEMACH MŁODYCH LUDZI:

- pomogą uzupełnić wykształcenie, zdobyć zawód i znaleźć odpowiednią pracę,
- doradzą, w jakim kierunku zawodowym warto się kształcić,
- oferują możliwość nieodpłatnego zamieszkania w trakcie nauki dla osób najbardziej potrzebujących pomocy,
- organizują zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne rozwijające osobowość i zainteresowania.

W roku szkolnym 2020/2021 uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:
•VII/VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
•szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia w zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
•rzemieślniczej nauce zawodu – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki
i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
•kwalifikacyjnych kursach zawodowych – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych realizowana w formie pozaszkolnej przez uprawniony podmiot.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do Hufca Pracy lub Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

a) Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
b) Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.
c) Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
d) Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka.
e) Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
f) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkole podstawowej dla dorosłych).
g) Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe);
h) Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca
z zakwaterowaniem).
i) Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
j) Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.
k) Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych dokonuje powołany przez Kierownika jednostki Zespół HP/OSiW realizujący rekrutację młodzieży do OHP.

Szczegółowych informacji udzielają kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP – Zespół ds. kształcenia i wychowania tel. 71- 798 59 41


OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP Z ZAKWATEROWANIEM

HUFCE PRACY BEZ ZAKWATEROWANIA


Pliki do pobrania:

1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP
2. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym


OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ul. Cukrownicza 8
57-200 Ząbkowice Śląskie

Warunki przyjęcia młodzieży:
1. Wiek - ukończone 15 lat.
2. Uzyskanie przez kandydata opinii pedagoga macierzystej szkoły (nie dotyczy
kandydatów do szkoły branżowej).
3. Trudna sytuacja domowa i materialna rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych co do możliwości wykonywania określonego zawodu.
5. Złożenie kompletu dokumentów.

Informujemy, że:
1. Zapewniamy naszym wychowankom:
- bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w prowadzonym przez nas internacie,
- bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku i rozwijania indywidualnych uzdolnień,
- absolwentom naszego gimnazjum - możliwość kontynuowania nauki w szkole zawodowej,
- opiekę psychologiczno-pedagogiczną i medyczną,
- wynagrodzenie za realizowane przez młodzież przygotowanie zawodowe,
- pomoc socjalną.
2. Posiadamy własną w pełni wyposażoną bazę warsztatowo-szkoleniową.
3. Przebywający w ośrodku uczestnicy mają zapewnione miejsce realizacji przygotowania zawodowego na kierunkach:
a) kucharz, krawiec, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -
w szkole podstawowej na poziomie klasy VII i VIII.
b) kucharz, fryzjer, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, cukiernik w Branżowej Szkole I Stopnia.

4. Realizujemy wiele projektów finansowanych przez UE w ramach których nasza młodzież
zdobywa dodatkowe umiejętności i przygotowanie zawodowe.
5. Włączając się w ruch wolontariacki, młodzież uczestniczy w praktykach na terenie UE.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka na rok szkolny 2020/2021:

a) Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
b) Podanie o przyjęcie do Ośrodka z określeniem kierunku przygotowania zawodowego.
c) Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na pobyt dziecka w Ośrodku.
d) Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.
e) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej).
f) Odpis skrócony aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania.
g) Karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie.
h) Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.
i) Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
j) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o odpowiedzialności materialnej za ewentualne
szkody spowodowane przez dziecko w trakcie pobytu w Ośrodku.
k) Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka opieką medyczną przez NZOZ w Ząbkowicach Śl. na czas pobytu w Ośrodku.
l) 2 fotografie legitymacyjne.
m) Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
n) Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie: tel/fax. 74 641 01 39, tel. 74 641 01 38
lub e-mail: osiwzabkowice@ohp.pl

Ważne telefony:
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. – tel. /fax 74 815 23 29
Szkoła Branżowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl. – tel/fax 74 810 08 62

OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA OHP w Mysłakowicach
ul. Jeleniogórska 20
58-533 Mysłakowice
tel./fax. 75- 713 15 33; 75 713 17 13
e-mail: osiwmyslakowice@ohp.pl

Nasz Ośrodek stwarza młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

O PRZYJĘCIE DO NASZEJ PLACÓWKI MOŻE UBIEGAĆ SIĘ:
Młodzież (dziewczęta i chłopcy), która najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia, ma opóźnienia w cyklu kształcenia oraz trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.
W czasie pobytu w naszym Ośrodku można ukończyć:
- Szkołę Podstawową dla dorosłych na poziomie klasy VII i VIII z jednoczesnym przyuczeniem do zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, krawiec, ogrodnik;
- Szkołę Branżową I stopnia przy Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu w zawodzie kucharz.

Zapewniamy:
- bezpłatne zakwaterowanie w internacie,
- bezpłatne całodzienne wyżywienie,
- przygotowanie zawodowe w warsztatach na terenie Ośrodka,
- opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka
w celu kontynuacji nauki:

- w Szkole Podstawowej:

1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
2. Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania.
3. Decyzja rady pedagogicznej lub zgoda Dyrektora szkoły na kontynuowanie nauki w OSiW
w Mysłakowicach.
4. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.
5. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży).
6. Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
7. 4 fotografie legitymacyjne.
8. Książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych w zawodzie kucharz.
9. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.
10. Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
11. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.

- w Branżowej Szkole I Stopnia:

1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP.
2.Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
3. 4 fotografie legitymacyjne,
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
5. Wynik egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego,
6. Książeczka zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych (wymagana w przypadku rekrutacji w zawodzie kucharz),
7. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie.
8. Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
9. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.
10. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.

POZOSTAŁE DOKUMENTY WYPEŁNIANE SĄ NA MIEJSCU W OSiW OHP W MYSŁAKOWICACH

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie: tel/fax. 75 713 15 33, tel. 75 713 17 13
lub e-mail: osiwmyslakowice@ohp.pl